May 17, 2022

COFNODION O GYFARFOD CYNGOR CYMUNED HARLECH A GYNHALIWYD YN YSTAFELL Y BAND, HARLECH AM 7.30 O’R GLOCH 07.03.22

COFNODION O GYFARFOD CYNGOR CYMUNED HARLECH A GYNHALIWYD YN YSTAFELL Y BAND, HARLECH AM 7.30 O’R GLOCH 07.03.22
Annwen Hughes

YMDDIHEURIADAU

Cyng. Huw Jones (Cadeirydd), Ceri Griffiths, RhianCorps, SianRoberts, Emma Howie.

 

PRESENNOL

Cyng. Edwina Evans (Is-Gadeirydd), Christopher Braithwaite,Martin Hughes, TegidJohn, Thomas Mort, Gordon Howie, Wendy Williams a’r Cyng. Gwynfor Owen (Cyngor Gwynedd).

 

Yn absenoldeb y Cadeirydd cymerwyd y Gadair gan yr Is-Gadeirydd

 

COFNODION

Derbyniwyd cofnodion o gyfarfod Chwefror 7ed 2022 felrhai cywir.

 

DATGAN BUDDIANT

Datganodd y Cyng. Edwina Evansddiddordeb yng nghais ariannol Yr Hen Lyfrgell a Neuadd Goffa ac fe arwyddwyd dogfenDatgan Buddiant Personnol ganddi a ni chymerodd ran yn y drafodaeth.

Datganodd y Cyng. Thomas Mort ddiddordeb yng nghaisariannol Yr Hen Lyfrgell ac fe arwyddwyd dogfen Datgan Buddiant Personnol ganddoa ni chymerodd ran yn y drafodaeth.

Datganodd y Cyng. Martin Hughes ddiddordeb yng nghaisariannol Yr Hen Lyfrgell ac fe arwyddwyd dogfen Datgan Buddiant Personnol ganddoa ni chymerodd ran yn y drafodaeth.

 

MATERION CYNGOR GWYNEDD

Fe dderbyniwyd yr adroddiad canlynol gan y Cyng. Gwynfor Owen – Cafwydwybod, mewn cyfarfod o’r Cyngor Llawn bod penderfyniad wedi cael ei wneud igael trafnidiaeth am ddim o fis Medi eleni i blant sydd yn mynychu ColegMeirion Dwyfor, bod treth y Cyngor yn codi 2.9%. Bydd gwaith o uwchraddiostesion Harlech yn cael ei wneud yn y dyfodol. Dywedodd y Cyng. Owen bod dipyno’i amser yn mynd i helpu unigolion hefo ceisiadau grantiau ag hefyd yn deliohefo cwynion gan denantiad ADRA. Fydd ddim yn cynnal cymorthfeydd yn mis Ebrilla Mai oherwydd yr etholiad.

 

MATERION YNCODI        

Cynllun Cyllideb

Adroddwyd bod £83,381.69 (a oedd yn cynnwys costau banc)wedi cael ei wario ers cychwyn y flwyddyn ariannol newydd a bod hyn yn £16,431.79o wariant yn fwy na oedd wedi cael ei glustnodi yn y gyllideb am y flwyddyn.

 

ArwyddionTy Canol

Adroddodd y Clercei bod byth wedi clywed  gan Mr RichardJohn ynglyn ar mater uchod ond ei bod wedi cael sgwrs gyda Mr. Aled Lloyd o’rParc Cenedlaethol ynglyn ar mater a bod ef yn mynd i drafod y mater gyda Mr. Johna gofyn iddo rhoi cynlluniau i mewn cyn gynted a phosib. Adroddodd y Clercymhellach ei bod wedi cael gwybod erbyn hyn bod y cynlluniau wedi cael eu rhoii mewn i’r Parc Cenedlaethol.

 

Cae Chwarae Brenin Sior V

Adroddodd y Cyng. ChristopherBraithwaite ei fod wedi cysylltu gyda chwmni â G. L. Jones, Bethesda a MeysyddChwarae Macventure, i ofyn iddynt ymweld â'r safle a rhoi dyfynbris o'r hyn afyddai'n costio i atgyweirio'r offer angenrheidiol. Adroddodd y Cyng.Braithwaite ymhellach ei fod wedi derbyn prisiau gan y ddau gwmni hwn am 2rocer newydd, 2 siglen basced ynghyd at atgyweirio. Cytunwyd i dderbyn priscwmni G. L. Jones, Bethesda ag aros tan y cyfarfod nesa i weld yr adborth oeddy Cyng. Emma Howie wedi ei dderbyn yn dilyn yr arolwg ar lein.

 

Tanciau Nwy ar Tir Llwybr Natur

Adroddodd y Clerc ei bod hebglywed ddim ynglyn ar mater uchod ers cyfarfod diwethaf y Cyngor.

 

 

 

710..........................................Cadeirydd

 

Agor TenderauTorri Gwair

Adroddodd y Clercei bod wedi derbyn 1 tender ynglyn a cario allan y gwaith uchod gan Mr. MeirionGriffith, Islwyn Talsarnau am £13.00 yr awr i dorri gwair y llwybrau cyhoeddus arfynwent gyhoeddus. Cytunwyd i dderbyn y tender hon. Hefyd cytunwyd i dderbynpris Mr. Gareth John Williams i dorri gwair cae chwarae Brenin Sior ar caepeldroed eto eleni sydd yn £58 am dorri y cae peldroed, £36 am dorri o amgylchy swings ag £84 i dorri gweddill y cae.

 

CEISIADAU CYNLLUNIO

Diwygio Amod Rhif 1 o Ganiatâd CynllunioNP5/61/134D dyddiedig 13 Mawrth 2012 i ymestyn y cyfnod dechrau gwaith am 5mlynedd ychwanegol  - Morfa Newydd,Ffordd Glan Môr, Harlech (NP5/61/134F)

Cefnogi y cais hwn.

 

ADRODDIAD Y TRYSORYDD

Adroddodd y Trysorydd bod £43,915.29 yn y cyfrif rhedegola £31,095.86 yn y cyfrif cadw.

 

Taliadau ynystod y mis

Cyngor Gwynedd        - £1,500.00-    trydan i’r goleuadau nadolig

Mrs Annwen Hughes -  £1,832.44 –  cyflog a costau 6 mis

Mr. M. J. Kerr              -    £540.00 -  agor bedd y diweddar Mr. RichardPowell Williams

Mr. Lee Warwick           -  £167.70–   glanhau ac edrych ar ol y toiledau ger yneuadd goffa

 

Derbyniadau yn ystod y mis

Pritchard a Griffiths - £1,665.00 – claddu y diweddar Mr.Richard Powell Williams

Cyllid a Thollad        - £2,419.00  - ad-daliad T.A.W

 

Ceisiadau am gymorth ariannol

Cyfeillion Ysgol Tanycastell -£2,000

Cylch Meithrin Harlech        - £2,000

Pwyllgor Hen Lyfrgell          -  £1,000

Pwyllgor Neuadd Goffa     -   £1,000            

CFFI Meirionnydd               -    £250

Ambiwlans Awyr Cymru    -    £500

 

 

GOHEBIAETH

Cyngor Gwynedd– Adran Amgylchedd

Wedi derbynllythyr ynghyd a map gan yr uchod ynglyn a cyfyngiadau parcio Arfaethedig ag yngofyn a oes gan yr Aelodau unrhyw sylwadau i’w rhoi ar osod llinellau melyndwbwl gyferbyn a mynediad Pant Mawr.

 

Ms LeahJohn

Wedi derbyn e-bostgan yr uchod yn gofyn am ganiatad i osod sedd yn Penygraig er cof am ei Mham.Cytunwyd i roi caniatad iddi osod y sedd hon.

 

Mr. Joe Patton

Wedi derbyn e-bost gan yr uchod yn gofyn a fyddai y Cyngor yn cysidroplannu blodau gwyllt yn darn y WI ger cae chwarae Brenin Sior. Cytunwyd i hyngael ei wneud a gofyn i Mr. Patton fod yn gyfrifol am y cynllun.

 

Hamdden Harlech ac Ardudwy

Wedi derbyn llythyr gan yr uchod yn gofyn yn ffurfiol a fyddai yCyngor yn cytuno i rhyddhau y taliad cyntaf o’r cynllun precept mis Ebrilleleni yn lle mis Mai. Cytunwyd i hyn.

 

 

 

 

711.....................................Cadeirydd

 

 

UNRHYW FATERARALL

Cafwyd wybod bod cyfarfod i Ymgysylltu gyda’rGymuned yn cael ei gynnal gan Hamdden Harlech ac Ardudwy am 7.30 o’r gloch aryr 17eg o’r mis hwn.

Cafwyd wybod bod rhai yn holios oedd y ffos sydd yn rhedeg o Siop y Morfa tuag at y Golff wedi cael eiglanhau a cadarnhawyd bod hyn wedi cael ei wneud.

Cafwyd wybod gan y Cyng. MartinHughes bod cyfarfod o bwyllgor Ardal Meirionnydd o Un Llais Cymru yn cael eigynnal ar y 9ed o’r mis hwn.

Cafwyd wybod bod coeden wedidod i lawr ar draws y llwybr uchaf yn Llwybr Natur Bron y Graig.

Cytunwyd i ail gychwyn ycyfarfodydd yn yr Hen Lyfrgell o mis nesa ymlaen.

 

 

ARWYDDWYD..............................................Cadeirydd  

 

DYDDIAD......................................................                   712.

     

 

 

View Files