September 20, 2022

COFNODION O GYFARFOD CYNGOR CYMUNED HARLECH A GYNHALIWYD YN YR HEN LYFRGELL, HARLECH AM 7.30 O’R GLOCH 04.04.22

COFNODION O GYFARFOD CYNGOR CYMUNED HARLECH A GYNHALIWYD YN YR HEN LYFRGELL, HARLECH AM 7.30 O’R GLOCH 04.04.22

YMDDIHEURIADAU

Cyng. Sian Roberts, Emma Howie.

 

PRESENNOL

Cyng. Huw Jones (Cadeirydd), Edwina Evans (Is-Gadeirydd),Ceri Griffiths, RhianCorps, Christopher Braithwaite, Martin Hughes, Tegid John,Thomas Mort, Gordon Howie,Wendy Williams a’r Cyng. Gwynfor Owen (Cyngor Gwynedd).

 

Croesawodd y Cadeirydd Mari Beynon Owen o ChambersConservation ag Elen Hughes o Barc Cenedlaethol Eryri i’r cyfarfod i drafodcynllun newydd Ardal Gadwraeth Harlech. Dywedodd Ms Beynon y byddai’n falch ogael gwybod beth mae yr Aelodau yn feddwl o Harlech ag be ddylai gael eigynnwys yn y cynllun rheolaeth. Datganodd rhai o’r Aelodau bod y dref wedinewid dros y blynydddoedd a bod amryw o fusnesau wedi cau ond eu bod ar yr unpryd yn croesawu y Cynllun Cadwraeth hwn.

 

Croesawodd y Cadeirydd Mrs Myfanwy Jones a Mrs JaneEmmerson i’r cyfarfod i drafod y gwaith sydd wedi bod yn cel ei wneud ar y darntir ger cae chwarae Llyn y Felin. Datganodd Mrs Emmerson ei bod wedigwirfoddoli i glerio y darn tir yma a dangosodd rhai o’r planhigion oedd ynbwriadu eu plannu yna. Cytunwyd ei bod yn tynnu cynllun allan ag hefyd amcangyfrifo’r gost terfynnol.

 

COFNODION

Derbyniwyd cofnodion o gyfarfod Mawrth 7ed 2022 fel rhaicywir.

 

DATGAN BUDDIANT

Nid oedd neb yn datgan buddiant ar unrhyw fater.

 

MATERION CYNGOR GWYNEDD

Fe dderbyniwyd yr adroddiad canlynol gan y Cyng. Gwynfor Owen – Cafwydwybod bod ddim cymorthfeydd yn cael eu cynnal oherwydd cyfnod yr etholiad ynmis Ebrill a mis Mai ond ei fod yn dal i helpu unigolion oedd yn cysylltu agef. ‘Roedd wedi cyfarfod a rhai o Cyfoeth Naturiol Cymru ynglyn a chael llwybrpren i’r traeth ond yn anffodus nid oedd hyn yn bosib oherwydd byddai yn caelei guddio gyda tywod yn syth. Bod ef ynghyd ar Clerc a rhai o aelodau Bwrdd Hamddenac Ardudwy wedi cyfarfod Mabon Ap Gwynfor. Ei fod yn derbyn cwynion ynglyn agor dyfiant ar hyd ochrau ffyrdd, y gwaith ail wynebu y ffordd B o’r dref tuagat Talsarnau a bod angen anfon cwyn eto ynglyn a cyflwr y ffordd ger GarejMorfa. Dywedodd ei fod yn falch iawn bod canllaw wedi ei osod ar stepiau Pentre’rEfail a cafwyd wybod ei fod wedi mynychu gwahanol ddigwyddiadau a oedd yn caeleu cynnal yn y dref, a chafwyd wybod bod Cyngor Gwynedd yn mynd i beintio yroffer yn eu parc chwarae yn Y Waun ag hefyd byddant yn gosod offer chwaraenewydd yna.

 

MATERION YNCODI        

Cynllun Cyllideb

Adroddwyd bod £95,121.78(a oeddyn cynnwys costau banc) wedi cael ei wario ers cychwyn y flwyddyn ariannolnewydd a bod hyn yn £22,080.88 o wariant yn fwy na oedd wedi cael ei glustnodiyn y gyllideb am y flwyddyn. Rhannodd y Clerc gopïau o gynllun gyllideb yCyngor am y flwyddyn 2022/23 i bob Aelod ac aethpwyd drwy’r cynllun hwn. Cytunwydi fabwysiadu y cynllun hwn am y flwyddyn i ddod.

ArwyddionTy Canol

Adroddodd y Clercbod ddim byd pellach i’w adrodd ynglyn ar mater uchod.

 

 

 

 

                                                                                               713............................................Cadeirydd

 

 

Cae Chwarae Brenin Sior V

Adroddodd y Cyng. ChristopherBraithwaite ei fod wedi cysylltu gyda chwmni â G. L. Jones, Bethesda ag ei fodyn aros iddynt ddod yn nol ato gyda dyddiad i gychwyn y gwaith. Adroddodd yClerc ar ran y Cyng. Emma Howie bod yr eitemau oedd wedi ei archebu megis dwy fainc,tŷ draenogod, gwesty pryfaid a gwesty gwenyn wedi cyrraedd a bod angen eu gosodgyda’i gilydd a mynd a nhw i gae chwarae Brenin Sior. Cytunwyd gofyn i Mr.Gareth Jones wneud y gwaith hyn a cytunodd y Cadeirydd gysylltu ag ef.Penderfynwyd aros tan y cyfarfod nesa i weld yr adborth oedd y Cyng. Emma Howiewedi ei dderbyn yn dilyn yr arolwg ar lein.

 

Tanciau Nwy ar Tir Llwybr Natur

Adroddodd y Clerc ei bod wediderbyn copi o e-bost gan Mr. Arwel Williams o gwmni Tom Parry yr oedd wedianfon at Mrs Kim Collis, Pant Mawr yn datgan bod pris o £10,000 am bryniant ytir lle mae’r tanciau nwy fod i gael ei dalu i’r Cyngor hwn ag hefyd ei fodwedi datgan wrth Mrs Collis ei bod yn gyfrifol am gostau cyfreithiol y Cyngorynghyd a unrhyw gostau ychwanegol. Hefyd ei bod i godi ffens o amgylch ytanciau nwy.

 

CEISIADAU CYNLLUNIO

Ddim ceisiadau wedi eu derbyn ers cyfarfod diwethaf yCyngor.

 

ADRODDIAD Y TRYSORYDD

Adroddodd y Trysorydd bod £51,166.20 yn y cyfrif rhedegola £31,096.10 yn y cyfrif cadw.

 

Taliadau ynystod y mis

Cyllida Thollad       - £110.00 –  treth ar gyflog y Clerc

E. W. Owen & Co    -  £204.00 -  cwblhau ag anfon PAYE y Clercar lein

Un Llais Cymru       -   £310.00  -  talaelodaeth am y flwyddyn

Mrs Annwen Hughes - £36.99 –  sebon i’r toiledau ger y Castell

Mr. G. J. Williams     - £180.00 -   torri gwair cae chwarae Brenin Sior ar cae peldroed

Mr.M. J. Kerr            - £540.00 -   agor bedd y diweddar Mr. Thomas Wyn Richards

Mr. M. J. Kerr            -   £90.00 -  agor bedd y diweddar Mrs Olwen Poole (llwch)

Mr. Lee Warwick     -  £242.20 –  glanhau ac edrych ar ol y toiledau ger yneuadd goffa

 

Derbyniadau yn ystod y mis

Pritchard a Griffiths   - £825.00 – claddu y diweddar Mr.Howell Eric Jones

Pritchard a Griffiths - £1,665.00 – claddu y diweddar Mr.Thomas Wyn Richards

 

Ceisiadau am gymorth ariannol

Hamdden Harlech ac Ardudwy - £10,457.38 – hanner y cynllunprecept.

 

Rhannoddy Trysorydd gopïau o gyfrifion y Cyngor yn diweddu 31ain o Fawrth 2022 i bob Aelod.Fe aethpwyd drwy’r cyfrifon yn ofalus ag fe gymeradwyddwyd y cyfrifon yn unfrydolgan yr Aelodau. Cytunwyd gan pawb bod y llyfr cyfrifon yn cael ei arwyddo gan yCadeirydd a’r Clerc.

 

 

GOHEBIAETH

Cyngor Gwynedd –Adran Bwrdeistrefol

Wedi derbyn e-bost gan Mr.Bryn Hughes, Peiriannydd Cynorthwyol o’r adran uchod yn ymddiheuro i’r Cyngorei fod heb drefnu i gyfarfod gyda rhai o’r Aelodau ar safle Parc Bron y Graigeto oherwydd ymrwymiadau eraill yn y gwaith.

Hefyd yn hysbysu yrAelodau eu bod yn gobeithio cychwyn yn fuan ar y gwaith o dorri y gwair a fyddyn cael ei wneud dair gwaith eleni ag yn gobeithio trefnu cyfarfod ar y saflerhywdro ar ol y 1af o Fehefin.

 

Addysg OedolionCymru

Adroddodd y Clerc eibod wedi derbyn e-bost gan Cath Hicks ar ran yr uchod yn datgan eu bod yn nawrwedi cymryd y camau angenrheidiol i’r Comision Elusenol i gymeradwyo iddyntdrosgwlyddo tir Pen y Graig drosodd i berchnogaeth y Cyngor Cymuned. Oherwyddhyn gall y mater hwn nawr gael ei gymeryd drosodd gan eu cynghorwyr

 

 

714............................................Cadeirydd

 

cyfreithiol, EvershedsSutherland a bod hwy wedi amcangyfrif cost o £4,500 + T.A.W mewn cysylltiad armater yma ag yn gofyn i’r Cyngor gadarnhau a oeddynt yn fodlon i dalu y costauhyn fel a oedd wedi cytuno mewn gohebiaeth blaenorol. Datganodd y Clerc ei bod wedicael gair gyda’r Cadeirydd ynglyn a hyn ag yr oedd o’r farn bod y gost yn rhyuchel ag ‘roedd y Cyngor wedi datgan byddant yn fodlon i dalu y costau osbyddai y gost yn rhesymol. Cytunwyd i ddweud wrthynt bod y Cyngor yn fodlontalu costau cyfreithiol i fyny at £2,000 ag hefyd gofyn am ddadansoddiad o'rcostau.

 

Mr. Joe Patton

Adroddodd y Clerc ei bod wedi derbyn e-bost gan yr uchod yn diweddaru yCyngor ynglyn ar gwaith sydd yn cael ei wneud yn y darn WI gyferbyn a caechwarae Brenin Sior ag yn datgan bod y gwaith yn dod yn ei flaen yn dda.

 

Ms Olwen Richards

Wedi derbyn e-bost gan yr uchod yn gofyn am ganiatad y Cyngor i osodmainc er cof am ei Mhab Thomas Wyn Richards  yn y fynwent gyhoeddus. Rhoddwyd ganiatad i’rmainc hon gael ei gosod yn y fynwent.

 

UNRHYW FATER ARALL

Ar ran Cyfeillion Ysgol Tanycastell diolchoddy Cyng. Rhian Corps am y rhodd ariannol oedd y Cyfeillion wedi ei dderbyn ynddiweddar gan y Cyngor.

Cafwyd adroddiad o gyfarfod diweddarUn Llais Cymru gan y Cyng. Martin Hughes.

Datganodd y Cyng. Thomas Mortsiom er ei fod wedi anfon llythyr i ofyn am ganllaw arllwybr cyhoeddus rhif 4 yn 1997 bod un byth wedi cael ei gosod. Hefyd cytunwydgofyn a fyddai’n yn bosib gosod giat ar waelod y llwybr hwn oherwydd ei fod yndod allan yn syth i’r ffordd fawr.

Adroddodd y Clerc bodperchnogion Y Grocer yn gofyn a oedd angen diffibriliwr tu allan i’r siop ag unmor agos wrth y Castell. Cytunwyd bod ddim angen un yn y lleoliad hwn ondbyddai yn well cael un wedi ei osod tu allan i’r Hen Lyfrgell.

 

 

ARWYDDWYD..............................................Cadeirydd  

..

DYDDIAD......................................................                   715.

     

 

 

View Files