Agenda Llanfair Mehefin 8ed 2022

Agenda Llanfair Mehefin 8ed 2022 

AGENDA

1.    Ymddiheuriadau.

2.    Cadarnhau cofnodion o gyfarfod a gynhaliwyd ar Ebrill 20ed 2022

3.    MATERION YN CODI   

  a)   Ethol Swyddogion am y flwyddyn 2022/23:-

        Cadeirydd

        Is-Gadeirydd

  b)   Cynllun Cyllideb

  c)    Llinellau Melyn ger Stestion Llandanwg

4.     Ceisiadau Cynllunio.

5.     Adroddiad y Trysorydd 

6.     Gohebiaeth.

7.     Unrhyw Fater Arall.

8.     Dyddiad y Cyfarfod Nesaf.

Ceisiadau Cynllunio wedi dod i law (hyd at 30.05.22)

Adeiladu sied amaethyddol – Fron Oleu, Fron Hill, Llanfair (NP5/66/162B)

Dymchwel y storfa caiac, siediau storfa ac ystafelloedd newid presennol, ailwampio’r safle a chodi adeilad gweithgareddau awyr agored. Trosi’r swyddfeydd presennol yn storfa caiac ac offer – Cei Pensarn, Llanbedr (NP5/66/8H)

Adeiladu storfa ysgubor newydd – Pen y Garth Isaf, Llanbedr (NP5/66/281A)

Share the Post:

Related Posts