March 22, 2022

COFNODION O GYFARFOD CYNGOR CYMUNED HARLECH A GYNHALIWYD YN YSTAFELL Y BAND, HARLECH AM 7.30 O’R GLOCH 07.02.22

COFNODION O GYFARFOD CYNGOR CYMUNED HARLECH A GYNHALIWYD YN YSTAFELL Y BAND, HARLECH AM 7.30 O’R GLOCH 07.02.22
Annwen Hughes 07.02.22

YMDDIHEURIADAU

Cyng. Gordon Howie.

 

PRESENNOL

Cyng. Huw Jones (Cadeirydd), Edwina Evans (Is-Gadeirydd),Christopher Braithwaite, Sian Roberts, Martin Hughes, Ceri Griffiths, Rhian Corps,Tegid John, Thomas Mort,Emma Howie, Wendy Williams a’r Cyng. Gwynfor Owen (Cyngor Gwynedd).

 

Croesawodd y Cadeirydd Mr Dylan Hughes, a Ms JodiePritchard, Cyfarwyddwyr Hamdden Harlech ac Ardudwy i'r cyfarfod i drafodmaterion o bwys i Aelodau a oedd i'w gwneud â'r ganolfan. Dywedasant wrth yrAelodau fod Mr Michael Griffiths wedi dechrau yn ei rôl fel Rheolwr CanolfanHamdden Harlech ac Ardudwy ers mis Tachwedd 2021. Cafwyd adroddiad, a anfonwydat bob Aelod o'r Cyngor cyn y cyfarfod yn amlinellu'r hyn sydd wedi bod yndigwydd yn y Ganolfan yn ddiweddar yn ogystal â'r gwaith y mae angen ei wneuder mwyn gallu ailagor y pwll nofio. Diolchodd y Cadeirydd i'r ddau am ddodatom. Ar ôl iddynt adael, cafwyd trafodaeth am sefyllfa sy'n bodoli yno ar hyno bryd a chytunwyd i gefnogi'r Bwrdd gyda'r cynlluniau sydd ganddynt.

 

COFNODION

Derbyniwyd cofnodion o gyfarfod Ionawr 10ed 2022 fel rhaicywir.

Dywedodd y Cyng. Martin Hughes wrth yr Aelodau nadoedd wedi datgan ei fod am i'r Cyngor beidio â chymryd y praesept ar gyfereleni ond ei fod wedi awgrymu bod y Cyngor yn lleihau'r praesept ar gyfereleni.

 

DATGAN BUDDIANT

Nid oedd neb yn datgan buddiant ar unrhyw fater.

 

MATERION CYNGOR GWYNEDD

Fe dderbyniwyd yr adroddiad canlynol gan y Cyng. Gwynfor Owen – eifod yn dal i gynnal cymorthfeydd ac roedd hefyd wedi ymweld â Ffridd Rasus achael agoriad llygad i'r gwaith sy'n cael ei wneud yno. Dywedodd wrth Aelodau'rCyngor fod y Prif Weithredwr wedi cysylltu â phob Aelod yn ddiweddar yn gofyniddynt am wybodaeth am yr ymateb araf a gânt gan Swyddogion a'i fod wedi anfonenghreifftiau ato. Roedd wedi trefnu i'r polyn achub bywyd ar ytraeth gael ei adnewyddu, dywedodd wrth yr Aelodau fod y llinellau gwyn ar ygyffordd ym Mron y Graig wedi'u paentio ond roedd yn pryderu nad oedd yllinellau gwyn yng nghanol y ffordd o Las Ynys tuag at Dalsarnau byth wedi caeleu  hatgyweirio.

 

MATERION YNCODI        

Cynllun Cyllideb

Adroddwyd bod £70,195.42 (a oedd yn cynnwys costau banc)wedi cael ei wario ers cychwyn y flwyddyn ariannol newydd a bod hyn yn £4,830.52 o wariant yn fwy na oedd wedi cael eiglustnodi yn y gyllideb am y flwyddyn.

 

ArwyddionTy Canol

Adroddodd yCadeirydd ei fod wedi anfon yr holl wybodaeth sy'n ofynnol gyda hyn at Mr RichardJohn ond nad oedd wedi clywed unrhyw beth yn ôl ganddo. Cytunwyd bod yCadeirydd yn cysylltu â Mr. John fel mater o frys.

 

Cae Chwarae Brenin Sior V

Cytunwyd bod angen i'r offerchwarae yn y cae chwarae uchod darddu i fyny a chytunwyd i gysylltu â G. L.Jones, Bethsda, Meysydd Chwarae Macventure, Chwarae Antur Cymru i ofyn iddyntymweld â'r safle a rhoi dyfynbris o'r hyn a fyddai'n costio i atgyweirio'roffer angenrheidiol. Cytunwyd i ofyn i blant yr ysgol beth yr hoffent ei weldfel offer yn y cae chwarae a chytunodd y Cyng. Rhian Corps i drefnu hyn. Hefydadroddodd y Clerc fod Mr Gareth J. Williams yn gofyn a ellid cyflwyno'r caepêl-droed gyda rholer trwm a chytunwyd i ofyn i Mr. Meirion Evans wneud ygwaith hwn.

 

 

707.............................................Cadeirydd

 

Tanciau Nwy ar Tir Llwybr Natur

Adroddodd y Clerc ei bod wediderbyn e-bost gan Mr. Dylan Edwards, Cyfreithiwr o gwmni Guthrie Jones &Jones yn datgan bod perchennog Pant Mawr ddim yn fodlon ymrwymo i Drwyddedarall ag ei bod eisiau Hawddfraint gael ei wneud rhwng y Cyngor a hi. Adroddoddy Clerc bod Mr. Edwards yn gofyn a fyddai y Cyngor yn fodlon i brisiwr ymweldar safle ag ei bod wedi cael gair gyda’r Cadeirydd ynglyn a hyn a bod ef wedicytuno i hyn gael ei wneud ac adroddodd y Clerc ymhellach bod Mr. Arwel Jones ogwmni Tom Parry wedi cysylltu a hi yn datgan ei fod yn mynd i ymweld ar safle abyddai yn cysylltu yn nol. Adroddodd y Clerc ymhellach fod Mr Arwel Jones wediymweld â'r safle ac roedd bellach wedi awgrymu bod y Cyngor yn gwerthu'r darn odir dan sylw i berchennog Pant Mawr a chytunodd yr Aelodau i wneud hyn.

 

CEISIADAU CYNLLUNIO

Ddimceisiadau wedi eu derbyn ers cyfarfod diwethaf y Cyngor.

 

ADRODDIAD Y TRYSORYDD

Adroddodd y Trysorydd bod £55,463.56 yn y cyfrif rhedegola £31,095.60 yn y cyfrif cadw.

Adroddodd y Trysorydd bodcyfrif y Cadeirydd a chyfrif y Fynwent bellach wedi cael eu cau ar arian oeddyng nghyfrif y Cadeirydd (£84) wedi ei drosglwyddo i’r cyfrif rhedegol.

 

Taliadau ynystod y mis

Brown andWolfe - £296.00 – cynnal wefan y Cyngor (tal dwy flynedd)

Mr. Lee Warwick  - £228.40 –  glanhau ac edrych ar ol y toiledau ger yneuadd goffa

Dwr Cymru            - £117.87 -   tapdwr y rhandiroedd

 

Derbyniadau yn ystod y mis

Ddim wedi dod i fewn ers cyfarfod diwethaf y Cyngor.

 

 

GOHEBIAETH

Parc Cenedlaethol Eryri

Wedi derbyn llythyr gan SwyddogProsiect Treftadaeth Ddiwylliannol yruchod yn datgan bod Prosiect Treftadaeth Harlech ac Ardudwy wedi bod ar ygweill ers mis Tachwedd 2019 dan arweiniad y Parc ag yn rhestru yn fras ythemau gall gael eu ystyried at brosiect ehangach y byddant yn gweithio tuag atei gyflwyno i Gronfa Treftadaeth y Loteri maes o law ag yn gofyn am farn yCyngor ar botensial datblygu prosiect o’r fath ac unrhyw syniadau pellach ygallant eu cynnwys. Dywedodd y Clerc ei bod wedi anfon yr e-bost yma ymlaen I’r Aelodau ynbarod.

 

Chambers Conservation

Wedi derbyn llythyr gan Mari Beynon Owen ar ran yr uchod yn datgan bodParc Cenedlethol Eryri yn adolygu'r Cynlluniau Cadwraeth mewn 14 o ardaloedd yn Eryri gangynnwys Ardal Gadwraeth Harlech. Hefyd yn anfon llythyr a anfonwyd eisoesat y Cyngor gan y Parc, map o'r ardal cadwraeth dan sylw, a hefyd dolen idudalen wybodaeth y cynllun ar wefan y Parc

https://www.eryri.llyw.cymru/planning/heritage-and-planning/conservation-areas/conservation-areas-project/_recache

Hefyd yn datgan eubod yn awyddus i ymuno a ni i drafod  y cynllun cadwraeth ymhellach ag yn gofyna fyddai modd trefnu hyn ar gyfer ein cyfarfodnesaf . Cytunwyd gofyn iddynt ddod I gyfarfod mis Ebrill o’r Cyngor aghefyd cytunwyd anfon copi o’r e-bost hwn I bob Aelod.

 

Cyfoeth NaturiolCymru

Wedi derbyn e-bostgan Jake Burton Swyddog Prosiect a Monitro Twyni Byw  ar ran yr uchod ynglyn a Prosiect pwysig ynMorfa Harlech ag yn hysbysu y Cyngor byddant yn gweithio gyda thimGweithrediadau Coedwig Cyfoeth Naturiol Cymru a Chlwb Golff Dewi Sant I lwyrgwympoa symud tua 9.5ha o goed conwydd o dwyni Harlech. Maen’t yn gobeithio cychwyn ygwaith hwn ganol y mis yma. Dywedodd y Clerc ei bod wedianfon yr e-bost yma ymlaen I’r Aelodau yn barod.

 

 

 

708………………………………………………..Cadeirydd

 

 

Pwyllgor TriathlonHarlech

Wedi derbyn e-bost ganMrs Gwen Owen ar ran y pwyllgor uchod yn gofyn a fyddai modd defnyddio caechwarae Brenin Sior V fel yn y gorffenol ar gyfer parcio yn ystod y Triathlon syddyn cael ei chynnal ar y 26ain ar 27ain o Fawrth. Hefyd yn gofyn a fyddai rhai oAelodau y Cyngor yn barod I helpu fel “marshals” ar y diwrnod. Adroddodd yClerc ymhellach ei bod hefyd wedi derbyn e-bost gan Kerry Bond ar ran AlwaysAim High ynglyn ar mater hwn.

 

Cyngor Gwynedd –Adran Economi

Wedi derbyn llythyrgan yr uchod ynglyn a prosiect Ardal Ni 2035 ag yn datgan bod dros 150 o sgyrsiau ar draws yr 13 ardal adfywio sydd wedi amlygunifer o themâu sy’n unigryw i ardaloedd lleol ac eraill sy’n gyson ar draws y sir.  Hefyd yn diolch i’r Cyngor am helpu y cymunedaui adnabod a gwireddu’r hyn sy’n bwysig i drigolion lleol, a’r blaenoriaethauhynny fydd angen sylw dros y 10-15 mlynedd nesaf. Mae crynodeb o’r adborth adderbyniwyd gan y Cynghorau lleol a’r grwpiau cymunedol yn ardal Bro Ardudwy wedi ei atodi. Hefyd yn datgan fel ail ran i’r prosiect ‘Ardal Ni2035’, byddant yn nawr yn symud ymlaen i holi barn trigolion lleol. Bydd hyn yngyfle i unigolion gyfrannu i’r broses, gan gadarnhau eu bod wedi adnabod y blaenoriaethaulleol cywir ac adnabod unrhyw fylchau posib, ag oes bydd gan rhwyun unrhyw gwestiynauam y prosiect yma, mae croeso i chi gysylltu â: RhianElinGeorge@gwynedd.llyw.cymru Dywedodd y Clerc ei bod wedi anfon yr e-bost yma ymlaen I’r Aelodau ynbarod.

 

Clwb RotariPwllheli

Wedi derbyne-bost gan Heather Stanton ar ran yr uchod ynglyn a digwyddiad fydd yn cymerydlle yn yr ardal yn fuan a sydd yn cael ei drefnu gan y Clwb uchod. Y digwyddiadhwn a fydd yn cymeryd lle ar yr 11eg o Fehefin yw her taith gerdded elusennol20 milltir i Gastell Criccieth i Gastell Harlech at elusen Marie Curie, ag yngofyn a fyddai modd defnyddio cae chwarae Llyn y Felin fel y pwynt ticioterfynol. Cytunwyd i roi caniatad i gae chwarae Llyn y Felin gael ei ddefnyddioar gyfer y digwyddiad hwn.                                                                          

UNRHYW FATERARALL

Mynegwyd pryder bod goryrru i lawr Ffordd yTraeth a chytunodd y Cyng. Gwynfor Owen i ddelio â'r mater hwn.

Adroddwyd bod cwyn wedi dod ilaw bod yr hysbysfwrdd gan Morfa Stores yn edrych yn fler ac adroddwyd bod yrhysbysfwrdd hwn o dan berchnogaeth Morfa Stores.

Fe'i gwnaed yn hysbys boddiwrnod agored yn yr Hen Lyfrgell ar y 1af o Fawrth.

Roedd yn hysbys bod angen tociorhai coed ar Ben-y-graig a chytunodd y Cadeirydd i ddelio â'r mater hwn.

 

 

ARWYDDWYD..............................................Cadeirydd  

 

DYDDIAD......................................................                   709.

     

 

 

View Files