Rhubudd Etholiad

Rhybudd Etholiad

ANNWEN HUGHES

RHYBUDD ETHOLIAD

ETHOLIAD CYNGHORYDD CYMUNED DROS YR WARD ISOD
16 Tachwedd 2023

1.Cynhelir Etholiad Cynghorydd Cymuned dros y ward a enwir isod.

2. Gellir gyflwyno papurau enwebu ar gyfer y ward drwy law, i’r Swyddog Canlyniadau yn y Swyddfa Etholiadol, Cyngor Gwynedd, Stryd y Jêl, Caernarfon LL55 1SH ar unrhyw ddiwrnod gwaith ar ôl dyddiad y rhybudd hwn ond heb fod yn hwyrach na 4.00 pm, 20 Hydref 2023.

3. Gellir cael ffurflenni enwebu oddi wrth y Swyddog Canlyniadau yn y cyfeiriad uchod neu’n electroneg drwy [email protected] neu ar wefan y Cyngor www.Gwynedd.llyw.cymru

4. Os bydd etholiad, cynhelir y pleidleisio ar y 16/11/2023

5. Datganiad Cyflwyno yn Electroneg
Gellir cyflwyno enwebiadau yn electroneg yn unol â’r trefniadau yn y datganiad hwn
• Os byddwch yn anfon papurau enwebu yn electronig, rhaid anfon i [email protected] a rhaid iddynt gyrraedd heb fod yn hwyrach na 4.00pm ar y 20 o Hydref 2023. Yr amser derbyn fydd yr amser y cofnodir derbyn yr e-bost ar system gyfrifiadurol y Swyddog Canlyniadau ar gyfer y cyfeiriad e-bost uchod.
•Rhaid anfon y papurau pleidleisio fel atodiad Pdf, Word neu Jpeg.
•Byddwch yn derbyn ateb wedi awtomeiddio pan fydd eich enwebu wedi ei gyflwyno.
•Bydd y swyddog canlyniadau yn anfon rhybudd ar wahân i hysbysu’r ymgeisydd o’i benderfyniad os yw ei enwebiad yn ddilys neu beidio.

6. Cyfrifoldeb yr ymgeiswyr yw sicrhau bod y Swyddog Canlyniadau yn cael y ffurflenni enwebu yn y ffordd gywir erbyn y dyddiad cau.

7. Rhaid i geisiadau newydd ar gyfer pleidleisio drwy’r post neu newidiadau yn y trefniadau presennol ar gyfer pleidleisio drwy’r post gan etholwyr neu eu dirprwyon sydd eisoes â phleidlais bost am gyfnod amhenodol neu benodol, gyrraedd y swyddog cofrestru etholiadol yn Swyddfa’r Cyngor, Caernarfon erbyn 5.00pm ar y 1 Tachwedd 2023. Rhaid i geisiadau newydd ar gyfer pleidleisio drwy ddirprwy, gyrraedd y swyddog cofrestru etholiadol yn Swyddfa’r Cyngor, Caernarfon erbyn 5.00pm ar y 8 Tachwedd 2023, er mwyn iddynt fod yn effeithiol ar gyfer yr etholiad hwn.

NIFER Y CYMUNEDAU CYNGHORWYR I’W

HETHOL Cyngor Tref Harlech 1

Dafydd Gibbard
Swyddog Canlyniadau / Returning Officer, Swyddfa’r Cyngor, Caernarfon LL55 1SH 12/10/2023

Share the Post:

Related Posts