March 22, 2022

COFNODION O GYFARFOD CYNGOR CYMUNED HARLECH A GYNHALIWYD YN YSTAFELL Y BAND, HARLECH AM 7.30 O’R GLOCH 04.10.21

COFNODION O GYFARFOD CYNGOR CYMUNED HARLECH A GYNHALIWYD YN YSTAFELL Y BAND, HARLECH AM 7.30 O’R GLOCH 04.10.21
Annwen Hughes 04.10.21

YMDDIHEURIADAU

Cyng. Ceri Griffiths, Rhian Corps, GordonHowie.

 

PRESENNOL

Cyng. Huw Jones (Cadeirydd), Edwina Evans (Is-Gadeirydd),Sian Roberts, Christopher Braithwaite, Martin Hughes, Tegid John, ThomasMort, Emma Howie, WendyWilliams.

 

Croesawodd y Cadeirydd y Cyng. Emma Howie i’w chyfarfodcyntaf o’r Cyngor ac fe arwyddwyd y Datganiad Derbyn Swydd ganddi ar gychwyn cyfarfodswyddogol y Cyngor.

 

COFNODION

Derbyniwyd cofnodion o gyfarfod  Medi 7ed 2021 fel rhai cywir.

 

DATGAN BUDDIANT

Nid oedd neb yn datgan buddiant ar unrhyw fater.

 

MATERION CYNGOR GWYNEDD

Fe dderbyniwyd yr adroddiad canlynol gan y Cyng. Gwynfor Owen – Ei fod yn dal i gaelnifer o gwynion ynglyn a gwahanol faterion ag hefyd yn dal i gynnalcymorthfeydd ag yn cerdded o amgylch yr ardal o leiaf unwaith yr wythnos. Wedisylwi bod pant yn y ffordd yn ystad Y Waun ag ei fod wedi cysylltu gyda’rCyngor a oedd wedi cysylltu gyda Dwr Cymru am eu cyfrifoldeb hwy oedd hyn. ‘Roeddpryder wedi ei ddatgan bod mwy o ail gartrefi yn yr ardal. ‘Roedd heb gael atebgan Gyngor Gwynedd ynglyn a Parc Bron y Graig ond dywedodd Aelodau y Cyngor bodMr. Meirion Griffith wedi torri y gwair am ei fod yn edrych yn fler. ‘Roedd hebgael ateb ynglyn a canlyniadau y mesurydd traffic ag ei fod wedi cyfarfod a Mr.Adrain Williams, Peiriannydd Ardal Meirionnydd ynghyd ar Cyng. Wendy Williams abod Mr. Williams wedi datgan bod posib cael croesfan teigr gyferbyn ag ystad TyCanol a bod angen tacluso yr arwyddion yn yr ardal. ‘Roedd hefyd wedi bod oamgylch yr ardal hefo’r SCCH lleol. Hefyd wedi mynychu gorymdaith Owain Glynwra te prynhawn Y Lleng Prydeinig. ‘Roedd wedi datgan pryder bod y busnesau yndioddef pan oedd y stryd fawr ar gau. ‘Roedd wedi cyfarfod a CyfarwyddwyrHamdden Harlech ac Ardudwy ag hefyd yn mynd i drefnu cyfarfod safle ar faesparcio Min y Don a cytunodd y Cadeirydd fynychu hwn os oedd yn gallu neu byddaiyr Is-Gadeirydd, y Cyng. Edwina Evans yn mynd. ‘Roedd y Cyng. Owen angen gwybodbarn yr Aelodau ynglyn ar rhwystr a cytunwyd bod angen i hwn aros. Cafwyd wybodei fod wedi cael gwybod bod ddim problem i gael arwyddion fflachio ond byddaiyn rhaid i’r Cyngor Cymuned dalu amdanynt.

 

MATERION YNCODI        

Cynllun Cyllideb

Adroddwyd bod £35,794.32wedi cael ei wario ers cychwyn y flwyddyn ariannol newydd a bod hyn yn £3,409.63o wariant yn llai na oedd wedi cael ei glustnodi yn y gyllideb am y flwyddyn. ‘Roeddhyn yn bennaf oherwydd bod y swm o £10,000 i Gyngor Gwynedd fel partneriaeth igadw y toiledau cyhoeddus yn agored heb gael ei dalu.

Ardal Ni 2035

Cafwyd wybod bod rhai o’r Aelodauwedi bod trwy’r ddogfen ynglyn ar uchod a cytunwyd y 5 peth da am yr ardal yw ycanlynol – iaith, tirwedd, pobl yn cefnogi ei gilydd, canolfan iechyd dda a diwylliantyr ardal. Y 5 peth sydd ddim mor dda yw y canlynol – pryder o leihau mewngwasanaethau fel gwasanaeth ieuenctid, llyfrgell, trafnidiaeth, gofal plant a swyddigwerth arian. Cytunwyd bod y Cyng. Sian Roberts a Christopher Braithwaite yncael sgwrs ymhellach gyda Gwen Evans, Swyddog Cefnogi Cymunedau ynglyn a hyn.

 

Tir Pen y Graig

Adroddodd y Clerc ei bod heb dderbyn ddim gan Cath Hicks o AddysgOedolion Cymru ers cyfarfod diwethaf y Cyngor.

 

 

                                                                                               

Toiledau ger y Castell

Adroddodd y Cadeirydd  bod y tri unedgolchi a sych dwylo nawr yn eu lle a bod y toiledau wedi agor. Hefyd datganoddy Cadeirydd bod ychydig o pethau eraill eu hangen ag ei fod wedi gwneud trefniadaui archebu rhain. Adroddodd y Clerc ei bod wedi llunio cytundeb rhwng y Cyngor aMr. Lee Warwick a cytunodd y Cadeirydd drafod y gytundeb hon gyda Mr. Warwickcyn ei arwyddo.

Ar ran y Cyngor diolchwyd i’r Cadeirydd am ei holl waith gyda’r toiledauuchod ers cychwyn y broses o’i cymeryd drosodd gan Gyngor Gwynedd nol yn 2019.

 

CEISIADAU CYNLLUNIO

Newid defnydd y bwyty (A3) ar y lloriau daear acis-ddaear yn dŷ (C3) ynghyd a newidiadau allanol i’r ffenestri a chodi balcony yny cefn ar y llawr daear - Weary Walkers Café, StrydFawr, Harlech (NP5/61/335D)

Gwrthwynebu y cais cynllunio uchod oherwydd eubod o’r farn bod yr adeilad erioed wedi bod yn dy ag hefyd yn bryderus bydd ydref yn colli busnes arall. Hefyd mae’r Aelodau o’r farn dylai yr ardal hongael ei gadw fel ardal siopa.

 

ADRODDIAD YTRYSORYDD

Adroddodd y Trysorydd bod £85,110.52 yn y cyfrifrhedegol, £31,094.56 yn y cyfrif cadw, £100.00 yng nghyfrif y Cadeirydd a  £2.82 yn nghyfrif y fynwent.

 

Taliadau ynystod y mis

Mr. Geraint Williams - £1,000.00 – goleuadau nadolig

Cyllid aThollad             -  £110.00 – treth ar gyflog y Clerc

Cyngor Gwynedd          -  £210.00  - archwilaid mewnol 20/21

CCF                                  -   £65.61  -  nwyddau i’r toiledau ger y castell

Cameron May                - £750.00 -  tynnu allan a ail osod golchwra sychwr dwylo newydd yn toiledau ger y castell

Mr. T. Edwards              - £350.00  - tocio coed  ar tir Penygraig

Mr. G. J. Williams         - £144.00–  torri gwair cae chwarae Brenin Sior arcae peldroed

 

Derbyniadau yn ystod y mis

Populus Data Solutions - £50.00 – rhoddat gynnal a chadw cae chwarae Brenin Sior V

 

Ceisiadau am gymorth ariannol

Pwyllgor HenLyfrgell                    -£1,000.00

Pwyllgor NeuaddGoffa                - £1,000.00

Hamdden Harlech ac Ardudwy - £10,142.95 – hanner y cynnigprecept

 

Adroddodd yTrysorydd ymhellach i’r llythyr yr oedd wedi ei dderbyn gan HSBC yn hysbysu yCyngor eu bod yn gwneud newidiadau i’w cyfrif busnes gan gynnwys newidiadau i’rrhai o’i gwasanaethau o’r 1af o Dachwedd eleni, ei bod wedi ymweld ar banc awedi cael ffurflen i’w gwblhau er mwyn sefydlu taliadau BACS. Rhoddwyd ganiatad i’r Clerc/Trysorydd y Cyng. Edwina Evansa Wendy Williams i arwyddo y ffurflen er mwyn sefydlu taliadau BACS a cytunwydrhoi uchafswm o wariant yn £15,000.

 

 

GOHEBIAETH

Cyngor Gwynedd – Adran Priffyrdd

Wedi derbyn llythyr gan yr uchod yn gofyn aoes gan y Cyngor finiau halen angen eu llenwi cyn y tywydd oer ac os oes angenail lenwi unrhyw bin a fyddant yn cysylltu gyda’r Adran erbyn y 1af o Dachwedder mwyn iddynt gael trefnu’r gwaith. Y gost o lenwi un bin halen yw £46.00.Cytunodd y Cadeirydd fynd o amgylch y biniau sydd yn yr ardal. Hefyd cytunwydgofyn a fyddai modd gosod bin halen ychwanegol ar y tro ger Pant Mawr.

 

 

 

 

 

                                                                                             

Liz Saville Roberts A.S

Wedi derbyn llythyr gan yr uchod yn gofyn afyddai y Cyngor yn ymateb i ymgynghoriad Adran Drafnidiaeth Llywodraeth y DG ary ddefnydd peryglus o fadau dwr personol ag anfon eu sylwadau i’r linc canlynolhttps://www.gov.uk/government/consultations/strengthening-enforcement-of-the-dangerous-use-of-recreational-and-personal-watercraft. Cytunwyd i anfon yr e-bosthwn ymlaen i bob Aelod.

 

Cyngor Gwynedd – Adran Amgylchedd

Wedi derbyn ateb gan Mr. Gwyn Lloyd Evans ySwyddog Llwybrau yn datgan bod cetyn isaf ar y giat sydd ar llwybr cyhoeddusrhif 29 wedi torri ag maen’t yn mynd i edrych a oes posib ei drwsio. Hefyd datganoddy byddant yn edrych ar gyflwr llwybr cyhoeddus rhif 4 cyn gynted a phosib.

 

Ms Freya Bentham

Wedi derbyn e-bost gan yr uchod yn diolch i’r Cyngor Cymuned am adaeliddi rhoi ei biniau ar y tir ger y llwybr sydd yn mynd at yr Eglwys pan oedd ynrhedeg Caffi Llew Glas ag yn gofyn a fyddai yn bosib iddi blannu blodau/coed ary darn tir hwn lle oedd y biniau fel arwydd o ddiolch. Cytunwyd i hyn gael eiwneud a diolchwyd i Ms Bentham am hyn.

 

Aaron Wynne

Wedi derbyn e-bost gan yr uchod yn gofyn i’r Cyngor Cymuned gefnogideiseb sydd wedi cael ei threfnu gan Mabon Ap Gwynfor AS a Liz Saville RobertsAS ynglyn a phenderfyniad diweddar HSBC i gyflwyno costau newydd i gyfrifonbanc grwpiau cymunedol. Cytunwyd i anfon yr e-bost hwn ymlaen i bob Aelod.

 

UNRHYW FATERARALL

Cafwyd wybod bydd y goleuadau nadolig yn caeleu troi ymlaen ar y 27ain o Dachwedd a bod eisiau gofyn i Gyngor Gwynedd afyddai yn bosib cau i ffwrdd hanner o faes parcio Bron y Graig Isaf er mwyncael stondinau crefft yno. Hefyd cafwyd wybod bod 4 coeden wedi cael eu archebuag bod trydan wedi cael ei osod wrth mynedfa Ty Canol i alluogi i goeden gaelei gosod yno.

Adroddodd y Cadeirydd bod ef aMr. Tom Edwards wedi bod yn tocio coed yn Penygraig ag eu bod wedi sylwi bodcoed nes i lawr yn marw ag oherwydd hyn ‘roedd y Cadeirydd wedi trefnu cyfarfodgyda Mr. Rhydian Roberts o’r Parc Cenedlaethol.

Datganwyd pryder bod cyflwr yTrac Geifr yn fler ag angen sylw a cytunodd y Clerc gysylltu gyda Cath Hicks o DysguOedolion Cymru ynglyn a hyn am mae eu cyfrifoldeb hwy yw y safle.

Datganwyd siom o glywed bod Mr.Meirion Griffith wedi dod ar draws beth sylweddol o faw ci wrth dorri yllwybrau cyhoeddus yn yr ardal.

Cafwyd wybod gan y Cyng.Christopher Braithwaite ei fod wedi cael prisiau am arwyddion i’w gosod germynedfa Ty Canol i rybuddio gyrrwyr bod plant yn chwarae. Cytunwyd i archebu yrarwyddion hyn a cytunodd y Clerc gysylltu gyda’r Parc Cenedlaethol i weld aoedd angen caniatad cynllunio am yr arwyddion hyn.

Cafwyd wybod gan y Cyng. MartinHughes ei fod wedi mynychu cyfarfod o Un Llais Cymru a bod anerchiad wedi bodgan Mabon Ap Gwynfor ynglyn a tai haf/ail gartrefi ag hefyd gan Prif WeithredwrAdra.

 

 

ARWYDDWYD..............................................Cadeirydd  

 

DYDDIAD......................................................                   696.

     

 

 

View Files