March 22, 2022

COFNODION O GYFARFOD CYNGOR CYMUNED HARLECH A GYNHALIWYD YN YSTAFELL Y BAND, HARLECH AM 7.30 O’R GLOCH 01.11.21

COFNODION O GYFARFOD CYNGOR CYMUNED HARLECH A GYNHALIWYD YN YSTAFELL Y BAND, HARLECH AM 7.30 O’R GLOCH 01.11.21
Annwen Hughes 01.11.21

YMDDIHEURIADAU

Cyng. Tegid John.

 

PRESENNOL

Cyng. Huw Jones (Cadeirydd), Edwina Evans (Is-Gadeirydd),Sian Roberts, Christopher Braithwaite, Martin Hughes, Ceri Griffiths, Rhian Corps,Gordon Howie, Thomas Mort, EmmaHowie, Wendy Williams.

 

COFNODION

Derbyniwyd cofnodion o gyfarfod  Hydref 4ydd 2021 fel rhai cywir.

 

DATGAN BUDDIANT

Nid oedd neb yn datgan buddiant ar unrhyw fater.

 

MATERION CYNGOR GWYNEDD

Fe dderbyniwyd yr adroddiad canlynol gan y Cyng. Gwynfor Owen – Erbod y mater hwn ddim yn ei Ward ‘roedd yn meddwl bod yn bwysig ei fod yn gadaeli’r Aelodau wybod bod y newyddion wedi eu cyhoeddi prynhawn heddiw bod LlywodraethCymru wedi stopio cynllun ffordd osgoi Llanbedr rhag cario ymlaen ag yn awgrymubod y Cyngor yn anfon llythyr cryf yn datgan siom am hyn at y Prif Weinidog.Datganodd y Clerc fel y Cynghorydd Sir dros Ward Llanbedr byddai yn well arosoherwydd newydd dorri mae y newyddion a bod hi ynghyd a Arweinydd y Cyngor arSwyddogion perthnasol heb drafod y ffordd ymlaen gyda’r newyddion hyn eto, ondyn sicr nid ydynt yn cymeryd y newyddion hyn fel diwedd y mater a byddant ynpwyso ar y Llywodraeth i newid eu meddyliau. Cytunodd yr Aelodau mae dymafyddai y peth gorau i’w wneud. Cafwyd wybod ei fod wedi siarad hefo llawer oetholwyr ar y stryd ag ar y ffon er bod ddim cymorthfeydd wedi eu cynnal.Cafwyd wybod bydd Cyngor Gwynedd yn cychwyn gwaith ar y dip sydd yn y fforddger ystad Y Waun ag hefyd cafwyd wybod bod twll archwilio angen sylw gyferbyn agarej Morfa ag hefyd un ar ystad Ty Canol. ‘Roedd wedi derbyn canlyniadau ybroblem gor-yrru ar ffordd y morfa ag ei fod yn cyfarfod Swyddog yn fuan idrafod y mater hwn ymhellach. Cafwyd ei fod wedi derbyn e-bost yn datgan bodCyngor Gwynedd yn mynd i glerio y llyn yn parc Bron y Graig dwy waith yflwyddyn ag eu bod yn barod i ddechrau trafodaethau gyda’r Cyngor Cymuned ynglyna torri’r gwair a cytunwyd bod y Clerc yn cysylltu gyda Mr. Bryn Hughes oGyngor Gwynedd i drafod y mater hwn ymhellach. Cafwyd wybod bydd arwydd newyddyn cael ei osod ar ffordd hwylfa’r nant yn fuan. Cafwyd wybod bod cyfarfod wediei gynnal gyda Swyddog o Gyngor Gwynedd ynghyd ar Cyng. Edwina Evans ar faesparcio Min y Don ag eu bod wedi cytuno i dynnu y barrier a creu mynedfa newyddger y toiledau a symud y llefydd parcio anabl tu allan i’r toiledau a lleihau yllefydd bysiau.

 

MATERION YNCODI        

Cynllun Cyllideb

Adroddwydbod £49,566.88 wedi cael ei wario ers cychwyn y flwyddyn ariannol newydd a bodhyn yn £8,765.02 o wariant yn llai na oedd wedi cael ei glustnodi yn y gyllidebam y flwyddyn. ‘Roedd hyn yn bennaf oherwydd bod y swm o £10,000 i Gyngor Gwyneddfel partneriaeth i gadw y toiledau cyhoeddus yn agored heb gael ei dalu.

Rhandiroedd

Adroddodd yClerc ei bod wedi rhoi y mater hwn ar yr agenda oherwydd ei bod wedi derbynsawl cwyn bod y safle yn mynd i edrych yn fler oherwydd diffyg ymddoriad gan rhaio’r tenantiad ddim yn edrych ar ol eu rhandir. Cytunwyd i ddechrau codi rhent eto o fisEbrill 2022.

 

Tir Pen y Graig

Adroddodd y Clerc ei bod wedi derbyn e-bostgan Tina Jones ar ran Cath Hicks o Addysg Oedolion Cymru yn gofyn a fyddai ynbosib i rhywu ei chyfarfod ar y safle fel ei bod yn gallu gweld pa waith fyddangen ei wneud yna ac wedyn fyddai yn gallu trefnu rhywun i wneud y gwaith.Cytunodd y Cadeirydd gyfarfod Tina Jones ar y safle.

 

 

                                                                                               697.............................................Cadeirydd

 

Arwyddion Ty Canol

Adroddoddy Clerc ei bod wedi cysylltu a Mr. Aled Lloyd o’r Parc Cenedlethol ynglyn armater uchod ag ei fod wedi debyn ateb ganddo yn datgan hwyrach byddai yn syniadi’r Cyngor gysylltu hefo Chyngor Gwynedd i ofyn am arwyddion ar tebygrwyddfyddai os byddai y Cyngor yn gosod arwyddion eu hunain byddai angen caniatadcynllunio i wneud hynny. Cytunwyd y ffordd orau ymlaen byddai rhoi caiscynllunio i mewn a cytunodd y Cyng. Christopher Braithwaite dynnu cynllunallan.

 

CEISIADAU CYNLLUNIO

Ddim wedi dod i law ers y cyfarfod diwethaf.

 

ADRODDIAD YTRYSORYDD

Adroddodd y Trysorydd bod £81,530.91 yn y cyfrifrhedegol, £31,094.82 yn y cyfrif cadw, £100.00 yng nghyfrif y Cadeirydd a  £2.82 yn nghyfrif y fynwent.

 

Taliadau ynystod y mis

Zoom                              - £143.88 – archebu rhaglen zoom am flwyddyn arall

Y Lleng Prydeinig                £17.00 -  torch pabi coch

Cyngor Gwynedd     - £10,000.00-  cyfraniad i gadwy toiledau cyhoeddus yn agored yn yr ardal

Mr. Meirion Griffiths - £1,725.00 –torri gwair y fynwent gyhoeddus

Mr. Meirion Griffiths - £1,945.00 – torri gwair y llwybrau cyhoeddus

Mr. G. J. Williams          - £144.00 –  torri gwair cae chwarae Brenin Sior ar caepeldroed

Sovereign Play Ltd     - £5,217.48 -   deunyddiau trwsio offer chwarae Llyn y Felin(gweddill y taliad)

Mr. Meirion Griffiths -     £25.00 –  gosod polyn i ddal bin baw cwn ar llwybr yNant

 

Derbyniadau yn ystod y mis

Ddim wedi dod i law ers y cyfarfoddiwethaf.

 

 

GOHEBIAETH

Llechi

Wedi derbyn e-bost gan yr uchod yn hysbysu yCyngor eu bod yn sefydlu Fforwm Ceymunedol Safle Treftadaeth y Byd TirweddLlechi Gogledd Orllewin Cymru ag yn gwahodd un cynrychiolaeth o’r Cyngor adirprwy i fod yn rhan o’r Fforwm hwn a bydd y cyfarfod cyntaf yn cael ei gynnalyn mis Ionawr 2022. Adroddodd y Clerc ei bod wedi anfon yr e-bost hwn ymlaen i’rAelodau yn barod. Cytunodd y Cyng. Thomas Mort gynrychioli i Cyngor yn y Fforwmhwn a cytunodd y Cyng. Martin Hughes fod yn ddirprwy.

 

Mr. Graham Perch

Wedi derbyn llythyr gan yr uchod ar ran y Clwb Rygbi yn hysbysu y Cyngoreu bod wedi bod yn llwyddianus i gael grant gan Gronfa Eryri ar gyfer ailddatblygu y cae hyfforddi a bod disgwyl iddynt  gwblhau y gwaith erbyn diwedd Mawrth 2022.Maen’t yn gobeithio gosod ffens o gwmpas y cae hyfforddi er mwyn sicrhau nafydd anifeiliad o unrhyw fath yn anflonyddu a difetha’r gwaith ag i’r perwylhyn yn gofyn a oedd gan y Cyngor unrhyw sylwadau ynglyn a hyn. Datganwyd bodgan y Cyngor ddim sylwadau i’w wneud ar y mater hyn heblaw eu bod yn bryderusoherwydd y moch daear sydd syth tu ol i T3 ar dir y golff y byddant yn dod idyllu y tir newydd a fyddai wedi cael ei drin.

 

UNRHYW FATERARALL

Cafwyd wybod gan y Cadeirydd bod ef ar Cyng.Christopher Braithwaite wedi bod o amgylch y biniau halen a bod angen gwagio yrhalen presennol sydd wedi mynd yn galed a rhoid halen newydd yn bob un.

Cafwyd wybod bod y bin yn caechwarae Llyn y Felin heb gael ei gwagio a bod ysbwriel yn mhob man. Cytunwyd igysylltu gyda Chyngor Gwynedd ynglyn a hyn.

Cafwyd wybod gan y Cadeiryddbod Cyngor Gwynedd yn mynd i osod 3 blwch trydan ychwanegol a un ger ystad TyCanol a gosod goleuadau ar gost o £1,020. Cytunodd pawb i’r taliad unwaith agam byth hyn i gael ei wneud pan yn briodol.

 

698.............................................Cadeirydd

 

 

Cafwyd wybod bod cais wedi eidderbyn yn gofyn am oleuadau ar y cae peldroed ond datganwyd bod y Clwb Rygbiwedi gosod goleuadau ar y cae hyfforddi a bod yn bosib defnyddio y safle hyn.Hefyd cytunwyd i beidio a gosod goleuadau ar y cae peldroed am bod na ddim timpeldroed yn yr ardal ar hyn o bryd.

Datganwyd pryder bod gyrrwrgyda carafan wedi dod lawr Twtil oherwydd bod ddim arwydd ar ben y ffordd ynganol y dref yn datgan bod y ffordd yn anaddas.

Cafwyd wybod gan y Cyng. SianRoberts a Christopher Braithwaite eu bod yn cynnal cyfarfod dydd Iau y 4ydd o’rmis hwn gyda Gwen Evans er mwyn trafod Ardal Ni 2035 ag yn gofyn a oedd ganrhywun unrhyw sylwadau ynglyn ar mater hwn.

Cafwyd wybod bod giat mochyn syddrhwng Pant Mawr a lle Madley Evans angen sylw a dywedodd y Cyng. Martin Hughesei fod yn mynd i gysylltu gyda Chyngor Gwynedd ynglyn a hyn.

Cafwyd wybod gan y Cyng. MartinHughes ei fod wedi cyfarfod a Mr. Tony Stringfellow ynglyn ar theatr.

Cafwyd wybod gan y Cyng. MartinHughes ei fod wedi mynychu cyfarfod blynyddol yr Hen Lyfrgell ag eu bod yn diolcham y cyfarniad a gafwyd gan y Cyngor.

Bu trafodaeth ynglyn a datblygucwrs beicio yng nghae chwarae Brenin Sior a cytunodd y Cadeirydd gael gair hefoTracy Dawson ynglyn a hyn.

Adroddodd y Cyng. Edwina Evansei bod wedi mynychu cyfarfod Bwrdd Hamdden Harlech ac Ardudwy ar ran y Cyngor afe gafwyd adroddiad manwl ganddi o beth oedd wedi cael ei drafod.

 

ARWYDDWYD..............................................Cadeirydd  

 

DYDDIAD......................................................                   699.

     

 

 

View Files