Agenda cyfarfod o’r Cyngor Nos Lun Rhagfyr 4ydd 2023 yn YR HEN LYFRGELL Harlech am 7.30 o’r gloch

Agenda cyfarfod o’r Cyngor Nos Lun Rhagfyr 4ydd 2023 yn YR HEN LYFRGELL Harlech am 7.30 o’r gloch

ANNWEN HUGHES

AGENDA

Bydd yr Aelodau yn trafod yr Adroddiad a dderbyniwyd gan yr Archwiliwr Allanol ar gychwyn y cyfarfod.

1.   Ymddiheuriadau.

2.   Datgan Diddordeb.

3.   Cadarnhau cofnodion o’r cyfarfod a gynhaliwyd ar Dachwedd 6ed 2023

4.   Materion yn codi o’r cofnodion

5.   Materion Cyngor Gwynedd

6.  MATERION YN CODI 

     a)    Cynllun Cyllideb

     b)    Cae Chwarae Brenin Sior V

     c)    Llochesi Bws

     d)    Ethol Cynghorydd

     e)    HAL

      f)    Tudalen We y Cyngor

      g)   Tir Penygraig

      h)   E-bost – Mrs Jane Jones

7.     Ceisiadau Cynllunio.

8.     Adroddiad y Trysorydd  

9.     Gohebiaeth

10.   Unrhyw Fater Arall.

Share the Post:

Related Posts