October 4, 2021

COFNODION O GYFARFOD CYNGOR CYMUNED HARLECH A GYNHALIWYD AR 06.09.21

COFNODION O GYFARFOD CYNGOR CYMUNED HARLECH A GYNHALIWYD YN YSTAFELL Y BAND, HARLECH AM 7.30 O’R GLOCH 06.09.21

YMDDIHEURIADAU

Cyng. Ceri Griffiths, Rhian Corps, GordonHowie.

 

PRESENNOL

Cyng. Huw Jones (Cadeirydd), Edwina Evans (Is-Gadeirydd),Sian Roberts, Christopher Braithwaite, Martin Hughes, Tegid John, ThomasMort, Wendy Williams.

 

Croesawodd y Cadeirydd y Cyng. Christopher Braithwaite i’wgyfarfod cyntaf o’r Cyngor ac fe arwyddwyd y Datganiad Derbyn Swydd gan y Cyng.Braithwaite ar gychwyn cyfarfod swyddogol y Cyngor.

 

COFNODION

Derbyniwyd cofnodion o gyfarfod  Gorffennaf 5ed 2021 fel rhai cywir.

 

DATGAN BUDDIANT

Nid oedd neb yn datgan buddiant ar unrhyw fater.

 

MATERION CYNGOR GWYNEDD

Fe dderbyniwyd yr adroddiad canlynol gan y Cyng. Gwynfor Owen - ei fod wedi derbyncwynion ynglyn a gor-yrru ar y ffordd top, ffordd Morfa, ffordd glan y mor abod rhai wedi gofyn am arwydd 20 m.y.a o Ysgol Ardudwy draw at groesfan yrheilffordd. Hefyd adroddodd ei fod wedi derbyn cwynion ynlgyn a gor-dyfiant ary ffordd dop ag ei fod wedi cael gwybod gan yr Adran Priffyrdd y byddant yn eidocio yn nol unwaith mae y tymor nythu drosodd ar ymwelwyr wedi mynd, wedi caelcwynion ynlgyn a diffyg arwyddion a problemau parcio a rhai yn gofyn amlinellau melyn dwbwl ag ei fod wedi ceisio cael cyfarfod gyda’r Swyddogion.Cafwyd wybod bod y broblem ffioedd parcio wedi ei sortio. Wedi cael cais am fwyo ganllaw ar stepiau Pentre’r Efail. Hefyd cafwyd wybod ganddo bod grantiaugwelliannau ar gael gan y Parc Cenedlaethol a bod rhai busnesau wedi bod ynllwyddianus. Mae wedi cael cwynion ynglyn a chyflwr Parc Bron y Graig a maeCyngor Gwynedd wedi datgan eu bod yn barod i’w dorri fwy o weithiau os byddaiyn bosib cael cefnogaeth y Cyngor Cymuned. Cytunwyd i hyn ar yr amod bod CyngorGwynedd yn tacluso y safle i gychwyn cyn i’r Cyngor arwyddo unrhyw gytuneb ondnid oedd y Cyngor Cymuned yn barod i gymeryd y cyfrifoldeb o gynnal a chadw yllyn. Cafwyd wybod bod y gor-dyfiant wedi ei docio yn nol ar ochor y palmant gyferbyna maes parcio Bron y Graig Isaf. Datganodd bod ddim llinellau melyn dwbwlgyferbyn a mynedfa Pant Mawr oherwydd bod un gwrthwynebiad wedi bod i’r cynllungwreiddiol a fydd y mater nawr yn mynd i bwyllgor cynllunio Cyngor Gwynedd.Cafwyd wybod bod llwybr y Nant wedi cael ei ail wynebu. Ei fod wedi cael caisam roi arwydd “Hwylfa’r Nant” yn nol a rhoi bin baw cwn lawr ffordd y traeth.

 

MATERION YNCODI        

Cynllun Cyllideb

Adroddwyd bod £26,752.53wedi cael ei wario ers cychwyn y flwyddyn ariannol newydd a bod hyn yn £9,379.42 o wariant yn llai na oedd wedi cael ei glustnodiyn y gyllideb am y flwyddyn. ‘Roedd hyn yn bennaf oherwydd bod y swm o £10,000i Gyngor Gwynedd fel partneriaeth i gadw y toiledau cyhoeddus yn agored hebgael ei dalu.

Ethol Cynghorydd

Adroddodd y Clerc bod rhybudd am un sedd wedi dod i benar 30ain o fis Gorffennaf ag ei  bod wedicael gwybod gan y Swyddog Etholiadol yn Gaernarfon bod ddim enw wedi ei dderbynganddo a bod gan y Cyngor yr hawl i gyfethol aelod i’r Cyngor. Adroddodd yClerc bod Ms Emma Howie wedi datgan diddordeb o fod yn Aelod o’r Cyngor acytunwyd i’w chyfethol a’i gwahodd i gyfarfod nesa y Cyngor.

 

Tir Pen y Graig

Adroddodd y Clerc ei bod heb dderbyn ddim gan Cath Hicks o AddysgOedolion Cymru ers cyfarfod diwethaf y Cyngor.

 

 

691……………………………………Cadeirydd

 

Toiledau ger y Castell

Adroddodd y Cadeirydd  bod tri unedgolchi a sych dwylo wedi cyrraedd a mae yn gobeithio fydd y gwaith yn cychwyn ynystod yr wythnos nesa. Cytunwyd gofyn i Swyddog Iechyd Amgylchedd garioarchwiliad allan o’r toiledau hyn cyn eu hagor i’r cyhoedd.

 

Cyfarfod yTheatr – 27.8.21

Adroddodd yCadeirydd bod ef, y Cyng. Edwina Evans, Wendy Williams a Thomas Mort ynghyd a’rCyng. Gwynfor Owen wedi mynychu y cyfarfod uchod. Datganwyd bod gan yperchennog gynlluniau mawr I ddatblygu gweithdai, theatre, caffi a gwesty ar ysafle ond ei fod wedi datgan ei fod yn bwriadau datblygu y safle yn araf.

 

CEISIADAU CYNLLUNIO

Rhyddhau amodau rhif 8 (Triniaeth Ffiniau), rhif 9(Tirlunio) rhif 10 (Datganiad Dull ar gyfer trin Chwyn Clymog Siapan) rhif 11(manyleb ar gyfer rhaglen o waith Archeolegol) a rhif 13 (Tir halogedig) oganiatâd cynllunio NP5 / 61 / 560D dyddiedig 18/12/20 - Tir rhwng TremArfor & Hiraethog, Stryd Fawr, Harlech (NP5/61/560E)

Cefnogi y Cais hwn.

 

Codi estyniad deulawr ar yr ochr - Sibrwd-y-Môr, Old Llanfair Road, Harlech (NP5/61/641A)

Adroddodd y Clerc mae newydd dderbyn y cais cynllunio uchod oedd hi agfelly cytunwyd os oedd gan yr Aelodau

unrhyw sylwadau ynglyn ar cais I’w anfon I’r Clerc erbyn y 24ain o’r mishwn. Os na fyddai wedi clywed unrhywbeth erbyn y dyddiad hwn byddai yn cymeryd eubod yn cefnogi y cais.

 

ADRODDIAD YTRYSORYDD

Adroddodd y Trysorydd bod £95,456.69 yn y cyfrifrhedegol, £31,094.30 yn y cyfrif cadw, £100.00 yng nghyfrif y Cadeirydd a  £2.82 yn nghyfrif y fynwent.

 

Taliadau ynystod y mis

Sovereign Play            -£1,304.38 – deunydd trwsio offer chwarae cae chwarae Llyn y Felin

Wallgate                       - £6,899.47  - offer golchi a sychu dwylo i toiledau ger ycastell

Mrs Annwen Hughes - £1,701.39 –  cyflog a chostau 6 mis

Mr. Meirion Evans     -£6,120.00 –  ail wneud y bont bren ar y LlwybrNatur

Dwr Cymru                 -     £18.40  -  tap dwr y rhandiroedd

Mr. G. J. Williams       -    £202.00–  torri gwair cae chwarae Brenin Sior arcae peldroed

 

Derbyniadau yn ystod y mis

Cyllid a Thollad          - £729.80 – ad-daliad T.A.W.

Cyngor Gwynedd   -£4,231.59 – ad-daliad incwm meusydd parcio

Cyngor Gwynedd - £35,000.00– hanner y precept.

 

Adroddodd yTrysorydd ei bod wedi derbyn llythyr gan HSBC yn hysbysu y Cyngor eu bod yn gwneudnewidiadau i’w cyfrif busnes gan gynnwys newidiadau i’r rhai o’i gwasanaethau.Fydd y cyfrif cymunedol ddim ar gael rhagor a bydd yn newid i cyfrif bancelusenol ond bydd rhif y cyfrif yn aros yr un peth. O’r 1af o Dachwedd elenibydd y newid hyn yn cymeryd lle a bydd y cyfrif newydd hyn yn cario taliadmisol a bydd newid sieciau neu arian nawr yn godadwy. Y gost fydd gan y cyfrifbanc elusenol bydd £5.00 y mis a bydd cost o 40c ar bob siec bydd yn cael ei dalui mewn neu allan o’r cyfrif. Rhoddwyd ganiatad i’r Clerc/Trysoryddwneud ymholiadau gyda’r banc ynglyn a sefydlu taliadau BACS ag hefyd i gaelcerdyn debyd.

 

 

GOHEBIAETH

CyngorGwynedd – Adran Economi a Chymuned                                                                              

Wedi derbyn llythyr ag atodiadau gan yr uchod ynglyn agArdal Ni 2035 sydd yn datgan y byddant yn cychwyn ar gyfnod o drafod acymgysylltu gyda’r Cyngor hwn ag yn gofyn i ni ystyried y cwestiynau isod fel grwpcyn i’r Cadeirydd a’r Clerc gael cyfarfod gyda Gwen Evans, Swyddog CefnogiCymunedau yn rhithiol. Adroddodd y Clerc y byddai yn e-bostio y llythyr ynghydar atodiadau hyn i’r Aelodau er mwyn cael trafod y mater mwy manwl yng nghyfarfodnesa y Cyngor. Cytunwyd i’w roi ar agenda mis nesa.

 

692……………………………………Cadeirydd

Parc Cenedlaethol Eryri

Wedi derbyn llythyr gan yr uchod ynglyn a dathliadaupenblwydd y Parc yn 70 oed ag fel rhan o’r dathliadau maen’t yn cynnig “PecynPlannu Coed” sydd yn cynnwys 70 o goed brodorol cymysg i’r Cyngor ag os byddgan y Cyngor ddiddordeb mewn derbyn y pecyn hwn mae rhaid iddynt gysylltu gyda’rSwyddog erbyn y 30ain o Fedi. Ar ol trafodaeth cytunwydgofyn a fyddai yn bosib derbyn 20 o becynnau plannu coed yn lle 70.

 

Parc Cenedlaethol Eryri

Wedi derbyn llythyr gan yr uchod ynglyn ag Arolwg: Eindefnydd o’r Iaith Gymraeg maen’t yn fwriadau gofyn i’r cyhoedd ei gwblhau drosyr wythnosaf nesa ag yn gofyn i aelodau y Cyngor ei gwblhau hefyd. Cytunwyd body Clerc yn anfon y llythyr hwn ymlaen at bob Aelod er mwyn iddynt gallu eigwblhau ar lein os byddant yn dymuno.

 

UNRHYW FATERARALL

Datganwyd bod ychydig o lanast ysbwriel yn nghae chwarae Brenin Sior.

Penderfynwyd archebu arwydd “Plant yn Chwarae” a’i osod ar groesfforddystad dai Ty Canol a cytunodd y Cadeirydd ar Cyng. Christopher Braithwaiteddelio gyda’r mater hwn.

Cafwyd wybod bod y giat ar ben y llwybr cyhoeddus gyferbyn a’r Branwenbyth wedi cael ei gosod yn nol a cytunwyd bod y Clerc yncysylltu gyda’r Swyddog Llwybrau Cyngor Gwynedd ynglyn  a hyn.

Datganwyd pryder bod cyflwr llwybr cyhoeddus rhif 4 yn beryg yn enwedigadeg tywydd gwlyb a cytunwyd bod y Clerc yn cysylltu gyda’r Swyddog Llwybrau CyngorGwynedd ynglyn  a hyn.

Cafwyd wybod gan y Cadeirydd bod Mr. Geraint Williams wedi archebu mwyo oleuadau nadolig ag hefyd ei fod wedi rhoi archebu i mewn am y coed nadolig.

 

ARWYDDWYD..............................................Cadeirydd  

 

DYDDIAD......................................................                   693.

     

 

 

View Files