September 20, 2022

COFNODION O GYFARFOD CYNGOR CYMUNED HARLECH A GYNHALIWYD YN YR HEN LYFRGELL, HARLECH AM 7.30 O’R GLOCH 06.06.22

COFNODION O GYFARFOD CYNGOR CYMUNED HARLECH A GYNHALIWYD YN YR HEN LYFRGELL, HARLECH AM 7.30 O’R GLOCH 06.06.22

YMDDIHEURIADAU

Cyng. Gordon Howie a’r Cyng.Gwynfor Owen (Cyngor Gwynedd).

 

PRESENNOL

Cyng. Edwina Evans (Cadeirydd), Christopher Braithwaite (Is-Gadeirydd),Huw Jones, Ceri Griffiths, Rhian Corps, Emma Howie,Mark Armstrong, Martin Hughes, Tegid John, Thomas Mort, Wendy Williams a’r Cyng. Annwen Hughes (CyngorGwynedd).

 

COFNODION

Derbyniwyd cofnodion o gyfarfod Mai 9ed 2022 fel rhaicywir.

 

DATGAN BUDDIANT

Datganodd y Cyngor fel Corff fuddiantyng nghais cynllunio arwyddion Ty Canol ac fe arwyddwyd ffurflen DatganBuddiant Personnol gan y Cadeirydd ar ran y Cyngor.

Datganodd y Cyng. Wendy Williams fuddiant yng nghaiscynllunio tir i gefn Nant-y-Mynydd, Hwylfa'r Nant, Harlech ac fearwyddwyd ffurflen Datgan Buddiant Personnol ganddi ag nid oedd yn bresennolpan drafodwyd y cais.

 

MATERION CYNGOR GWYNEDD

Fe dderbyniwyd yr adroddiad canlynol gan y Cyng. Gwynfor Owen ag AnnwenHughes – Adroddodd y Cyng. Annwen Hughes ei bod wediholi yn ystod pwyllgor cynllunio diwethaf y Parc Cenedlaethol ynglyn a caiscynllunio y cyn Gapel Tabernacl ag ei bod wedi derbyn ateb ei fod yn debygolfydd y cais yn cael ei ystyried yn y pwyllgor cynllunio nesaf  ar y 29ain o’r mis hwn. Hefyd ‘roedd wedi holiynglyn a chais cynllunio Merthyr Isaf yn yr un cyfarfod ag ei bod wedi derbynateb bod yr ymgeisydd yn asesu hyfywedd y bwriad ar angen i ddarparu taifforddiadwy. Hefyd dywedodd y Cyng. Hughes ei bod wediderbyn cwynion am gor-yrru lawr ffordd y traeth a'i bod hefyd yn siomedig iawno weld bod un o'r meinciau ym mharc chwarae Brenin Sior V wedi ei ddifrodi, ondbydd y mater hwn yn cael ei drafod yn helaeth yn ddiweddarach yn y cyfarfod. Hefydadroddodd ei bod wedi derbyn yr adroddiad canlynol gan y Cyng. Gwynfor Owen – Eifod wedi derbyn cwynion am gyflwr y cysgodfannaubws yn gwaelod Harlech a wedi cwyno i Gyngor Gwynedd a wedi cael ateb yn datganmae cyfrifoldeb y Cyngor Cymuned yw y cysgodfannau hyn ag eu bod ar hyn o bryd ynrhoi llochesi newydd ar drywydd llwybrau y Sherpa a Trawscymru ar hyn o bryd arol derbyn arian gan Llywodraeth Cymru ag o ganlyniad i hyn mae rhai llochesi argael i’w ailgylchu ag yn cynnig cadw y safleoedd hyn mewn cof os fyddai rhai argael. Yn marn y Cyng. Owen mae y cysgodfannau rhain yn creu argraff ddrwg iawni Harlech. Mae wedi cael rhai enwau gwirfoddolwyr sydd eisiau cymeryd rhan yn ycynllun "Speed Watch" a bydd yn pasio rhain ymlaen i'r Heddlu. ‘Roeddwedi derbyn cwynion ynglyn a waliau cerrig yn disgyn i'r ffordd ar ffordd topHarlech a bod Cyngor Gwynedd yn dweud mai cyfrfioldeb y tir feddianwr yw euhatgyweirio. ‘Roedd wedi cael cyfarfod ar y cyd gyda Hamdden ac Ardudwy a Byw'nIach ond heblaw agwedd bositif tuag at gydweithio dim byd gwell ganddo i'w adrodd.‘Roedd wedi mynychu y digwyddiad Roc yn y Castell.Digwyddiad o bwisigrwydd mawr i Harlech a dylid llongyfarch y trefnwyr yn enwedgJim a Sheila Lees am drefnu digwyddiad mor anhygoel.

MATERION YNCODI        

Cynllun Cyllideb

Adroddwyd bod £17,113.45(a oeddyn cynnwys costau banc) wedi cael ei wario ers cychwyn y flwyddyn ariannolnewydd a bod hyn yn £15,478.93 o wariant yn llai na oedd wedi cael ei glustnodiyn y gyllideb am y flwyddyn.

Arwyddion TyCanol

Adroddodd y Clercbod y cais cynllunio ynglyn ar uchod wedi cael ei gofrestru gan y ParcCenedlaethol ar y 10ed o fis diwethaf ond nid oedd penderfyniad wedi cael eiwneud ar y cais hyd yma.

 

 

 

720........................................Cadeirydd

Cae Chwarae Brenin Sior V

Adroddodd y Cyng.Christopher Braithwaite bod Ms Tracey Dawson o grŵp beicio Harlech Ardudwy ynmynd i drosglwyddo yr arian grant i’r Cyngor Cymuned  er mwyn archebu offer ffitrwydd gan fod ynrhaid i’r arian hyn gael ei wario ar offer sydd yn gysylltiedig â beiciau. Cafwydwybod gan y Cyng. Braithwaite ei fod yn dal i aros am gwmni G. L. Jones i ddodi atgyweirio'r offer angenrheidiol yng nghae chwarae Brenin Sior. Datganwydsiom bod un o’r seddi cyhoeddus wedi cael eu difrodi a cytunwyd i’w thynnu o’rsafle ar sail diogelwch a cytunodd y Cyng. Christopher Braithwaite a Tegid Johnwneud hyn.

Tanciau Nwy ar Tir Llwybr Natur

Adroddodd y Clerc ei bod wediderbyn e-bost gan Mr. Dylan Edwards o gwmni Gurthrie Jones & Jones,Cyfreithwyr ynghyd a chopi o’r trawsgludiad ar gontract ynglyn ar mater uchod. Fearwyddwyd y trawsgludiad ar gontract hon gan y Cadeirydd ar Is-Gadeirydd ar rany Cyngor.

 

CEISIADAU CYNLLUNIO

Caniatâd Hysbysebion i arddangos 2 arwydd diogelwchffyrdd - Myndefa i Stad Ty Canol, Harlech (NP5/61/AD651)

‘Roedd yn rhaid i’r Cyngor fel Corff ddatgan buddiantpersonol yn y cais uchod oherwydd mae nhw oedd wedi rhoi y cais i fewn ag fellyni fu trafodaeth ar y cais ag arwyddwyd ffurflen DatganBuddiant Personnol gan y Cadeirydd ar ran y Cyngor.

 

Adeiladu tŷ fforddiadwy deulawr ar wahân - Tir i gefn Nant-y-Mynydd, Hwylfa'r Nant, Harlech (NP5/61/580L)

Cefnogi y cais hwn cyn belled a mae amod 106 yn cael eiroi ar y cais.

 

ADRODDIAD Y TRYSORYDD

Adroddodd y Trysorydd bod £66,771.62 yn y cyfrif rhedegola £31,098.63 yn y cyfrif cadw.

 

Taliadau ynystod y mis

Mr. G. J. Williams      -   £180.00  -  torri gwair y cae peldroed a cae chwarae Brenin Sior

Mr. T.Edwards          -   £280.00 -   tynnu canghenau peryg arLlwybr Natur Bron y Graig

Mrs Yvonne Jones    -    £112.70–   glanhau ac edrych ar ol y toiledau ger y neuaddgoffa

Mr.Meirion Evans    -    £144.00 -  codi wal ar llwybr natur Bron y Graig

Mr. Chris Braithwaite -  £338.87-   teclynau dal papur toiled

Jane Emmerson        -   £162.25  -   planhigion a mulch i’r ardd ger cae chwaraeLlyn y Felin

 

Derbyniadau yn ystod y mis

Mr. Mark Brooks      - £80.00–  rhent rhandirrhif 11 a 12

Ms Melissa Morgan - £80.00 –  rhent rhandir rhif 17 a 18

 

Feadroddodd y Trysorydd bod yr Archwiliad Mewnol wedi cael ei gwblhau a bod dimmaterion arwyddocaol yn codi heblaw am y ffaith bod methiant wedi bod i gyhoeddiDatganiad o Daliadau Blynyddol ar gyfer taliadau a wneir i Aelodau ar y wefan.

 

 

GOHEBIAETH

Jane Emmerson

Wedi derbyn  llythyr gan yr uchod yn amlinellu y gwaithsydd wedi cael ei gario allan ganddi yn y darn tir ger cae chwarae Llyn y Felinag yn datgan ei bod wedi tynnu y pilen a wedi dechrau palu y pridd oddi tano.Mae y sglodion coed wedi cael eu casglu (gwydr a poteli wedi torri oedd ymwyafrif) a’i bagio a wedi mynd i’r skip. Mae hi hefyd wedi dechrau plannuplanhigion a ddangosodd pan ddaeth i gyfarfod y Cyngor yn ddiweddar a mae hi yngobeithio erbyn wythnos nesaf bydd rhan fwyaf o’r gwaith wedi cael ei wneud. I’rperwyl hyn hyd yma mae hi wedi gwario £117.30 ar blanhigion a £44.95 ar mulch.Nid yw gweddill y tir wedi ei ddechrau eto a mae hi yn bwriadu gweithio ar hwnyn yr hydref. Cytunwyd i dalu yr hyn mae hi wedi ei wario hyd yma sef £162.25iddi.

 

 

 

721........................................Cadeirydd

 

 

UNRHYW FATER ARALL

Adroddodd y Cyng. Emma Howie bod yn bosibcael grant “comic relief” i fyny hyd at £50,000 er mwyn gwneud gwelliannau yngnghae chwarae Brenin Sior a bod hi ar Cyng. Rhian Corps a ChristopherBraithwaite wedi bod yn trfod y mater hwn. Cytunwyd bod y tri yn trafod ag yncael cynllun wedi ei wneud o’r hyn byddai yn addas yn y cae chwarae i blant agoedolion.

Cafwyd wybod bod coeden berygyn tyfu i’r ffordd o 48 Cae Gwastad a cytunwyd bod y Clerc yn cysylltu gyda’rperchennog ynglyn a hyn.

Gofynodd y Cyng. Thomas Mort afyddai yn iawn iddo dorri yr eithin sydd yn gordyfu ar ochor y ffordd am y pwllnofio a cytunwyd i hyn.

Datganodd y Cyng. Huw Jonesbryder yn nghyflwr peth o’r offer yn y toiledau ger y Neuadd Goffa sydd danberchnogaeth y Cyngor Cymuned erbyn hyn ag yn datgan bod angen dau wryddolnewydd yn toiledau y dynion am bod y rhai presennol wedi rhydu a cytunwyd iarchebu rhain a’i gosod yn y toiled diwedd tymor yr haf. Hefyd cytunwyd bodangen cau y toiledau am gyfnod diwedd y flwyddyn er mwyn cario gwaith uwchraddioarno. Bu trafodaeth bod angen cael glanhawr wrth gefn i edrych ar ol y toiledauhyn pan mae y glanhawr arferol yn cymryd gwyliau neu ddim yn dda a datganodd yCyng. Huw Jones bod Mrs Yvonne Jones yn barod i gario allan y gwaith hwn acytunwyd pawb i hyn.

Datganwyd pryder bod y pwllnofio byth wedi ail agor.

Datganwyd pryder bod y tir gerSiop y Morfa ar hysbysfwrdd yn edrych yn fler.

Adroddodd y Clerc bod y diffibriliwryn mynd i gael ei osod ar wal yr Hen Lyfrgell dydd Mawrth y 14eg o’r mis hwn a cytunwydiddo gael ei osod ar dalcen y wal wrth ddod i fyny y ramp.

 

 

ARWYDDWYD..............................................Cadeirydd  

 

DYDDIAD......................................................                   722.

     

 

 

View Files