Local Affairs

Publication of audited accounts/Cyhoeddi cyfrifon archwiliedig Mar 2020

Publication of audited accounts for year end March 2020

Annwen Hughes

Cyhoeddi cyfrifon archwiliedig argyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2020

Mae rheoliad 15 (5) o Reoliadau Cyfrifon ac archwilio(Cymru) 2014 (fel y'i diwygiwyd) yn ei gwneud yn ofynnol, erbyn 30 Medi 2020, iGyngor Cymuned Harlech gyhoeddi ei ddatganiadau cyfrifyddu ar gyfer y flwyddyna ddaeth i ben 31 Mawrth 2020 ynghyd ag unrhyw dystysgrif, barn neu adroddiad agyhoeddwyd, a roddwyd neu a wnaed gan yr Archwilydd Cyffredinol.

Mae'r datganiadau cyfrifyddu ar ffurf ffurflen flynyddolwedi'u cyhoeddi ar wefan y Cyngor. Fodd bynnag, cyhoeddir y cyfrifon cyn i'rarchwiliad ddod i ben. Oherwydd effaith COVID-19, nid yw'r ArchwilyddCyffredinol wedi cyhoeddi barn archwilio eto.

 

Publication of audited accounts for the year ended 31 March 2020

Regulation 15(5) of the Accounts and Audit (Wales)Regulations 2014 (as amended) requires that by 30 September 2020 Harlech Community Council publish its accounting statements for the year ended 31 March2020 together with any certificate, opinion, or report issued, given or made bythe Auditor General.

The accounting statements in the form of an annual returnhave been published on the Council’s website. However, the accounts arepublished before the conclusion of the audit. Due to the impact of COVID-19,the Auditor General has not yet issued an audit opinion.

 

Download Notice Of Appointment

Download Accounting Statements