Committee Affairs

Rhubydd Etholiad

ETHOLIAD CYNGHORYDD CYMUNED DROS YR WARD ISOD14 Rhagfur 2023

Dafydd Gibbard

RHYBUDD ETHOLIAD

ETHOLIAD CYNGHORYDD CYMUNED DROS YR WARD ISOD
14 Rhagfur 2023

1.Cynhelir Etholiad Cynghorydd Cymuned dros y ward a enwir isod.

2. Gellir gyflwyno papurau enwebu ar gyfer y ward drwy law, i’r Swyddog Canlyniadau yn y Swyddfa Etholiadol, Cyngor Gwynedd, Stryd y Jêl, Caernarfon LL55 1SH ar unrhyw ddiwrnod gwaith ar ôl dyddiad y rhybudd hwn ond heb fod yn hwyrach na 4.00 pm, 17 Tachwedd2023.

3. Gellir cael ffurflenni enwebu oddi wrth y Swyddog Canlyniadau yn y cyfeiriad uchod neu’n electroneg drwy etholiadau@gwynedd.llyw.cymru neu ar wefan y Cyngor www.Gwynedd.llyw.cymru

4. Os bydd etholiad, cynhelir y pleidleisio ar y 14/12/2023

5. Datganiad Cyflwyno yn Electroneg
Gellir cyflwyno enwebiadau yn electroneg yn unol â’r trefniadau yn y datganiad hwn
• Os byddwch yn anfon papurau enwebu yn electronig, rhaid anfon i enwebiadau@gwynedd.llyw.cymru a rhaid iddynt gyrraedd heb fod yn hwyrach na 4.00pm ar y 14 o Dachwedd 2023. Yr amser derbyn fydd yr amser y cofnodir derbyn yr e-bost ar system gyfrifiadurol y Swyddog Canlyniadau ar gyfer y cyfeiriad e-bost uchod.
•Rhaid anfon y papurau pleidleisio fel atodiad Pdf, Word neu Jpeg.
•Byddwch yn derbyn ateb wedi awtomeiddio pan fydd eich enwebu wedi ei gyflwyno.
•Bydd y swyddog canlyniadau yn anfon rhybudd ar wahân i hysbysu'r ymgeisydd o’i benderfyniad os yw ei enwebiad yn ddilys neu beidio.

6. Cyfrifoldeb yr ymgeiswyr yw sicrhau bod y Swyddog Canlyniadau yn cael y ffurflenni enwebu yn y ffordd gywir erbyn y dyddiad cau.

7. Rhaid i geisiadau newydd ar gyfer pleidleisio drwy’r post neu newidiadau yn y trefniadau presennol ar gyfer pleidleisio drwy’r post gan etholwyr neu eu dirprwyon sydd eisoes â phleidlais bost am gyfnod amhenodol neu benodol, gyrraedd y swyddog cofrestru etholiadol yn Swyddfa’r Cyngor, Caernarfon erbyn 5.00pm ar y 29 Tachwedd 2023. Rhaid i geisiadau newydd ar gyfer pleidleisio drwy ddirprwy, gyrraedd y swyddog cofrestru etholiadol yn Swyddfa’r Cyngor, Caernarfon erbyn 5.00pm ar y 6 Rhagfur 2023, er mwyn iddynt fod yn effeithiol ar gyfer yr etholiad hwn.

NIFER Y CYMUNEDAU CYNGHORWYR I’W

HETHOL Cyngor Tref Harlech 1

Dafydd Gibbard
Swyddog Canlyniadau / Returning Officer, Swyddfa'r Cyngor, Caernarfon LL55 1SH 09/11/2023

Download Notice Of Appointment

Download Accounting Statements