Agenda Cyngor Cymuned Harlech Nos Lun Mehefin 5ed 2023

Agenda Cyngor Cymuned Harlech Nos Lun Mehefin 5ed 2023

AGENDA

1.   Ymddiheuriadau.

2.   Datgan Diddordeb.

3.   Cadarnhau cofnodion o’r cyfarfod a gynhaliwyd ar Mai 8ed 2023

4.   Materion Cyngor Gwynedd

5.  MATERION YN CODI 

     a)     Cynllun Cyllideb

     b)    Arwyddion Ty Canol

     c)    Cae Chwarae Brenin Sior V

     d)    Cwrt Tenis    

     e)    Llochesi Bws

      f)    HAL

6.     Ceisiadau Cynllunio.

7.     Adroddiad y Trysorydd  

8.     Gohebiaeth

9.     Unrhyw Fater Arall.

Share the Post:

Related Posts