Sedd Wag/Vacancy

CYNGOR TREF HARLECH – SEDD WAG ACHLYSUROL HARLECH TOWN COUNCIL – CASUAL VACANCY

ANNWEN HUGHES

CYNGOR TREF HARLECH 

SEDD WAG ACHLYSUROL

RHODDIR RHYBUDD TRWY HYN  o 1 sedd wag achlysurol mewn swydd cynghorydd ar Gyngor Tref Harlech.

Cynhelir etholiad i lenwi’r seddI wag os cyflwynir cais ysgrifenedig am etholiad sy’n cynnwys llofnod deg etholwr o’r wardiau uchod i’r: Swyddog Canlyniadau, Cyngor Gwynedd, Swyddfa’r Cyngor, Caernarfon, Gwynedd LL55 1SH o fewn y cyfnod sy’n diweddu am 12.00pm ar ddydd Gwener, 29 Medi, 2023. 

Os na dderbynnir cais am etholiad, llenwir y sedd wag gan y Cyngor Tref.

HARLECH TOWN COUNCIL

CASUAL VACANCY 

NOTICE IS HEREBY GIVEN of 1 casual vacancy in the office of councillor on Harlech Town Council.

An election will be held to fill the vacancies if a request in writing for an election which includes the signatures of ten electors of the said wards is sent to: The Returning Officer, Gwynedd Council, Council Offices, Caernarfon, Gwynedd LL55 1SH within the period ending at 12 noon on Friday, 

29 September, 2023.

In the absence of a request for an election, the vacancy will  be filled by the Town Council.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Annwen Hughes . . . . . . . . . . . . . . . . .

Clerc y Cyngor / Clerk to the Council Dyddiedig/ Dated 11 Medi/ September 2023

Share the Post:

Related Posts