March 22, 2022

COFNODION O GYFARFOD CYNGOR CYMUNED HARLECH A GYNHALIWYD YN YSTAFELL Y BAND, HARLECH AM 7.30 O’R GLOCH 06.12.21

COFNODION O GYFARFOD CYNGOR CYMUNED HARLECH A GYNHALIWYD YN YSTAFELL Y BAND, HARLECH AM 7.30 O’R GLOCH 06.12.21
Annwen Hughes 06.12.21

YMDDIHEURIADAU

Cyng. Huw Jones (Cadeirydd), Sian Roberts, Tegid John, GordonHowie.

 

PRESENNOL

Cyng. Edwina Evans (Is-Gadeirydd), Christopher Braithwaite,Martin Hughes, Ceri Griffiths, Rhian Corps, Thomas Mort, Emma Howie, Wendy Williams a’r Cyng.Gwynfor Owen (Cyngor Gwynedd).

 

Yn absenoldeb y Cadeirydd cymerwyd y Gadair gan yrIs-Gadeirydd.

 

Adroddodd y Clerc ar ran yCadeirydd ei fod yn diolch yn fawr iawn i Mr. a Mrs Geraint Williams (Benji aMyf) am eu gwaith caled yn trefnu y goleuadau nadolig yn Harlech ag hefyd pawbarall a gyfranodd i wneud y noson oleu yn llwyddiant. ‘Roedd yn braf i weldgymaint o fobl o gwmpas yn enwedig a hitha yn dywydd gwael ag ‘roedd Benji wedigorfod canslo hanner y trefniadau a oedd wedi cael eu cynllunio. ‘Roeddsiomedigaeth gyda CADW oherwydd nid oedd coeden na goleuadau wedi cael eu rhoiymlaen na hyd yn oed goleuadau y castell.

 

COFNODION

Derbyniwyd cofnodion o gyfarfod  Tachwedd 1af 2021 fel rhai cywir.

 

DATGAN BUDDIANT

Nid oedd neb yn datgan buddiant ar unrhyw fater.

 

MATERION CYNGOR GWYNEDD

Fe dderbyniwyd yr adroddiad canlynol gan y Cyng. Gwynfor Owen – Body llinellau gwyn wedi cael eu ail osod ar rhan o’r ffordd o Harlech am Las Ynysag hefyd bod y gwaith o drwsio y pant yn y ffordd ar ystad Y Waun wedi eigwblhau. Wedi bod yn gweld y Rheolwr newydd yn y pwll nofio ag yn ceisio ymwelda pob digwyddiad yn y dref. Mae yn mynd i anfon llythyr at CADW ddechrau’rflwyddyn ar ran Mr. Geraint Williams yn nodi beth sydd ei angen iddynt ei wneudar gyfer mis Rhagfyr nesa. Cafwyd wybod bod tri busnes newydd wedi agor yn ydref o fewn pythefnos i’w gilydd. Wedi cynnal cymorthfeydd wythnos diwethaf arhai wedi gofyn a fyddai posib cael tocyn parcio i drigolion y dref yn unig ynmaes parcio yr hen ysgol ac yn gofyn beth oedd barn y Cyngor ynglyn a caelgwared o’r arwyddion yn dynodi bod maes parcio am ddim ar gael yno. Ar oltrafodaeth cytunwyd i aros i weld beth fydd yn digwydd gyda’r adeilad. Hefydcafwyd wybod ei fod yn cyfarfod Prif Weithredwr Cyngor Gwynedd ar y 9ed o’r misoherwydd mae yn cyfarfod a phob Cynghorydd arall yn ei Wardiau yr un diwrnod.

 

MATERION YNCODI        

Cynllun Cyllideb

Adroddwyd bod £68,844.24 wedi cael ei wario ers cychwyn yflwyddyn ariannol newydd a bod hyn yn £8,946.34 o wariant yn fwy na oedd wedicael ei glustnodi yn y gyllideb am y flwyddyn. Nid oeddhyn yn reswm i bryderu am bod y sefyllfa ariannol yn iach iawn.

 

ArwyddionTy Canol

Adroddodd y Clerc ei bod wedi derbyn y cynlluniau gan y Cyng. Christopher Braithwaite ag ei bod wedi cwblhauy cais cynllunio am yr arwyddion uchod ac wedi ei anfon i’r Parc Cenedlaethol.

 

Tir Pen y Graig

Adroddodd y Clerc bod ddim gwybodaeth pellachynglyn ar mater uchod.

 

CEISIADAU CYNLLUNIO

Cais am ganiatâd materion a gadwyd yn ôl i godi tŷ(Marchnad Agored) - Morfa Newydd, Ffordd Glan Môr, Harlech (NP5/61/PIAW505B)

Cefnogi y cais hwn.

 

 

                                                                                               700………………………………..Cadeirydd

Gosod pwmp gwres ffynhonnell aer - Rhiwlas, 4Bronwen Terrace, Harlech (NP5/61/L315A)

Cefnogi y cais hwn.

 

Trosi rhan o adeilad, oedd wedi ei ddefnyddio felbloc toiled, yn uned gwyliau i greu un uned gyda’r uned gwyliau wedi caelcaniatâd eisoes oddi fewn yr un adeilad. Newidiadau i’r cynllun ffenestri adrws - Woodlands CaravanPark, Harlech (NP5/61/43W)

Cefnogi y cais hwn.

 

ADRODDIAD Y TRYSORYDD

Adroddodd y Trysorydd bod £53,160.95 yn y cyfrifrhedegol, £31,095.08 yn y cyfrif cadw, £100.00 yng nghyfrif y Cadeirydd a  £2.82 yn nghyfrif y fynwent.

 

Taliadau ynystod y mis

ParcCenedlaethol Eryri      - £60.00 – cyflwyno cais cynllunio am arwyddionTy Canol

Mr. Lee Warwick                - £255.88 – glanhau ac edrych ar ol y toiledauger y neuadd goffa

Play Inspection Company - £240.00 –archwiliad y ddau barc chwarae

 

Derbyniadau yn ystod y mis

Cyngor Gwynedd - £990.35 – ad-daliad am dorri gwair yllwybrau cyhoeddus.

 

 

GOHEBIAETH

Cyngor Gwynedd – Adran Priffyrdd

Adroddoddy Clerc ei bod wedi derbyn e-bost gan Mr. Gwyn Evans, Swyddog Llwybrau ynhysbysu y Cyngor bod y giat ar ben llwybr cyhoeddus rhif 28 wedi cael ei ailosod o’r diwedd ag yn diolch i’r Cyngor am ddod ar mater hwn i’w sylw.

 

Cyngor Gwynedd – Adran Priffyrdd

Adroddoddy Clerc ei bod wedi derbyn e-bost gan Mr. Bryn Hughes o’r adran uchod ynglyn aParc Bron y Graig ag yn hysbysu y Cyngor ei fod wedi cael sawl cyfarfod gydagwahanol Swyddogion er mwyn cael gwybod beth yw’r gwaith safonol y mae CyngorGwynedd yn ei gyllido ar gyfer y Parc hwn. Hefyd yn datgan bod y gwaith odacluso y llyn ac o’i gwmpas wedi ei raglennu i ddigwydd dwy waith y flwyddyn amae yn bwriadu cynnal cyfarfod gyda ni ar safle y Parc cyn cychwyn tymor ygwanwyn os yw y Cyngor yn cytuno i hyn. Cytunodd yr Aelodau i fynychu cyfarfodpan fydd y dyddiad wedi ei gytuno.

 

Parc Cenedlaethol Eryri

Adroddoddy Clerc ei bod wedi derbyn llythyr gan yr uchod ynglyn ac Ardaloedd Cadwraethsy’n addas ar gyfer yr Unfed Ganrif ar Hugain (Blwyddyn 1) ag yn hysbysu yCyngor eu bod yn cychwyn ar brosiect newydd i reoli 14 Ardal Gadwraeth Eryri abod Harlech yn un o rhain. Hefyd yn datgan bydd y prosiect hwn yn rhedeg rhwngHydref 2021 a Mawrth 2022 gyda’r nod o weithio gyda cymunedau lleol a grwpiau adiddordeb yr Ardaloedd Cadwraeth i ddatblygu Gwerthusiad a Chynlluniau Rheoli.

 

Mr. Graham Perch

Wedi derbyn llythyr gan yr uchod ar ran y Clwb Rygbiyn diolch i’r Cyngor am eu cefnogaeth i ddatblygu y llain hyfforddiant ag yngadael i’r Cyngor wybod bydd y Clwb yn gosod ffens o amgylch y llain hwn a fyddyn rhwystro bywyd gwyllt gan gynnwys moch daear rhag cael mynediad.

 

Hamdden Harlech ac Ardudwy

Adroddodd y Clerc ei bod wedi derbyn llythyrgan Mr. Michael Griffiths yn cyflwno ei hun fel y Rheolwr newydd i’r safleuchod. Hefyd yn diolch i’r Cyngor am  eucefnogaeth gyda’r cymorth ariannol sydd yn cael ei roi iddynt bob blwyddyn amae hyn wedi diogelu y pwll nofio i’r gymuned leol. Yn datgan ymhellach ei fodyn barod i ddod i un o gyfarfodydd y Cyngor gyda un o’r Cyfarwyddwyr i ddiweddaruyr Aelodau a chymryd unrhyw gwestiynau. Cytunwyd i wahodd Mr. Griffiths igyfarfod mis Chwefror o’r Cyngor.

 

 

 

                                                                                               701.........................................Cadeirydd

 

UNRHYW FATERARALL

Adroddodd y Clerc bod y Cyngor wedi bod yn llwyddianus gyda cais grant caechwarae Llyn y Felin o Gronfa Cae Chwarae Cyfalaf Cyngor Gwynedd ond yn anffodus ddim yn llwyddianus gyda chais grant cae chwaraeBrenin Sior V oherwydd nid oedd digon o arian ar ol yn y gronfa i ariannu yprosiect hwn ag hefyd oedd y Cyngor wedi derbyn grant o’r Gronfa hon i’r caechwarae hwn nol yn mis Rhagfyr 2020. Hefyd yn datgan bydd croeso i’r Cyngor ailgyflwyno’r cais pan fydd y Gronfa yn agored eto. Cytunodd y Cyng. ChristopherBraithwaite gysylltu gyda chwmni G. L. Jones ynglyn a gosod yr offer yng nghaechwarae Llyn y Felin ac fe arwyddwyd y Ffurflen Derbyn Grant gan y Cadeirydd arClerc.

Adroddodd y Clerc bod y Cyngor wedi bod yn llwyddianus gyda cais grantcae chwarae Brenin Sior V o Gronfa Grant Prosiectau Cymunedol Bychain y ParcCenedlaethol ag yn mynd i dderbyn £418.87 o grant unwaithfydd y gwaith wedi ei gario allan, ond bod Etta Trumper, SwyddogGwirfoddoli a Lles y Parc yn awgrymu dylai un bwrdd picnic fod yn addas igadair olwyn wedi ei leoli yn y cae chwarae.

Datganwydpryder bod gymaint o faw cwn ar hyd y palmant ger ysgol Tan y Castell.

Datganwydpryder bod y goleuadau ar hyd ochor y ffordd am y pwll nofio ddim yn gweithio.

Cafwydwybod gan y Cyng. Martin Hughes ei fod wedi cysylltu a Chyngor Gwynedd ynglyn arllwybr cyhoeddus uwch ben ystad Heol y Bryn a datganodd y Clerc bod y SwyddogLlwybrau wedi bod mewn cysylltiad a hi ynglyn ar mater hwn.

Cafwydwybod bod ymholiad wedi cael ei dderbyn yn gofyn a fyddai modd cael coeden i’wphlannu yn y llain gwyrdd ger cae chwarae Llyn y Felin.

 

 

ARWYDDWYD..............................................Cadeirydd  

 

DYDDIAD......................................................                   702.

     

 

 

View Files