June 26, 2023

Agenda Cyngor Cymuned Harlech Nos Lun Gorffennaf 3ydd 2023

Agenda Cyngor Cymuned Harlech Nos Lun Gorffennaf 3ydd 2023 

AGENDA


1.   Ymddiheuriadau.

2.   Datgan Diddordeb.

3.   Cadarnhau cofnodion o’r cyfarfod a gynhaliwyd ar Fehefin 5ed 2023

4.   Materion Cyngor Gwynedd


5.  MATERION YN CODI 

     a)    Cynllun Cyllideb

     b)    Cae Chwarae Brenin Sior V

     c)    Cwrt Tenis    

     d)    Llochesi Bws

     e)    HAL

      f)    Ardal Ni

     


6.     Ceisiadau Cynllunio.

7.     Adroddiad y Trysorydd  

8.     Gohebiaeth

9.     Unrhyw Fater Arall.

View Files