COFNODIONO GYFARFOD CYNGOR CYMUNED HARLECH AGYNHALIWYD N YR HEN LYRGELL, HARLECH AM 7.30 O’R GLOCH 08.05.23

COFNODIONO GYFARFOD CYNGOR CYMUNED HARLECH AGYNHALIWYD N YR HEN LYRGELL, HARLECH AM 7.30 O’R GLOCH 08.05.23

•COFNODIONO GYFARFOD CYNGOR CYMUNED HARLECH AGYNHALIWYD N YR HEN LYRGELL, HARLECHAM 7.30 O’R GLOCH 08.05.23
YMDDIHEURIADAU
Cyng. Ceri Griffiths, Martin Hughes, Emma Howie, Mark Armstrong, Cyng. Gwynfor Owen (Cyngor Gwynedd)
PRESENNOL
Cyng. Edwina Evans (Cadeirydd), Christopher Braithwaite (Is-Gadeirydd), Tegid John, Rhian Corps, Thomas Mort, Gordon Howie, Huw Jones, Wendy Williams, a’r Cyng. Annwen Hughes (Cyngor Gwynedd).
Ar ran yCyngor cydymdeimlodd yCadeirydd ar Cyng. Gordon Howie yn dilyn marwolaeth ei Fam ag hefyd yn yr un modd ar Cyng. Emma Howie yn marwolaeth ei Nain sef Mrs Gwenfair Howie.
COFNODION
Derbyniwyd cofnodion o gyfarfod Ebrill 3ydd 2023 fel rhai cywir.
DATGAN BUDDIANT
Nid o d d neb n datgan buddiant ar unrhyw fater.
1ATERION CYNGOR GWYNEDD
Fe dderbyniwyd yr adroddiad canlynol gan y Cyng. Annwen Hughes – Adroddodd y Cyng. Annwen Hughes ers y cyfarfod diwethaf ei bod wed derbyn e-bost yn cwyno am gyflwr y toiledau yn maes parcio Min y Don ag ei bod wedi anfon yr e-bost hwn ymlaen i Gyngor Gwynedd a w e d derbyn yr ateb canlynol ganddynt – bod y toiledau hyn wedi cael eu harchwilio ar y 3ydd o Ebrill a bod consyrn ynglyn a un o doiledau y merched wed cael ei godi am ei fod n gollwng a bod y mater wed ei gyfeirio at yr adran eiddo. Hefyd n cadarnhau bod y toiledau hyn wedi cael glanhad dwfn yn ogystal a man waith atgywierio cyn iddynt gael eu hagor ag y byddant yn cael eu ail baentio ynghyd a gwaith angenrheidiol arall eleni. ‘Roedd hefyd wedi sylwi pan yn y dref bod “manhole” ar groesffordd ffordd Pendref wedi sincio ag ei bod wedi anfon lluniau o hyn ymlaen i’r Adran Priffyrdd a wed derbyn ateb bod yr Arolygwr am asesu’r Ileoliad ag mae’n debyg mae gorchudd Dwr Cymru yw rhain ag felly y byddant yn cyflwyno Rhybudd i Dwr Cymru ei cynnal o f e w amser penodol. Hefyd adroddodd y Cyng. Hughes yn dilyn ymweliad aelodau o’r grwp POBL o Llanbedr a’r Dirprwy Weinidog dros newid hinsawdd Lee Waters n Gaerdydd ar y 26ain ofi s diwethaf ei fod wedi cytuno cyflwyno pecyn teithio (transport) ar gyfer y pentref a fydd yn cynnwys ffordd osgoi cyflymder isel ynghyd a datblygu palmentydd, maes parcio a chamau eraill.
MATERION YN CODI
Ethol Swyddogion am y flwyddyn 23/24
adeirydd:- Cyng. Edwina Evans Is-Gadeirydd:- Cyng. Christopher Braithwaite
Aelodau Is-Bwyllgorau-
Fynwent – casglu unrhyw 6 Cynghorydd ynghyd
Cynllunio – casglu unrhyw 6 Cynghorydd ynghyd
LIwybrau – Cyng. Thomas Mort a unrhyw 5 Gynghorydd arall
Neuadd Goffa – Cyng. Edwina Evans a Ceri Griffiths
Cae Chwarae – Cyng. Emma Howie, Christopher Braithwaite, Rhian Corps a Tegid John
Hen Lyfrgell – Cyng. Thomas Mort, Edwina Evans a Martin Hughes Un Llais Cymru – Cyng. Thomas Mort a Martin Hughes
Seddi Cyhoeddus – Cyng. Thomas Mort a Rhian Corps. Rhandiroedd- Cyng. Huw Jones a Tegid John
LIwybr Natur Bron y Graig – Cyng. Huw Jones, Martin Hughes, Tegid John, Gordon Howie, Christopher Braithwaite Hamdden Harlech ac Ardudwy – Cyng. Edwina Evans a Gordon Howie
Llywodraethwyr Ysgol Tan y Castell – Cyng. Mark Armstrong
751.
.Cadeirydd

Share the Post:

Related Posts