Cyfarfod o’r Cyngor Harlech Nos Lun Tachwedd 6ed 2023

Cyfarfod o’r Cyngor Harlech Nos Lun Tachwedd 6ed 2023 yn YR HEN LYFRGELL Harlech am 7.30 o’r gloch.

AGENDA

1.   Ymddiheuriadau.

2.   Datgan Diddordeb.

3.   Cadarnhau cofnodion o’r cyfarfod a gynhaliwyd ar Hydref 2il 2023

4.   Materion yn codi o’r cofnodion

5.   Materion Cyngor Gwynedd

6.  MATERION YN CODI 

     a)    Cynllun Cyllideb

     b)    Cae Chwarae Brenin Sior V

     c)    Llochesi Bws

     d)    Ethol Cynghorydd

     e)    HAL

      f)    Ardal Ni

      g)   Rheolau Sefydlog ag Ariannol

      h)   Creu Tudalen Weplyfr I’r Cyngor

       i)   Scam

7.     Ceisiadau Cynllunio.

8.     Adroddiad y Trysorydd  

9.     Gohebiaeth

10.   Unrhyw Fater Arall.

Share the Post:

Related Posts