May 15, 2023

Agenda Llanfair Mehefin 8ed 2022

Agenda Llanfair Mehefin 8ed 2022 

AGENDA

1.    Ymddiheuriadau.


2.    Cadarnhau cofnodion o gyfarfod a gynhaliwyd ar Ebrill 20ed 2022


3.    MATERION YN CODI   

  a)   Ethol Swyddogion am y flwyddyn 2022/23:-

        Cadeirydd

        Is-Gadeirydd

 

  b)   Cynllun Cyllideb

  c)    Llinellau Melyn ger Stestion Llandanwg

  


4.     Ceisiadau Cynllunio.


5.     Adroddiad y Trysorydd 


6.     Gohebiaeth.

 

7.     Unrhyw Fater Arall.


8.     Dyddiad y Cyfarfod Nesaf.

Ceisiadau Cynllunio wedi dod i law (hyd at 30.05.22)

Adeiladu sied amaethyddol - Fron Oleu, Fron Hill, Llanfair (NP5/66/162B)

Dymchwel y storfa caiac, siediau storfa ac ystafelloedd newid presennol, ailwampio'r safle a chodi adeilad gweithgareddau awyr agored. Trosi'r swyddfeydd presennol yn storfa caiac ac offer - Cei Pensarn, Llanbedr (NP5/66/8H)

Adeiladu storfa ysgubor newydd - Pen y Garth Isaf, Llanbedr (NP5/66/281A)

View Files