Agenda Mai 8ed 2023

Agenda Mai 8ed 2023

AGENDA

1.   Ymddiheuriadau.

2.   Datgan Diddordeb.

3.   Cadarnhau cofnodion o’r cyfarfod a gynhaliwyd ar Ebrill 3ydd 2023

4.   Materion Cyngor Gwynedd

5.  MATERION YN CODI 

     a)   Ethol Swyddogion am y flwyddyn 23/24

            Cadeirydd

            Is-Gadeirydd

     b)   Cynllun Cyllideb

     c)    Arwyddion Ty Canol

     d)    Cae Chwarae Brenin Sior V

     e)    Cwrt Tenis    

      f)    Llochesi Bws

6.     Ceisiadau Cynllunio.

7.     Adroddiad y Trysorydd  

8.     Gohebiaeth

9.     Unrhyw Fater Arall.

Share the Post:

Related Posts