May 9, 2023

COFNODION O GYFARFOD CYNGOR CYMUNED HARLECH A GYNHALIWYD YN YR HEN LYFRGELL, HARLECH AM 7.30 O’R GLOCH 07.11.22

COFNODION O GYFARFOD CYNGOR CYMUNED HARLECH A GYNHALIWYD YN YR HEN LYFRGELL, HARLECH AM 7.30 O’R GLOCH 07.11.22

YMDDIHEURIADAU

Cyng. Mark Armstrong, Ceri Griffiths, Wendy Williams, Gordon Howie.


PRESENNOL

Cyng. Edwina Evans (Cadeirydd), Christopher Braithwaite (Is-Gadeirydd), Huw Jones, Tegid John, Emma Howie, Rhian Corps, Martin Hughes, Thomas Mort, a’r Cyng. Annwen Hughes a Gwynfor Owen (Cyngor Gwynedd). 


COFNODION

Derbyniwyd cofnodion o gyfarfod Hydref 3ydd 2022 fel rhai cywir.


DATGAN BUDDIANT

Nid oedd neb yn datgan buddaint ar unrhyw fater.


MATERION CYNGOR GWYNEDD

Fe dderbyniwyd yr adroddiad canlynol gan y Cyng. Gwynfor Owen ag Annwen Hughes – Adroddodd y Cyng. Annwen Hughes ers y cyfarfod diwethaf ei bod hithau hefyd wedi cysylltu gyda’r Post Brenhinol ynglyn a symud y blwch post o’r stryd fawr. Fe gafwyd cyfarfod gyda Swyddog o’r Post Brenhinol a CADW ar yr 21ain o fis diwethaf ag fe gytunwyd bod y blwch yn cael ei ail osod ger y Castell. Mae y blwch nawr gyferbyn ar cyn neuadd yr eglwys ers y 26ain o fis diwethaf. ‘Roedd hefyd wedi bod yn cael sgwrs gyda Mr. Clive Jones o CADW ynglyn ar meinciau sydd ar hyd ochor y wal o flaen y castell ag ‘roeddynt wedi cytuno i’w adnewyddu ar y cyd. ‘Roedd wedi mynychu Fforwm Pobl Hyn Meirionnydd ar y 24ain o fis diwethaf gyda Cadeirydd y Cyngor hwn ag yr oedd yn gyfarfod buddiol dros ben. Adroddodd y Cyng. Gwynfor Owen ei fod yn derbyn y cwynion arferol drwy e-bost a ffon ag hefyd fe restrodd y cyfarfodydd gwahanol oedd wedi ei fynychu ynghyd a dyddiadau y cyfarfodydd hyn. Cafwyd wybod bydd Cyngor Gwynedd yn gwynebu diffyg ariannol o £10 miliwn ag fydd y sefyllfa yn waeth yn ystod y flwyddyn ariannol 2023/24.

MATERION YN CODI  

Cynllun Cyllideb

Adroddwyd bod £38,443.95 (a oedd yn cynnwys costau banc) wedi cael ei wario ers cychwyn y flwyddyn ariannol newydd a bod hyn yn £27,903.81 o wariant yn llai na oedd wedi cael ei glustnodi yn y gyllideb am y flwyddyn. 

Arwyddion Ty Canol

Adroddodd y Clerc ei bod wedi cysylltu gyda Iwan Ap Trefor o Gyngor Gwynedd ynglyn ar arwyddion uchod ag ei bod wedi derbyn ateb yn datgan bod yr arwyddion hyn wedi eu archebu ond, yn anffodus nid ydynt wedi cyrraedd y gweithlu yn Nolgellau. Unwaith bydd yr arwyddion hyn gan yr Adran Priffyrdd bydd yn sicrhau bod gosod yr arwyddion yn cael eu blaenoriaethu.


Cae Chwarae Brenin Sior V

Adroddodd y Cyng. Christopher Braithwaite ei fod wedi cysylltu a chwmni MacVenture, Llangefni a fe ddangosodd luniau o wahanol offer a fyddai yn addas i’r parc chwarae gyda’r arian grant o Grwp Beicio Harlech ac Ardudwy. Ar ol trafodaeth cytunwyd i archebu hyfforddwr seiclo a recumbent seiclo. Cytunwyd i dynnu cynllun allan o’r ardal chwarae er mwyn cael gweld lle fyddai bob offer yn mynd. Adroddodd y Clerc ei bod wedi cael gwybod bod yr hysbysfwrdd newydd wedi cyrraedd Garej Morfa a cytunwyd gofyn i Mr. Meirion Evans ei osod ar y llecyn tir ger Siop y Morfa a cytunodd y Cyng. Tegid John a Christopher Braithwaite fod yng nghofal hyn.

Cynnal cyfarfod cyhoeddus gyda HAL – dyddiad i’w benodi

Adroddodd y Clerc ei bod wedi rhoi yr item uchod ar yr agenda oherwydd bod amser i gynnal cyfarfod cyhoeddus i weld a yw y Cyngor yn mynd i barhau gyda’r gytundeb precept gyda HAL am bod y gytundeb 5 mlynedd presennol wedi dod i ben. Cytunwyd i gynnal y cyfarfod cyhoeddus yn y neuadd goffa a dyddiad i’w bennu yn y flwyddyn newydd.

733.........................................Cadeirydd

CEISIADAU CYNLLUNIO

Amrywio Amodau Rhif 3 & 4 ynghlwm i Rybudd Caniatâd Cynllunio NP5/61/T2E dyddiedig 16/06/2008 i ymestyn y man eistedd y tu allan i’r cwrt cyfan a newid oriau agor y cwrt i 0930 i 2200 - Llew Glas, Stryd Fawr, Harlech (NP5/61/T2H)

Cefnogi y cais hwn.


Dymchwel yr ystafell haul ac adeiladu estyniad unllawr gyda to gwastad ar yr ochr - Buckland (hefyd yn cael ei adnabod fel Ymyl y Niwl), Ffordd Uchaf, Harlech (NP5/61/548A)

Cefnogi y cais hwn.


ADRODDIAD Y TRYSORYDD

Adroddodd y Trysorydd bod £102,556.53 yn y cyfrif rhedegol a £31,115.55 yn y cyfrif cadw.


Taliadau yn ystod y mis

Cyngor Gwynedd -   £10,000.00  -  cyfraniad i gadw y toiledau cyhoeddus yn agored 

Greenbarnes    -          £2,632.10  -  hysbysfwrdd newydd ger Siop y Morfa

Mr. G. J. Williams    -     £144.00  -  torri gwair y cae peldroed a cae chwarae Brenin Sior 

Mr. Meirion Griffith - £1,925.00 -  torri gwair y fynwent gyhoeddus

Mr. Meirion Griffith - £2,035.00  - torri gwair y llwybrau cyhoeddus

Y Lleng Prydeinig      -       £20.00  - torchen pabi coch


Derbyniadau yn ystod y mis

Ddim wedi dod i law ers y cyfarfod diwethaf


GOHEBIAETH

Mr. David Young - Snowdonia Aerospace

Wedi derbyn e-bost gan yr uchod yn awgrymu y byddai yn syniad da i gynnal cyfarfod gyda’r Cynghorau Cymuned yr ardal er mwyn cael rhoid cyflwyniad byr o beth sydd yn mynd ymlaen yn y maes awyr yn Llanbedr. Adroddodd y Clerc ei bod wedi awgrymu wrtho byddai cynnal cyfarfod yn y maes awyr ddechrau’r flwyddyn nesa yn fuddiol.


Cyngor Gwynedd – Adran Amgylchedd

Wedi derbyn llythyr gan yr uchod ynglyn a newid yr amser aros cyfyngedig 2 awr lawr i 1 awr ar ochor y ffordd gyferbyn ar cyn Gapel Tabernacl ag yn datgan os oedd gan y Cyngor unrhyw sylwadau i hyn iddynt gysylltu a hwy ag os na fyddant wedi derbyn unrhyw sylwadau o fewn 28 diwrnod i ddyddiad y llythyr hwn, cymerir yn ganiataol bod dim gwrthwynebiad.


Cyngor Gwynedd – Adran Priffyrdd

Wedi derbyn llythyr gan yr uchod yn hysbysu y Cyngor bydd y Tim Tacluso Ardal Ni yn ymweld ar ardal yn ystod y mis hwn.


Mr. Geraint Williams

Wedi derbyn llythyr gan yr uchod ynglyn a Ffair Mop Fictorianaidd Harlech ag yn datgan bod y cyllid i gynnal y Ffair hon wedi dod i ben ag yn gofyn a fyddai yn bosib i’r Cyngor Cymuned gyllido y Ffair. Cytunodd yr Aelodau i hyn gael ei wneud a datganwyd bod hyn wedi cael ei drafod yn barod gyda Mr. Williams pan ddaeth i gyfarfod ar Cyngor yn mis Medi.


UNRHYW FATER ARALL

Cafwyd adroddiad gan y Cyng. Martin Hughes am y cyfarfod Trefi Taclus Greddfol oedd wedi ei fynychu yn ddiweddar ag hefyd cafwyd wybod bod Cadeirydd y Cyngor wedi mynychu y cyfarfod hwn hefyd.

Cafwyd wybod gan y Cyng. Martin Hughes y bydd yn mynychu cyfarfod Pwyllgor Ardal Meirionnydd o Un Llais Cymru ar y 9ed o’r mis hwn.734.........................................Cadeirydd

Adroddodd y Cyng. Martin Hughes bod ganddo sylwadau i’w gwneud ynglyn ar adroddiad oedd yr Aelodau wedi ei dderbyn gan Hamdden Harlech ac Ardudwy a datganwyd wrtho i gysylltu hefo Rheolwr y safle yn uniongyrchol.


ARWYDDWYD..............................................Cadeirydd   


DYDDIAD......................................................         735
View Files