February 23, 2021

Cofnodion Cyngor Harlech 01.02.21

Cofnodion Cyngor Harlech 01.02.21

COFNODIONO GYFARFOD  CYNGOR CYMUNED HARLECH AGYNHALIWYD  YN RHITHIOL DRWY ZOOM AM 7.30O’R GLOCH  01.02.21

YMDDIHEURIADAU

Cyng.  FreyaBentham (Is-Gadeirydd), Thomas Mort, Gordon Howie.

 

PRESENNOL

Cyng. Huw Jones (Cadeirydd),  Wendy Williams, Ceri Griffith, Martin Hughes,Sian Roberts, Edwina Evans, Rhian Corps, Tegid John, Joe Patton.

 

COFNODION

Derbyniwyd cofnodion o gyfarfod  Ionawr 11eg 2021 fel rhai cywir.

 

DATGAN BUDDIANT

Nid oedd neb yn datgan buddiant ar unrhyw fater.

 

MATERION YNCODI        

CynllunCyllideb

Adroddwyd bod £59,126.65 wedi cael ei warioers cychwyn y flwyddyn ariannol newydd a bod hyn yn £6,683.53 o wariant yn llaina oedd wedi cael ei glustnodi yn y gyllideb am y flwyddyn. Aeth yr aelodaudrwy y gwahaniaethau yn y gwariant a oedd wedi cael ei wneud a beth oedd i lawrar y cynllun cyllideb fesul un.

FforwmCymunedol Harlech

Ni dderbyniwyd adroddiad y Cyng. Freya Bentham  ynglyn ar Fforwm uchod.

 

Defribillator

Cafwyd wybod gan yCyng. Sian Roberts ei bod byth wedi clywed gan CADW ynglyn a gosod un o’r uchodger y ganolfan ymwelwyr wrth y Castell. Adroddodd y Clerc bod BT yn gwneudtrefniadau i dynnu allan y ffon o’r kiosk ger Capel Engedi, a cytunwyd bod yClerc yn cysylltu gyda Mr. Tomos Hughes o Ambiwlans Cymru er mwyn cael gosod unyn y kiosk dan sylw ag hefyd yn Garej Morfa.

 

LLwybr Natur Bron y Graig

Adroddodd y Clerc ei bod yn dal i aros iglywed yn nol gan Gwen Evans, Swyddog Cefnogi Cymunedau Meirionnydd ynglyn ar gwaithoedd angen ei wneud yn y llwybr uchod. Cafwyd wybod gan y Cadeirydd ei fod yngwneud trefniadau i gyfarfod Mr. Rhydian Roberts o’r Parc Cenedlaethol ar ysafle ag hefyd awgrymodd y byddai yn syniad i drosglwyddo cyfrifoldeb y saflei  rhywun allanol a cytunwyd ei fod yncael gair a Mr. Rhydian Roberts ynglyn a hyn yn gyntaf.

Swyddfa BostHarlech

Ddim  mwy owybodaeth ynglyn ar uchod wedi ei dderbyn ers y cyfarfod diwethaf.

 

Toiledau ger y Castell

Adroddodd y Cadeirydd ei fod wedi cyfarfod a Mr. Cameron May ar y safleuchod ag eu bod wedi cytuno gosod sinc yn mhob toiled a bod rhain yn gorfod bodyn rhai dur di-staen yn unol ar gyfraith. Hefyd mae Mr. Dave Ellis wedi cytuno cario allan y gwaith o osod sychwyr dwyloyn mhob toiled. Yr unig bryder oedd bod angen dwr poeth ynddynt a cafwydwybod  gan y Cadeirydd y bydd yn trafod ymater hyn gyda Mr. May.

 

 

                                                                                               671.................................................Cadeirydd

 

 

 

 

 

 

Parti yn y Parc

Adroddodd y Cyng. Joe Patton bod Ymddiredolaeth caeauchwarae Brenin Sior V yn awyddus i bawb drefnu dathliad yng nghae chwaraeBrenin Sior V eleni ag ei fod yn gofyn i Aelodau y Cyngor gymeradwyo hyn ag eubod yn fodlon iddo gario ymlaen gyda trefnu parti o’r fath. Cytunwyd pawb i hynag hefyd clustnodwyd dyddiad diwedd Mai 2021 i’w gynnal ond bod hyn yn dibynnuyn llwyr ar y sefyllfa gyda’r  feirws.Adroddodd y Cyng. Patton ymhellach ei fod wedi bod mewn cysylltiad gyda rhai iofyn am eu cymorth. Agenda mis nesa.

 

ArchwiliadauMisol

Adroddodd y Cyng. Joe Patton yn dilyn derbyn polisiasesiad risc y Cyngor mis diwethaf ei fod wedi cytuno cario allan archwiliadmisol o gaeau chwarae Brenin Sior V a Llyn y Felin ynghyd a safle Penygraig.Adroddodd fel a ganlyn yn dilyn archwiliad mis diwethaf – bod pob safle mewncyflwr da a bod safle Penygraig yn iawn, mae ychydig o bethau angen sylw yngnghae chwarae Brenin Sior V sef bod angen i’r clwb rygbi fynd ar hen oleuadauo’r cae, bod angen adnewyddu polion giat sydd rhwng y golff ar cae chwarae acadroddodd y Cadeirydd y byddai yn cysylltu gyda Mr. Meirion Evans ynglyn a hyn,bod angen 4 sedd siglen a cadwyni newydd ac adroddwyd bod y Cadeirydd wedicymeradwyo i rhain gael eu archebu, mae y si-so newydd wedi ei archebu ynbarod. Hefyd cafwyd wybod bod y mater mewn llaw i waredu moch daear o’r cae.Mae cae chwarae Llyn y Felin yn iawn arwahan i faterion bach angen sylw fel ybin ysbwriel angen ei gwagio a cafwyd wybod bod hyn wedi cael ei wneud erbynhyn, cytunodd y Cyng. Joe Patton i ymchwilio i weld a oedd y gris pren wedisuddo i’r ddaear. Adroddodd y Clerc bod cwmni Sovereign Play a oedd wedi gosodyr offer pren wedi cario archwiliad allan o’r offer ond nid oedd adroddiad argael ganddynt. Agenda mis nesa.

 

MATERION CYNGORGWYNEDD

Ni dderbyniwyd adroddiad gan y Cyng. Freya Bentham  ynglyn a materion Cyngor Gwynedd.

 

CEISIADAU CYNLLUNIO

Cais ôl-weithredol amestyniad i ardal patio wedi ei godi - Station House, Hwylfa'r Nant,Harlech(NP5/61/638)

Cefnogi y cais hwn.

 ADRODDIAD Y TRYSORYDD

Adroddodd y Trysorydd bod £50,675.47 yn y cyfrifrhedegol, £31,092.50 yn y cyfrif cadw, £100.00 yng nghyfrif y Cadeirydd a  £2.82 yn nghyfrif y fynwent.

 

Taliadau ynystod y mis

Sovereign Play Ltd - £178.80 – archwiliad offer pren yncae chwarae Llyn y Felin.

Zoll Medical   -      £1,920.00 -  2 defribillator

Defib Store    -       £1,097.16 -  2 cabinet defribillator

 

Derbyniadau yn ystod y mis

Ddim wedi dod i mewners y cyfarfod diwethaf.

 

 

GOHEBIAETH

AlwaysAim High

Adroddodd y Clerc ei bod wedi derbyn e-bost gan MsTara Parks ar ran y cwmni uchod yn hysbysu y Cyngor eu bod yn cario ymlaen iwneud trefniadau ar gyfer y triathlon eleni ag yn gofyn am ganiatad iddefnyddion cae chwarae Brenin Sior fel maes parcio. Cytunwyd i  roi caniatad iddynt eto eleni os bydd ytriathlon yn cymeryd lle.

 

UNRHYW FATER ARALL

Cafwyd wybod bod llwybr yr arfordir sydd yn mynd trwy’r goedwig angensylw am ei fod dan ddwr sylweddol mewn mannau a gofynnwyd i’r Clerc gysylltugyda’r Swyddog priodol.

Adroddodd y Cyng. Martin Hughes ei fod ef ynghyd a rhai eraill o’rCyngor sydd ar bwyllgor yr Hen Lyfrgell a Neuadd

 

 

                                                                                               672..........................................Cadeirydd

 

 

 

Goffa wedi derbyn dogfen yn egluro model newydd y  Comisiwn Elusenol ganMr. James Maxwell. Cytunwyd oherwydd bod y ddogfen hon yn gymleth i wahodd Mr.a Mrs Maxwell i gyfarfod nesa y Cyngor am 7.00 o’r gloch er mwyn cael mynddrwy’r ddogfen ag hefyd gofyn iddynt anfon copi ymlaen i’r Clerc fel y fyddposib iddi anfon copi i bawb arall.

Cafwyd wybod y bydd y Cyng. Martin Hughes a Joe Patton yn mynychucyfarfod o bwyllgor Un Llais Cymru Ardal Meirionnydd ar y 3ydd o’r mis hwn.

Cafwyd wybod gan y Cyng. Martin Hughes ei fod ynmynychu hyfforddiant sydd yn cael ei drefnu gan Un Llais Cymru ynglyn a Dealltwriaeth o’rGyfraith Modiwl 4 ar yr 8ed o’r mis hwn.

Cafwyd wybod bod Mr. Geraint Williams wedi archebumwy o oleuadau nadolig ar gyfer yr ardal.

Cafwyd wybod gan y Cyng. Joe Patton yn dilyn ei gyflwyniad i’r Cyngor ymis diwethaf bod Cadeirydd Grwp Mynediad i’r Anabl Meirionnydd yn mynd iymweld  ar giat newydd ar safle cadairolwyn er mwyn eu hyrwyddo, bod Network Rail yn mynd i redeg ymgyrch diogelwchyn dilyn yr hyn oedd wedi digwydd ar lein y tren ger Harlech ag ei fod wedicysylltu gyda Cyfoeth Naturiol Cymru ynglyn a clerio peth o’r tywod ond eu bodwedi datgan na ddim eu cyfrifoldeb nhw oedd gwneud hyn mae Cyngor Gwynedd oeddyn gyfrifol, ond bod nhw hefyd yn datgan yr un peth.

Gofynnodd  y Clerc  a oedd y Cyngor yn mynd i ofyn am daliadrhent gan denantiad y rhandiroedd eleni, oherwydd bod y syniad oedd hi wedi eigael y llynedd o beidio a gofyn am daliad o dan yr amgylchiadau gyda’r feirwswedi profi yn llwyddianus iawn a bod yn nawr restr aros am randir ag hefyd body safle yn edrych yn daclusach yn nawr nag erioed. Cytunwyd oherwydd bod ysefyllfa gyda’r feirws yn dal yn bodoli ag hefyd bod sefyllfa ariannol y Cyngoryn iach i beidio a gofyn am daliad rhent gan y tenantiad eto eleni.

Adroddodd y Clerc  bod rhai odenantiad arfaethedig tai 1-4 Nant y Mynydd, Hwylfa’r Nant yn bryderus iawn eubod yn dal i aros i gael symud i mewn er fod hyn i fod i ddigwydd Chwefror2019. Cytunwyd bod y Clerc yn cysylltu gyda Grwp Cynefin unwaith yn rhagor yndatgan hyn ag hefyd gofyn iddynt am y rheswm pam bod gymaint o oedi.

View Files