Agenda Cyngor Cymuned Llanfair Nos Iau Mehefin 8ed 2023

Agenda Cyngor Cymuned Llanfair Nos Iau Mehefin 8ed 2023 

AGENDA

1.    Ymddiheuriadau.

2.    Cadarnhau cofnodion o gyfarfod a gynhaliwyd ar Ebrill 12ed 2023

3.    MATERION YN CODI   

 a)   Ethol Swyddogion am y flwyddyn 2023/24:-

        Cadeirydd

        Is-Gadeirydd

  b)   Cynllun Cyllideb

  c)   Wi-Fi I’r Neuadd

ch)   HAL

  d)   Adroddiad Blynyddol

4.     Ceisiadau Cynllunio.

5.     Adroddiad y Trysorydd 

6.     Gohebiaeth.

7.     Unrhyw Fater Arall.

8.     Dyddiad y Cyfarfod Nesaf.

Ceisiadau Cynllunio wedi dod i law (hyd at 01.06.23)

Diddymu Cytundeb 106 dyddiedig 04/12/2007 sydd yn cyfyngu defnydd a meddiannaeth yr annedd i unigolyn sy’n cael ei gyflogi, neu a gyflogwyd ddiwethaf, mewn crefft, busnes neu broffesiwn rheolaidd mewn lleoliad o fewn radiws o dri deg milltir – Abendruhe The Garden Flat, Pensarn Hall, Llanbedr (NP5/66/101G)

Share the Post:

Related Posts