Agenda cyfarfodl o’r Cyngor yn yr Hen Lyfrgell, Harlech Nos Lun Ionawr 8ed 2024 am 7.30 o’r gloch

Agenda cyfarfodl o’r Cyngor yn yr Hen Lyfrgell, Harlech Nos Lun Ionawr 8ed 2024 am 7.30 o’r gloch Byddwn yn cyfarfod yn gyntaf am 7.00 o’r gloch I drafod adroddiad yr Archwiliwr Allanol.

Byddwn yn cyfarfod yn gyntaf am 7.00 o’r gloch I drafod adroddiad yr Archwiliwr Allanol.

AGENDA 

Bydd yr Aelodau yn trafod yr Adroddiad a dderbyniwyd gan yr Archwiliwr Allanol ar gychwyn y cyfarfod.

1.   Ymddiheuriadau.

2.   Cadarnhau cofnodion o’r cyfarfod a gynhaliwyd ar Ragfyr 4ydd 2023.

3.   Materion yn codi o’r cofnodion.

4.    MATERION YN CODI

     a)     Panel Cyfrifiad Annibynnol

     b)     Cynllun Cyllideb

     c)     Polisi Asesiad Risg y Cyngor

     d)    Prosiectau y Cyngor 2024/25

     e)     HAL

      f)     Cyllideb y Cyngor am 2024/25

     g)     Precept y Cyngor am y flwyddyn 2024/25

5.     Rhybudd o Gynnig

6.     Adroddiad y Trysorydd. 

MATERION ANGEN EU TRAFOD AR OL Y PWYLLGOR CYLLID

Ceisiadau cynllunio wedi dod i law (hyd at 30.12.23)

Codi annedd ar wahân a garej driphlyg ar wahân gyda llety llawr cyntaf, ynghyd â draeniad, mynediad a thirlunio cysylltiedig – Tir I’r gogledd o Ystad Pencerrig, Ffordd Uchaf, Harlech (NP5/61/52E)

Gohebiaeth wedi dod i law (hyd at 30.12.23)

Llywodraeth Cymru – Llythyr ynglyn a gwariant Adran 137 y Terfyn ar gyfer 2024/25

Cyngor Gwynedd – Llythyr ynglyn a Tim Tacluso Ardal Ni

Share the Post:

Related Posts