April 20, 2021

COFNODION O GYFARFOD CYNGOR CYMUNED HARLECH A GYNHALIWYD AR 01.03.21

COFNODION O GYFARFOD CYNGOR CYMUNED HARLECH A GYNHALIWYD AR 01.03.21

COFNODIONO GYFARFOD  CYNGOR CYMUNED HARLECH AGYNHALIWYD  YN RHITHIOL DRWY ZOOM AM 7.30O’R GLOCH  01.03.21

YMDDIHEURIADAU

Dim.

 

PRESENNOL

Cyng. Huw Jones (Cadeirydd), Gordon Howie, Ceri Griffith,Martin Hughes, Sian Roberts, Edwina Evans, Rhian Corps, Tegid John, Joe Patton.

 

Cyn cychwyn cyfarfod swyddogol y Cyngor croesawodd yCadeirydd Mr a Mrs Jim Maxwell i’r cyfarfod i drafod ddogfen drafftcyfansoddiad y Neuadd Goffa ar Hen Lyfrgell. Cafwyd eglurhad bod y ddau safleyma yn elusen cofrestredig ag eu bod yn elusen anghorfforedig ddim yn gorffcyfreithiol ag felly ddim yn gallu arwyddo cytundebau a bod gan bob un oaelodau o’r pwyllgor rheolaeth atebolrwydd gan gynnwys atebolrwydd ariannol.Oherwydd hyn mae angen newid oherwydd pryder ynglyn ag atebolrwydd unigol ynenwedig wrth geisio am grantiau mawr sydd yn cynnwys cytundebau. Ar hyn o brydy pwyllgor rheolaeth sydd yn rhedeg yr elusenau. Fydd angen newid fel bod yddau adeilad yn cael eu trosglwyddo i’r cwmni newydd sydd yn golygu bod y ddwyelusen yn cael eu rhedeg  gan sefydliadelusenol corfforedig a fydd yn golygu bod ganddynt Fodel  Sylfaenol a bod newid o bwyllgor rheolaeth irheolaeth ymddiredolwyr. Cytunwyd bod angen trafodaeth pellach ynglyn ar materhwn a cytunodd y Cyng. Martin Hughes a Joe Patton gyfarfod a Mr a Mrs Maxwell idrafod y mater mwy manwl ag adrodd yn nol i’r Cyngor.

 

COFNODION

Derbyniwyd cofnodion o gyfarfod  Chwefror 1af 2021 fel rhai cywir.

 

DATGAN BUDDIANT

Nid oedd neb yn datgan buddiant ar unrhyw fater.

 

MATERION YNCODI        

CynllunCyllideb

Adroddwyd bod £62,322.61 wedi cael ei warioers cychwyn y flwyddyn ariannol newydd a bod hyn yn £5,039.57 o wariant yn llaina oedd wedi cael ei glustnodi yn y gyllideb am y flwyddyn. Aeth yr aelodaudrwy y gwahaniaethau yn y gwariant a oedd wedi cael ei wneud a beth oedd i lawrar y cynllun cyllideb fesul un.

FforwmCymunedol Harlech

Ni dderbyniwyd adroddiad y Cyng. Freya Bentham  ynglyn ar Fforwm uchod.

 

Defribillator

Cafwyd wybod gan yCyng. Sian Roberts bod CADW  yn gwneudtrefniadau i osod un o’r uchod ger y ganolfan ymwelwyr wrth y Castell. Adroddoddy Clerc ei bod wedi cysylltu gyda Mr. Tomos Hughes o Ambiwlans Cymru a wediarchebu dau defribillator er mwyn cael gosod un yn y kiosk ar groesfforddPenrhiwgoch ag hefyd un yn Garej Morfa. Hefyd adroddodd ei bod mewn cysylltiadcyson gyda BT i ofyn iddynt pryd mae y ffon yn mynd i gael ei dynnu o’r kiosk,ond hyd yn hyn nid oes ateb pendant i’w gael ganddynt. Cytunwyd gofyn a fyddaiyn bosib gosod yr un yn Garej Morfa cyn gynted a bod modd.

 

LLwybr Natur Bron y Graig

Adroddodd y Clerc  bod Gwen Evans, Swyddog Cefnogi CymunedauMeirionnydd wedi cysylltu a hi ynglyn ar gwaith oedd angen ei wneud yn y llwybruchod ag ei bod wedi datgan bod llythyr cynnig gan Llywodraeth Cymru wedi  cael ei dderbyn gan Gyngor Gwynedd erbyn nawrond byddai yn dal gorfod gwario yr arian erbyn diwedd mis yma. ‘Roedd Ms Evanso’r farn bod yn bosib gwneud  hyn os byddaiyn Cyngor yn tynnu allan cynllun o’r gwaith oedd angen ei wneud ar y safle achael 3 pris cyn gynted a phosib a’i anfon i Gyngor Gwynedd erbyn y 12ed o’rmis hwn. Cytunodd yr Aelodau bod yr amser yn rhy fyr i wneud hyn a penderfynwydpeidio a cario ymlaen gyda hyn.

                                                                                               674..........................................Cadeirydd

 

 

Swyddfa BostHarlech

Ddim  mwy owybodaeth ynglyn ar uchod wedi ei dderbyn ers y cyfarfod diwethaf.

 

Toiledau ger y Castell

Adroddodd y Cadeirydd  bod angenarchebu teclyn dal papur tywel i bod toiled, biniau gyda gorchudd a dosbarthwyrsebon i’r toiledau uchod a cytunodd y Clerc wneud hyn.

 

Parti yn y Parc

Cafwyd wybod gan y Cyng. Joe Patton bod dyddiad ydigwyddiad uchod wedi  cael ei newid i’r27ain o Fehefin a bod crynodeb o’r hyn sydd wedi cael ei drefnu hyd yma wedicael ei anfon at bob Aelod.

 

ArchwiliadauMisol

Adroddodd y Cyng. Joe Patton ei  fod wedi cario allan archwiliad misol o gaeauchwarae Brenin Sior V a Llyn y Felin ynghyd a safle Penygraig. Adroddodd fel aganlyn yn dilyn archwiliad mis diwethaf – bod pob safle mewn cyflwr da a bodsafle Penygraig yn iawn arwahan bod rhai cerrig wedi cael eu tynnu o dan yplinth a cytunwyd gofyn i Mr. Meirion Evans ei drwsio, mae ychydig o bethauangen sylw yng nghae chwarae Brenin Sior V sef bod rhai o weithwyr y Golf wedibod yn teithio drwy’r bwlch yn y ffens oherwydd bod y giat i lawr a wedi  creu difrod i’r ddaear ag ei fod wedicysylltu gyda’r Rheolwyr y Clwb Golf i ddatgan bod hyn wedi cael ei wneud a nidydynt yn teithio drwy’r fynedfa hyn bellach, mae y clwb rygbi wedi mynd ar henoleuadau o’r cae. Mae cae chwarae Llyn y Felin yn iawn arwahan i faterion bachangen sylw fel y bin ysbwriel dal angen ei gwagio, bod y gris pren newyddmewn  lle ar yr offer dringo pren,bod yrarwydd yn rhybuddio rhieni i orichwilio eu plant wedi ei osod i’r ffens,  bod tyrchod i’w gweld o dan y seddi.

 

Agor Tenderau Torri Gwair

Adroddodd y Clercei bod wedi derbyn dwy dender  ynglyn acario allan y gwaith uchod, un gan Mr. Meirion Griffith, Islwyn, Talsarnau am £12.50 yr awr i dorri gwair y llwybrau cyhoeddus a un am £12.50 yrawr i dorri gwair y fynwent gyhoeddus a un gan Mr. Jason Coleman, 6 Tan yWenallt, Llanbedr am £15 yr awr i dorri gwair y llwybrau cyhoeddus a un am £15.00yr awr i dorri gwair y fynwent gyhoeddus. Cytunwyd i dderbyn tender Mr. MeirionGriffith i dorri gwair y llwybrau cyhoeddus ar fynwent gyhoeddus. Hefydcytunwyd i dderbyn pris Mr. Gareth John Williams i dorri gwair cae chwareBrenin Sior ar cae peldroed eto eleni sydd yn £58 am dorri y cae peldroed, £36am dorri o amgylch y swings ag £84 i dorri gweddill y cae.

Cyfarfod Un Llais Cymru –3.2.21

Cafwyd wybod gan y Cyng. Martin Hughes a Joe Patton eubod wedi mynychu y cyfarfod uchod drwy zoom ag ei fod yn gyfarfod gweddol byrar unig beth sydd yn rhaid i’r Cyngor ei wneud yn wahanol i’w rhoi copi o’r cofnodionag agenda i fyny ar yr hysbysfwrdd. Cytunwyd i gychwyn gwneud hyn a’i gosod aryr hysbysfwrdd yn y dref yn unig am y tro.

 

MATERION CYNGORGWYNEDD

Ni dderbyniwyd adroddiad gan y Cyng. Freya Bentham  ynglyn a materion Cyngor Gwynedd.

 

CEISIADAU CYNLLUNIO

Tynnu’r simdde ac ail-leoli3 ffenestr to  -  4 Bronwen Terrace, Harlech  (NP5/61/L315)

Cefnogiy cais hwn ond yn bryderus bod y gwaith wedi cychwyn cyn rhoi cais cynllunio imewn.

 

 Ymgynghoriad o danRhan 37 o'r Deddf Trydan 1989 i osod llinell drydan foltedd isel uwchben CaeDu, Harlech (NP5/61/E189D)

Cefnogiy cais hwn

 

Codi garej dwbl- Brodawel, Beach Road, Harlech (NP5/61/546A)

Cefnogiy cais hwn

 

                                                                                               675............................................Cadeirydd

 

 

Diwygiadansylweddol i Ganiatâd Cynllunio NP5/61/82A dyddiedig 19/04/2005 i adeiladuffenstr grom, cau agoriad a newidiadau i’r ffenstri ochr, creu agodiad drws,rendro’r waliau a gosod balwstrad gwydr - Cynfal, 40 Heol y Bryn, Harlech(NP5/61/83D)

Cefnogi y cais hwn

Dymchwel garej parodpresennol ac adeiladu garej to brig newydd - Eithinog, Hen Ffordd Llanfair,Harlech (NP5/61/391B)

Cefnogi y cais hwn.

 ADRODDIAD Y TRYSORYDD

Adroddodd y Trysorydd bod £47,479.51 yn y cyfrifrhedegol, £31,092.76 yn y cyfrif cadw, £100.00 yng nghyfrif y Cadeirydd a  £2.82 yn nghyfrif y fynwent.

 

Taliadau ynystod y mis

Mrs Annwen Hughes - £1,631.35 – cyflog a chostau 6 mis

Seindorf Arian Harlech  - £45.00 – llogi ystafell bwyllgor (3 gwaith)

Pwyllor Hen Lyfrgell        - £45.00 – llogi ystafell bwyllgor (3gwaith)

Play Quest                        -  £66.00 - step pren i offer chwarae yn cae chwarae Llyn y Felin

Cyngor Gwynedd       - £1,440.00 -  trydan i goleuadaunadolig ar y polion ar Ffordd Morfa

Dwr Cymru                        - £18.77 -  tap dwr y rhandiroedd

Barmouth Printers           - £21.60 – arwyddion dim ysmygu i’r caeauchwarae

Derbyniadau yn ystod y mis

Ddim wedi dod i mewners y cyfarfod diwethaf.

 

Ceisiadau amgymorth ariannol

Pwyllgor Hen  Lyfrgell  -  £500.00

Pwyllgor Neuadd Goffa - £500.00

CFFI Meirionnydd           - £100.00

Radio Ysbyty Gwynedd -  £250.00

Adroddodd y Trysorydd ymhellach ei bod wedi gofyn i Ms Luned Fon Joneso Adran Cyllid, Cyngor Gwynedd a fyddai yn fodlon gweithredu fel ArchwiliwrMewnol y Cyngor eto eleni ag ei bod wedi cytuno i hyn. Cytunodd yr Aelodau ihyn ag hefyd cytunwyd bod y Clerc yn anfon llythyr o apwyntiad iddi. Hefydcafwyd wybod gan y Trysorydd bod Archwilio Cymru wedi datgan bod y Cyngor yn uno rhai a fydd yn cael archwiliad llawn eleni.

 

GOHEBIAETH

GrwpCynefin

Adroddodd y Clerc ei bod wediderbyn ateb gan yr uchod ynglyn a tai 1-4 Nant y Mynydd, Hwylfa’r Nant ag yndatgan eu bod yn pryderu yn fawrat yr oedi  parhaus i osod yr eiddonewydd hyn, ag eu bod eisiau ein diweddaru ymhellach ar ddau fater sydd yncreu’r oedi yn bresennol. Yn gyntaf, mae mater wedi codi yn ddiweddar gyda'rsystemau chwistrellu, sy'n system amddiffyn allweddol os bydd unrhyw dân yn ytai. Mae'r mater yn ymwneud â phwysedd dŵr a chyfraddau llif o'r brif bibellddŵr i'r system, a ddoeth i’n sylw yn ystod gwasanaethu arferol y system agynhaliwyd gan Grŵp Cynefin fel rhan o'n paratoadau i osod y tai. Mae'r materwedi'i drosglwyddo i'r Contractwr i'w adolygu ac maen’t wedi cael gosodwyr ysystem allan ar y 4ydd o  Chwefror iarchwilio a phrofi'r system ymhellach. Yn dilyn adborth o’i hymweliad, byddant  yn dallt yn well a oes angen rhoi sylw pellachi'r mater hwn a’i peidio. Yn anffodus, o ystyried natur allweddol y system hon,nid ydynt mewn sefyllfa i osod yr eiddo nes bod y mater hwn wedi cau, ac ni allantddweud dyddiad pryd y bydd hyn eto. Hefyd yn ein sicrhau bod y mater hwn yncael eu sylw llawn a byddant  yn gweithiogyda'r Contractwr a'u gosodwr i ddatrys y mater hwn mor brydlon â phosibl.  O ran

 

                                                                                               676........................................Cadeirydd

 

 

materion hawl tramwy, sy'n effeithio ar Rif 3 a 4, mae eu Cyfreithwyr ynparhau i fynd ar ôl partïon i ddod a hwn i’w ben. Eto mae gan y mater hwn eusylw llawn i’w ddatrys mor brydlon â phosibl, fodd bynnag, maen’t yn ddibynnolar ymatebion partïon eraill er mwyn eu  galluogi i gau’r mater.

Cyngor Gwynedd – Adran Rheolaeth Adeiladu

Adroddodd yClerc ei bod wedi derbyn llythyr gan yr Adran uchod er gwybodaeth, yn hysbysu yCyngor eu bod wedi  derbyn hysbysiad ofwriad i ddymchwel Beaumont, Ffordd Uchaf.

 

Mr. Phil Mostert

Adroddodd yClerc ei bod wedi derbyn e-bost gan yr uchod yn datgan pryder bod fan yn parcioar ochor y ffordd rhwng Capel Jeriwsalem a LLys Maelor yn y dref ag ei bodcysylltu ar Adran Draffig  yn CyngorGwynedd yn gofyn a fyddai modd gosod llinellau melyn dwbwl yna. Adroddoddymhellach ei bod wedi derbyn ateb ganddynt yn datgan oherwydd mae mater gorfodaethyw hwn fwyaf  a bod llinell felyn yna ynbarod, bod perchennog y fan hon yn torri’r rheolau drwy barcio yna yn rheolaiddag y bydd yn trefnu asesiad o’r sefyllfa. Adroddodd y Clerc ei bod wedi derbynateb gan y Swyddog Gorfodaeth yn datgan y byddant yn cadw llygaid ar y mater abydd Swyddog Gorfodaeth y Cyngor yn ymweld ar safle yn rheolaidd.

 

Ms Jodie Pritchard

Adroddodd yClerc ei bod wedi derbyn e-bost gan yr uchod ar ran Hamdden Harlech ac Ardudwyynglyn a’r ffordd sydd yn mynd am y pwll nofio a cytunwyd ei drafod yngnghyfarfod mis nesa o’r Cyngor pan fydd Ms Pritchard yn bresennol. ‘Roedd yClerc wedi anfon yr e-bost hwn ymlaen i bob Aelod o’r Cyngor. Datganodd y Cyng.Joe Patton ei fod wedi anfon llythyr at Ms Pritchard y llynedd yn datgan pryderam ddiogelwch ar hyd y ffordd hon.

 

UNRHYW FATER ARALL

Cafwyd wybod bod triathol Harlech wedi ei chansol eto eleni ond byddtriathol deublyg yn cael ei chynnal yn yr Hydref.

Datganwyd pryder bod dwr yn llifo lawr y ffordd ger groesfforddPenrhiwgoch a datganodd y Clerc ei bod wedi cysylltu gyda’r Adran Briffyrdd ynparod ynglyn a hyn a bod camau wedi cael eu cymeryd ganddynt.

Datganwyd pryder bod wal yn bolio ger Noddfa a bod angen darganfodcyfrifoldeb pwy yw hyn. Cytunodd y Cadeirydd wneud ymholiadau ynglyn a hyn.

 

ARWYDDWYD..............................................Cadeirydd  

 

DYDDIAD......................................................                   677.

     

 

View Files