August 1, 2021

Cofnodion Cyngor Cymuned Harlech 10.05.21

Cofnodion Cyngor Cymuned Harlech 10.05.21

COFNODIONO GYFARFOD  CYNGOR CYMUNED HARLECH AGYNHALIWYD  YN YSTAFELL Y BAND, HARLECH AM7.30 O’R GLOCH  10.05.21

YMDDIHEURIADAU

Cyng.  SianRoberts, Gordon Howie.

 

PRESENNOL

Cyng. Huw Jones (Cadeirydd), Edwina Evans, CeriGriffiths, Gordon Howie,Thomas Mort. Martin Hughes, Rhian Corps, Tegid John, Joe Patton, WendyWilliams.

 

COFNODION

Derbyniwyd cofnodion o gyfarfod  Ebrill 12ed 2021 fel rhai cywir.

 

DATGAN BUDDIANT

Nid oedd neb yn datgan buddiant ar unrhyw fater.

 

MATERION YNCODI        

Ethol Swyddogion am yflwyddyn 2021/22:-

Cadeirydd:-   Cyng. Huw Jones

Is-Gadeirydd:-  Cyng. Edwina Evans

Aelodau Is-Bwyllgorau – Fynwent – casglu unrhyw 6 Cynghorydd ynghyd

                                                Cynllunio – casglu unrhyw 6 Cynghorydd ynghyd

                                                Llwybrau - Cyng. Thomas Mort a unrhyw 5 Gynghorydd arall

                                                Neuadd Goffa – Cyng. Edwina Evans a CeriGriffiths

                                                Cae Chwarae – Cyng. Joe Patton a unrhyw 5Gynghorydd arall

                                                Hen Lyfrgell – Cyng. Thomas Mort, Edwina Evansa Martin Hughes

                                                Un Llais Cymru – Cyng. Thomas Mort, Joe Pattona Martin Hughes

                                                Seddi Cyhoeddus – Cyng. Thomas Mort, RhianCorps a Joe Patton

                                                Rhandiroedd – Cyng. Huw Jones a Tegid John

                                                Llwybr Natur Bron y Graig – Cyng. Huw Jones,Thomas Mort a Martin Hughes

                                                Hamdden Harlech ac Ardudwy – Cyng. Joe Pattona Gordon Howie

                                                Llywodraethwyr Ysgol Tan y Castell – Cyng.Sian Roberts a Rhian Corps (wrth gefn)

 

 

CynllunCyllideb

Adroddwyd bod £3,048.00 wedi cael ei wario erscychwyn y flwyddyn ariannol newydd a bod hyn yn £84.00 o wariant yn fwy na oeddwedi cael ei glustnodi yn y gyllideb am y flwyddyn.

FforwmCymunedol Harlech

Ni dderbyniwyd adroddiad y Cyng. Freya Bentham  ynglyn ar Fforwm uchod.

 

Defribillator

Cafwyd wybod gan yCyng. Sian Roberts bod defribillator gan CADW wedi cyrraedd i’w osod ger y ganolfanymwelwyr wrth y Castell. Adroddodd y Clerc y ddau defribillator wedi cael eugosod ar y 16eg o Ebrill yn y ddau leoliad sef y blwch ffon ger groesfforddPenrhiwgoch a Garej Morfa. Hefyd adroddodd y Clerc bod Tomos Hughes o AmbiwlansCymru wedi gofyn a fyddai yn fodlon gweithredu fel gwarchodwr i’rdefribillators hyn a’i archwilio pan fydd yn cael galwad ganddo ag ei bod wedicytuno i hyn. Hefyd adroddodd y Clerc bod perchnogion Y Grocer wedi cynnig idefribillator gael ei osod ger y siop pan fydd wedi agor a cytunodd y Cyngor ihyn gael ei wneud a diolch iddynt am eu cynnig caredig.

 

LLwybr Natur Bron y Graig

Adroddodd y Cadeirydd ei fod wedi cysylltugyda Mr. Meirion Evans ag ei fod wedi cael gwybod ei fod yn mynd i gario allany gwaith o osod pont newydd ar y llwybr uchod yn y dyfodol agos.

681........................................Cadeirydd

Swyddfa BostHarlech

Cafwyd wybod bydd y swyddfa bost newydd yn agor yn y Wilderness yn misMehefin.

 

Toiledau ger y Castell

Adroddodd y Cadeirydd  bod CameronMay wedi cychwyn ar y gwaith o dynnu allan yr hen sustem golchi dwylo yn ysafle uchod ag eu bod yn nawr yn disgwyl am brisiau gan ddau gwmni am sustemgolchi dwylo newydd. Hefyd cytunwyd bod y Cadeirydd yn gofyn i Mr. Lee Warwicklanhau yr adeilad cyn iddo ail agor.

 

Parti yn y Parc

Cafwyd wybod gan y Cyng. Joe Patton bod y trefniadauynglŷn ar digwyddiad uchod yn mynd ymlaen yn dda a bod gwahanol fudiadau wedicael gwahoddiad fel adloniant i blant.  Cytunwyd cael stondin gan y Cyngor Cymuned.

 

ArchwiliadauMisol

Adroddodd y Cyng. Joe Patton ei  fod wedi cario allan archwiliad misol o gaeauchwarae Brenin Sior V a Llyn y Felin ynghyd a safle Penygraig. Adroddodd fel aganlyn yn dilyn archwiliad mis diwethaf – bod pob safle mewn cyflwr da a bodsafle Penygraig yn iawn a bod y cerrig oedd wedi cael eu tynnu o dan y plinth wedicael eu gosod yn nol, hefyd adroddodd y Cyng. Joe Patton ei fod wedi anfon atSwyddog Llwybrau, Cyngor Gwynedd i’w hysbysu am y dwr glaw oedd wedi golchi ycerrig o wyneb y llwybr sydd yn mynd lawr o Penygraig i’r ffordd fawr. Mae yrardal chwarae yng nghae chwarae Brenin Sior V mewn cyflwr da ag hefyd nawr body gwair wedi cael ei dorri mae hyn wedi helpu i wasgaru y pridd oedd wedi caelei ddifrodi gan y moch daear a cytunodd y Cadeirydd cael gair gyda Mr. Gareth John Williams er mwyn cael gwybodbeth fyddai y ffordd orau ymlaen i adfer y llanast ar y cae. Mae cae chwarae Llyn y Felin yn iawn arwahan ifaterion bach angen sylw fel bod y rhaff ar un darn o’r offer pren angen einewid ag hefyd bod pren wedi torri o un o’r stepiau pren.

 

MATERION CYNGORGWYNEDD

Ni dderbyniwyd adroddiad gan y Cyng. Freya Bentham  ynglyn a materion Cyngor Gwynedd.

 

CEISIADAU CYNLLUNIO

Trosi’r hen arddangosleceir a’r siop partiau ceir ar y llawr isaf yn siop gyfleus ar y lloriau daearac isaf, creu 2 fflat ar y llawr cyntaf (Marchnad agored) ynghyd ac amnewid yffenestri UPVC diawdurdod gyda rhai gwydr dwbl efo ffrâm bren fain - Cyn Gapel Tabernacl, Stryd Fawr, Harlech(NP5/61/T558D)

Cefnogi y cais hwn.

ADRODDIAD Y TRYSORYDD

Adroddodd y Trysorydd bod £78,165.45 yn y cyfrifrhedegol, £31,093.26 yn y cyfrif cadw, £100.00 yng nghyfrif y Cadeirydd a  £2.82 yn nghyfrif y fynwent.

 

Taliadau ynystod y mis

Cyngor Gwynedd          - £792.00 – gwagio biniau y caeau chwarae

BHIB Insurance Ltd   - £1,550.35 – insiwrant y Cyngor

Mr. G. J. Willaism      -    £144.00 – torri gwair caechwarae Brenin Sior

Mr. Rhys Jones          -     £459.83 – gosod trydan yn yddau diffibrilator

Mr. M. J. Kerr            -      £500.00 -  agor bedd y diweddar Mr. John PhilipGriffiths

 

Derbyniadau yn ystod y mis

Pritchard aGriffiths - £1,530.00 – claddu y diweddar Mr. John Philip Griffiths

Cyllid a Thollad         -    £599.80   - T.A.W yn ol

Cyngor Gwynedd   -£35,000.00  -  hanner y precept

 

Ceisiadau amgymorth ariannol

Hamdden Harlech ac Ardudwy - £10,142.95 – hanner y cynnigprecept

 

 

682...........................................Cadeirydd

 

 

GOHEBIAETH

Ms Jodie Pritchard

Wedi derbyne-bost gan yr uchod ar ran Hamdden Harlech ac Ardudwy yn hysbysu y Cyngor bod ypostyn ar net yn y cwrt tenis wedi cael ei fandaleiddo ag yn gofyn a oes  gan y Cyngor Cymuned unrhyw insiwrant argyfer hyn ag a fyddai y Cyngor yn gallu talu am ei drwsio.

 

Addysg Oedolion Cymru

Wedi derbyne-bost gan Cath Hicks ar ran yr uchod ynglyn a Pen y Graig ag yn datgan eu bodhwy yn dal y les ar y tir ond sydd yn cael ei leisio i’r Cyngor hwn am 7mlynedd o 1af Ebrill 2015 a bod y les hon wedi cael ei arwyddo ar yr 21ain oIonawr 2016. Mae Prif Weithredwr AOC wedi trafod y mater hwn gyda’r Cyng. FreyaBentham ar posibilrwydd i “anrhegu” y tir i’r Cyngor hwn yn barhaol, ag erbynhyn maen’t mewn sefyllfa i drafod y mater ymhellach. Maen’t eisiau gwybod afyddai gan y Cyngor ddiddordeb i wneud hyn ar yr amod bod y Cyngor yn talucostau cyfreithiol pawb. Cytunwyd  gofyniddynt beth fyddai hyn yn olygu i’r Cyngor Cymuned os byddant yn cytuno igymeryd drosodd y safle fel “anrheg” ag hefyd gofyn am gopi o’i asesiad risco’r safle cyn i’r Cyngor ddod i benderfyniad terfynol.

 

Parc CenedlaetholEryri

Wediderbyn llythyr gan yr uchod yn gwahodd Aelodau y Cyngor i gyfarfod rhwng y Parcar Cynghorau Tref a  Cymuned sydd ynardal De y Parc ar nos Iau yr 20ed o’r mis hwn am 7.00 o’r gloch er mwyn caelrhannu gwybodaeth sut mae yr Awdurdod a’i bartneriad wedi rhoi mesurau yn eulle ar gyfer rheoli ymwelwyr wrth i Eryri ail agor wedi’r cyfnod clo. Cytunwydbod y Cyng. Martin Hughes yn cynrychiol’r Cyngor yn y cyfarfod hwn.

 

Ms Natallie Griffiths

Wedi derbyn llythyr ynghyd a lluniau gan yr uchod ar ranteulu y diweddar Mr. John Philip Griffiths yn gofyn am ganiatad i osod sedd ercof amdano yn y fynwent gyhoeddus ag yn dangos ar y lluniau lle fyddai y teuluyn dymuno i’r sedd yma gael ei gosod. Cytunwyd rhoi caniatad iddynt osod seddyna ond ddim yn y lleoliad yr oeddynt wedi ei ddangos yn y lluniau. Cytunodd yCadeirydd gyfarfod Ms Griffiths ar y safle er mwyn egluro y sefyllfa iddi.

 

UNRHYW FATERARALL

Adroddodd y Cyng. Wendy Williams ei bod wedi cyfarfod aMrs Myfanwy Jones a trigolyn lleol a oedd eisiau trin darn o dir ger caechwarae Llyn y Felin a plannu blodau yna. Datganwyd bod y tir dan sylw braiddyn serth i gario gwaith allan arno. Ar ol trafodaeth cytunwyd bod y Cyng. JoePatton yn cael gair hefo cwmni insiwrant y Cyngor ynglyn a lle fyddai y Cyngoryn sefyll os byddant yn rhoi caniatad i’r gwaith hwn gael ei wneud a damwain yndigwydd ar y safle.

Adroddodd y Cyng. Martin Hughes a Joe Patton eu bod wedicyfarod a Mr. a Mrs Maxwell ar y 7ed o’r mis hwn i drafod cyfanosddiadau yr HenLyfrgell ar Neuadd Goffa.

Datganwyd pryder am or-yrru ar Ffordd y Morfa wrth ddod imewn i Harlech o gyfeiriad Talsarnau a cytunwyd bod angen gwneud rhywbeth iarafu y gyrrwyr. Cytunwyd bod y Clerc yn cysylltu gyda’r Adran Priffyrdd ynGaernarfon ynglyn a hyn.

Eisiau tynnu sylw yr Adran Priffyrdd bod y palmantgyferbyn a Gwesty y Queens angen sylw.

Gofynnwyd i’r Clerc edrych i mewn i weld beth oedd yndigwydd gyda’r arwydd “plant yr chwarae” ar ystad Cae Gwastad.

Eisiau gofyn i Mr. Mark Jenkins docio nol y gwrych syddwedi gor-dyfu ger ei dy oherwydd diffyg gwelededd.

Eisiau gadael yr Adran Priffyrdd wybod bod angen torri ydrain sydd yn gor-dyfu o’r ystad ddiwydianol ar Ffordd y Nant.

Datganwyd pryder bod gwelededd ddim yn glir i yrrwyr syddyn dod i fyny o Pentre’r Efail i ffordd y dref oherwydd bod deunydd o siopgerllaw yn ei flocio.

 

ARWYDDWYD..............................................Cadeirydd  

 

DYDDIAD......................................................                   683.

     

 

 

View Files