COFNODION CYFARFOD CYHOEDDUS RHWNG CYNGOR CYMUNED HARLECH A THRIGOLION HARLECH YN YR HEN LYFRGELL, HARLECH AM 7.30 O’r GLOCH 03.10.23

COFNODION CYFARFOD CYHOEDDUS RHWNG CYNGOR CYMUNED HARLECH A THRIGOLION HARLECH YN YR HEN LYFRGELL, HARLECH AM 7.30 O’r GLOCH 03.10.23

YMDDIHEURIADAU

Cyng. Ceri Griffiths, Gordon Howie, Thomas Mort a Huw Jones.  

PRESENNOL

Cyng. Edwina Evans (Cadeirydd), Christopher Braithwaite (Is-Gadeirydd), Tegid John, Emma Howie Rhian Corps, Wendy Williams, Martin Hughes, a’r Cyng. Annwen Hughes a Gwynfor Owen (Cyngor Gwynedd), 

Derbyniodd y Cyngor yr e-bost isod gan Mr. Robin Emmerson – 

Ni fyddaf yn gallu bod yn bresennol yn y cyfarfod yfory, ond hoffwn ychwanegu at gofnodion drafft yr un blaenorol, os gwelwch yn dda. Ni nododd y cofnodion fy mod wedi nodi mai cyfeiriad Swydd Efrog ar yr anfonebau yw cyfeiriad cwmni meddygol. . Hoffwn i hyn ychwanegu at y cofnodion fel mater o record, os gwelwch yn dda. Gofynnaf hefyd a wnaiff y Cyngor gyhoeddi adroddiad llawn o’r twyll fel y gall pawb, gan gynnwys aelodau’r Cyngor, ddeall yn union sut y digwyddodd hyn? Mae angen i’r cyfrif gynnwys testun gwirioneddol yr anfonebau, sydd fel a ganlyn:

Gwasanaeth Ymgynghori Strategol Oluwafemi Odunuga est.2012, Uned 25, Shortwood Court, Dearne Valley Parkway, Barnsley, Swydd Efrog S74 9LH, Ffôn. 01579 386180. ANFONEB. Anfoneb i: Christopher Braithwaite Rhif Anfoneb 0019104 [0019105 ar gyfer yr ail anfoneb]. Dyddiad Anfoneb: 12/12/2022. Person cyswllt: Christopher Braithwaite. Sylwadau talu: 3 diwrnod. Disgrifiad: Gwasanaeth ymgynghori strategol. Trosglwyddo Banc: Buddiolwr: Oluwafemi Odunuga Sc: 04-00-85, Ac: 02322676. Maint: 1. Pris yr uned: £4500. Swm GBP: £4500. Cyfanswm: £4,500.00. Cyfanswm sy’n ddyledus: £4,500.00.

Cytunodd y Cyngor i’r uchod gael ei ychwanegu fel rhan o’r cofnodion blaenorol

Cwestiynau gan Mr. Reg Chapman

1 A wnaeth Cyngor Cymuned Harlech gysylltu neu drafod y sgam gyda Swyddog Monitro penodedig perthnasol Cyngor Gwynedd? Os felly, beth oedd y canlyniad o hynny?

Dyw’r Cyngor Cymuned ddim wedi bod mewn cysylltiad gyda Swyddog Monitro Cyngor Gwynedd gan nad oes gan y mater ddim i’w wneud â Gwynedd. Mae’r Clerc wedi bod mewn trafodaethau gydag Arweinydd Cyngor Gwynedd ynglŷn â’r mater hwn.

2. Yn debyg i hyn yr un cwestiwn o ran trafodaethau Cyngor Cymuned Harlech gyda Un Llais Cymru, oedd yna gyswllt ac os felly, rhowch y wybodaeth yn gyhoeddus.

Nid yw’r Cyngor Cymuned wedi bod mewn cysylltiad ag Un Llais Cymru gan na fyddent yn gallu rhoi mwy o gyngor iddynt i’r hyn y mae’r Cyngor Cymuned yn ei wybod am y mater hwn.

3. Darperir cwrs hyfforddi ar gyfer Cynghorwyr a Chlercod gan Un Llais Cymru. Gyda hyfforddiant priodol, ni ddylai’r twyll erioed fod wedi digwydd. Pa drefniadau a hyrwyddiadau a roddwyd gan y Cyngor i sicrhau bod hyfforddiant a dealltwriaeth briodol o reoli arian cyhoeddus yn digwydd. 

Mae’r Cynghorwyr a’r Clerc yn barod i fynychu cyrsiau hyfforddi a bydd y mater hwn yn cael ei drafod ymhellach yng nghyfarfod llawn y Cyngor yn ddiweddarach heno.

4. Nid yw’r dull cau drws sefydlog o reoli ariannol wedi’i ddatrys o hyd yn ei ddull o ymdrin â chontractau ar gyfer gwaith i gontractwyr preifat. A yw’r Cyngor yn ymwybodol o Reoliadau Ariannol o ran Tendrau a Chontractau a roddir gan y Cyngor hwn? Os felly, pa wiriadau sydd ar waith i sicrhau cydymffurfiaeth.

Mae’r Cyngor Cymuned yn ymwybodol o’r Rheoliadau Ariannol o ran Tendrau a Chontractau a phob blwyddyn mae’n mynd allan i Dendro o ran y gwaith o dorri’r glaswellt ar y llwybrau cyhoeddus, y fynwent a’r caeau chwarae. Mae’r Cyngor hefyd yn ymwybodol, os yw’r gwaith sydd i’w wneud yn is na £3,000 ac yn uwch na £100 bod yn rhaid cael 3 amcanbris ac os yw gwerth y contract yn llai na £25,000 rhaid cael 3 dyfynbris.

Share the Post:

Related Posts