April 20, 2021

COFNODION O GYFARFOD CYNGOR CYMUNED LLANFAIR A GYNHALIWYD AR 16.03.21

COFNODION O GYFARFOD CYNGOR CYMUNED LLANFAIR A GYNHALIWYD AR 16.03.21

COFNODIONO GYFARFOD  CYNGOR CYMUNED LLANFAIR AGYNHALIWYD YN RHYTHIOL DROS ZOOM AM 7.30 O’R GLOCH  16.3.21

 

YMDDIHEURIADAU

Cyng. Gerallt Jones.

 

PRESENNOL

Cyng. Eurig Hughes (Cadeirydd), Russell Sharp (Is-Gadeirydd), Robert G. Owen, Mair Thomas, Dylan Hughes, DavidJ. Roberts, Osian Edwards.

 

COFNODION

Derbyniwyd cofnodion o gyfarfod  Ionawr 14eg 2021 fel rhai cywir.

 

MATERION YN CODI

CynllunCyllideb

Adroddwyd bod £17,432.35 wedi cael ei warioers cychwyn y flwyddyn ariannol newydd a bod hyn yn £5,854.13 o wariant yn llaina oedd wedi cael ei glustnodi yn y gyllideb am y flwyddyn.

 

TorriGwair

Adroddodd y Clerc ei bod wedi gosodhysbyseb yn Llais Ardudwy  yn gwahoddtenderau I dorri gwair y llwybrau cyhoeddus yn yr ardal am eleni ag ei bod wedi derbyn un tender gan Mr. JasonColeman, 6 Tan y Wenallt, Llanbedr am £15 yr awr I wneud y gwaith hyn. CytunwydI dderbyn y tender yma.

 

CEISIADAU CYNLLUNIO

Ddim wedi dod ilaw ersi mi gysylltu gyda chi o’r blaen.

 

ADRODDIAD Y TRYSORYDD

Adroddodd y Trysorydd  bod £5,487.96 yn y cyfrif rhedegol, a £5,521.14 yn y cyfrifcadw.           

                                                            

Taliadau ers y cyfarfod diwethaf

Mr. M. J. Kerr               - £80.00 – agor bedd I gladdullwch y diweddar Frank a Brenda McKormick

Mr. M. J. Kerr              - £440.00 – agor bedd y diweddarMrs Ann Elisabeth Ann Jones

Mrs Annwen Hughes - £566.86 – cyflog 3 mis(£380) a costau blwyddyn (£186.86)

 

Derbyniadau ers y cyfarfod diwethaf

Pritchard a Griffiths    - £760.00  - claddu y diweddar Mrs Elisabeth Ann Jones

Mr. M.Downey           -   £40.00 -  rhent cwt yr hers (Chwefror)

Mr. M.Downey           -   £40.00 -  rhent cwt yr hers (Chwefror)

 

Ceisiadauam gymorth ariannol

CFFI Meirionnydd               - Dim

Radio Ysbyty Gwynedd     - £75.00

 

Adroddodd y Trysorydd ymhellach ei bod wedigofyn i Ms Luned Fon Jones o Adran Cyllid, Cyngor Gwynedd a fyddai yn fodlongweithredu fel Archwiliwr Mewnol y Cyngor eto eleni ag ei bod wedi cytuno ihyn. Cytunodd yr Aelodau i hyn ag hefyd cytunwyd bod y Clerc yn anfon llythyr oapwyntiad iddi. Hefyd cafwyd wybod gan y Trysorydd bod Archwilio Cymru wedidatgan bod y Cyngor yn un o rhai a fydd yn cael archwiliad bach eleni.

 

GOHEBIAETH

Radio Ysbyty Gwynedd

Wedi derbyn llythyr gan yr uchodynghyd a matolen ariannol yn gofyn am gymorth ariannol tuag at gynnal a rhedegy radio uchod. Cytunwyd I gyfranu £75.00.

 

CFFIMeirionnydd

Wedi derbyn llythyr gan yr uchodynghyd a matolen ariannol yn gofyn am gymorth ariannol tuag at gynnal a rhedegy Mudiad yma yn Meirionnydd. Cytunwyd I beidio a chyfranu iddynt eleni.

 

UNRHYWFATER ARALL

Wedi cael e-bost gan y Cadeirydd yn tynnu sylwfod y Cyng. Mair Thomas wedi derbyn cwynion bod twrch daear yn y fynwent ag yngwneud llanast, mae y Cadeirydd wedi datgan ei fod yn mynd i geisio ei ddifa.

Cafwyd wybod gan y Cadeirydd bod Mrs Sue Traviswedi ei ffonio ynglyn a rhoi fainc newydd ar ran y WI wrth y fynwent ar arosfabws, ag yn datgan byddai y WI yn ei archebu a’i osod ag un pren fyddai hi hefo10 mlynedd o warrant arni. Cytunwyd pawb i’r cais hwn.

 

DyddiadCyfarfod Nesa

Penderfynwyd cynnal cyfarfod nesa y Cyngor cyn gynted a fyddyn bosib cael gwneud

 

 

View Files