August 1, 2021

Cofnodion Cyngor Cymuned Harlech 07.06.21

Cofnodion Cyngor Cymuned Harlech 07.06.21

COFNODIONO GYFARFOD  CYNGOR CYMUNED HARLECH AGYNHALIWYD  YN YSTAFELL Y BAND, HARLECH AM7.30 O’R GLOCH  07.06.21

YMDDIHEURIADAU

Cyng.  Thomas Mort.

 

PRESENNOL

Cyng. Huw Jones (Cadeirydd), Edwina Evans, CeriGriffiths, Sian Roberts, Gordon Howie, Martin Hughes, Rhian Corps, Tegid John, Joe Patton, WendyWilliams.

 

COFNODION

Derbyniwyd cofnodion o gyfarfod  Mai 10ed 2021 fel rhai cywir.

 

DATGAN BUDDIANT

Nid oedd neb yn datgan buddiant ar unrhyw fater.

 

MATERION YNCODI        

CynllunCyllideb

Adroddwyd bod £17,105.13 wedi cael ei warioers cychwyn y flwyddyn ariannol newydd a bod hyn yn £11,965.82 o wariant yn llaina oedd wedi cael ei glustnodi yn y gyllideb am y flwyddyn.

FforwmCymunedol Harlech

Oherwydd ymddiswyddiad Ms. Freya Bentham  fel Cynghorydd Sir yr ardal, nid oeddadroddiad i’w gael  ynglyn ar Fforwmuchod.

 

Tir Pen y Graig

Adroddodd y Clerc ei bod wedi derbyn ateb gan Cath Hicks o AddysgOedolion Cymru ynglyn ar tir uchod ag yn datgan byddai cyfrifoldebau y CyngorCymuned yn aros yr un fath ag fel y mae ar hyn o bryd o dan y brydles 7 mlynedd(cynnal a chadw, insiwrant, cadw mynediad agored i’r tir er mwyn y cyhoedd),ond byddai hyn yn dod yn barhaol oherwydd fyddai y tir dan berchnogaeth yCyngor Cymuned. Hefyd yn datgan os yw y Cyngor o’r farn bod asesiad risc o’rsafle ei angen, maen’t yn cynnig bod hyn yn cael ei gario allan fel rhan o’rgweithrediadau cyfriethiol sydd yn ffurfio rhan o’r dogfennau trosglwyddo. Nidydynt wedi cario allan asesiad risc eu hunain yn y gorffennol. Cytunwyd ar oltrafodaeth i gario ymlen hefo’r cynnig hwn a gofyn iddynt dynnu allan y papuraucyfreithiol ag hefyd datgan ei bod yn dibynnu ar y gost gyfreithiol os oedd yCyngor yn mynd i dalu y costau i gyd.

 

Toiledau ger y Castell

Adroddodd y Cadeirydd  ei fodwedi derbyn un pris am uned golchi a sych dwylo yn nol ag ei fod yn disgwyl amddau bris arall.

 

Cyfansoddiadau yr HenLyfrgell ar Neuadd Goffa

Adroddodd y Cyng. Joe Patton bod ef a’r Cyng. MartinHughes wedi cyfarfod a cynrychiolaeth o’r Neuadd Goffa a’r Hen Lyfrgell ar yr14eg o mis diwethaf i drafod y newid yn Cyfansoddiadau y ddau safle.  Amlinelloedd bwyntiau mewn e-bost ag ‘roedd yClerc wedi anfon rhain ymlaen i bob Aelod er mwyn derbyn eu sylwadau arnynt yngnghyfarfod y Cyngor. Datganodd y Cyng. Joe Patton ei fod wedi mynd drwy’rddogfen hefo aelodau y ddau bwyllgor a bod rhai pethau angen sylw arni.

 

ArchwiliadauMisol

Adroddodd y Cyng. Joe Patton ei  fod wedi cario allan archwiliad misol o gaeauchwarae Brenin Sior V a Llyn y Felin ynghyd a safle Penygraig. Adroddodd fel aganlyn yn dilyn archwiliad mis diwethaf – bod pob safle mewn cyflwr da a

 

 

 

                                                                                               684........................................Cadeirydd

bod safle Penygraig yn iawn. Mae yr ardal chwarae yngnghae chwarae Brenin Sior V mewn cyflwr da ag hefyd yn nawr mae y gwaith odrwsio y ffens rhwng y golff ar cae chwarae wedi ei gwblhau. Datganodd yCadeirydd fod Mr. Gareth John Williams yn gofyn a  oedd yn bosib tynnu y netiau peldroed acytunwyd i hyn gael ei wneud.Mae cae chwarae Llyn y Felin yn iawn arwahan i’rffaith bod y bin ysbwriel byth wedi cael ei gwagio ac adroddodd y Clerc ei bodwedi cysylltu a Mr. Steffan Jones ynglyn a hyn ag ei fod wedi datgan ei fodwedi rhoi trefniant i’r bin gael sylw ychwanegol drost yr haf. Cytunwyd gofyn afyddai modd cael bin ychwanegol yn y cae chwarae hwn.

 

Parti yn y Parc

Cafwyd wybod gan y Cyng. Joe Patton bod y trefniadauynglŷn ar digwyddiad uchod yn mynd ymlaen yn dda ag ei fod yn mynd i ail anfonyr asesiad risc i’r stondinwyr ag hefyd bod posteri wedi cael eu gwneud.

 

Cyfarfod gyda’r ParcCenedlaethol – 20.5.21

Ymddiheurodd y Cyng. Martin Hughes ei fod wedi methu mynychu y cyfarfoduchod wedi’r cwbwl.

 

Cyfarfod Un Llais Cymru –26.5.21

Cafwyd wybod bod neb wedi mynychu y cyfarfoduchod.

Cyfarfod Bwrdd Hamdden Harlech Ac Ardudwy –26.5.21

Adroddodd y Cyng.Joe Patton ei fod wedi mynychu y cyfarfod uchod ar ran y Cyngor ac fe adroddoddfel a ganlyn –

Bod natur y gwaith aoedd wedi cael ei gario allan adeg y cyfnod clo gan gynnwys y defnydd o ariangrant er mwyn newid ffenestri wedi cael ei egluro. Mae y safle wedi  rhannol ail agor gyda mesurau iechyd cyhoeddusi gadw pellter a glanweithdra dwylo a bod y pwll nofio wedi cael ei lenwi a bodgwaith ychwanegol yn cael ei gario allan yn yr ystafell  offer. Mae ymholiadau pellach yn cael eugwneud gyda pyllau nofio cyfagos er mwyn cydnabod trefn pwrpasol er mwyn i boblgael newid dillad a cadw pellter ag unwaith fydd rhain wedi eu datrys byddcynllun a dyddiad i ail agor y pwll yn cael ei gyhoeddi. Nid oes neb o fewn HHAmewn  meddiant ffurfiol o gymhwysterIechyd a Diogelwch ag maen’t yn gobeithio bydd sefyllfa Rheolwr newydd yGanolfan i fod yn gymwys neu iddynt hyffordi am hyn. Mae parcio faniau camperdros nos yn achosi aflonyddwch i breswylwyr Castell Morfa oherwydd bod rhai yncyrraedd yn hwyr yn gyrru i mewn i’r ffordd breswyl. Mae HHA yn honni nad ydyntyn ffafrio o gerbydau yn aros yn y maes parcio dros nos a wedi gosod arwyddionyn datgan hyn. ‘Roedd y Clerc wedi anfon copi o adroddiad y Cyng. Joe Patton ibob Aelod drwy e-bost.

 

MATERION CYNGORGWYNEDD

Oherwydd ymddiswyddiad Ms. Freya Bentham  fel Cynghorydd Sir yr ardal, nid oeddadroddiad materion Cyngor Gwynedd ar gael.

 

RHYBUDD  O GYNNIG

Adroddodd y Clercei bod wedi derbyn Rhybudd o Gynnig gan y Cyng. Martin Hughes yn unol a RheolSefydlog 8.1 yn gofyn bod Cyngor Cymuned Harlech yn cydnabod bod ei safleGwarchodfa Natur Bron y Graig angen rheolaeth gofalus i’w droi i mewn i asedgwerthfawr er lles y gymuned leol ag i wella a chryfhau yr amrywiaeth oamgylchedd naturiol, ymgymryd a cyfarfod safle yn cynnwys gymaint o Aelodau yCyngor i’r Gwarchodfa gan gynnwys pob llwybr, ystyried eu cyfarfod safle, achysidro beth ddylai amcanion y Cyngor fod i’r Gwarchodfa, datblygu cynllun i’rrheolaeth cyfredol o’r Gwarchodfa gyfarfod ar amcanion a gytunwyd ar gan gynnwys unrhyw fusoddiad o adnoddausydd eu hangen a cyhoeddusrwydd, apwyntio panel o fobl gyda’r  wybodaeth addas, profiad a diddordeb igynghori ar gynhyrchu cynllun ar rheolaeth cyfredol o’r Warchodfa, cysidrosefydlu grwp i helpu gynnal a chadw y Warchodfa a gohirio unrhyw wariantsylweddol arall ar y Warchodfa nes bydd y set o gynlluniau amcanion rheolaethwedi eu cytuno. Cytunwyd am fod yr Aelodau heb gael amser i ddarllen y Rhybuddhwn i’w drafod mis nesa. Cafwyd wybod gan y Cadeirydd bod Mr. Meirion Evans yncychwyn y gwaith ar y bont mis nesa ond yn y cyfamser ei fod yn arwisgo rhaimannau a oedd angen sylw yn nawr.

 

CEISIADAU CYNLLUNIO

Estyniad unllawr yn y cefn- Nantmor, 33 Tŷ Canol, Harlech (NP5/61/646)

Cefnogi y cais hwn.

 

 

                                                                                               685.........................................Cadeirydd

 

ADRODDIAD YTRYSORYDD

Adroddodd y Trysorydd bod £74,001.27 yn y cyfrifrhedegol, £31,093.52 yn y cyfrif cadw, £100.00 yng nghyfrif y Cadeirydd a  £2.82 yn nghyfrif y fynwent.

 

Taliadau ynystod y mis

Mr. G. J. Williams  -    £144.00 – torri gwair cae chwarae BreninSior

Mr. T. Edwards      -    £600.00  - gosod ffens newydd yn cae chwarae BreninSior

CCF                            -  £409.75  -  deunyddiau ffensio i cae chwarae Brenin Sior

 

Derbyniadau yn ystod y mis

Nid oedd unrhywdderbyniadau wedi dod i mewn ers y cyfarfod diwethaf.

 

Adroddodd yTrysorydd ei bod wedi cwblhau y Ffurflen Flynyddol i fyny hyd at 31ain o Fawrth2021, fe aeth yr Aelodau drwy y ffurflen hon ac fe gytunwyd i’w chymeradwyo aghefyd cytunwyd bod y Cadeirydd ar Clerc/Trysorydd yn ei llofnodi ar ran yCyngor.

 

 

GOHEBIAETH

Cyngor Gwynedd – Adran Priffyrdd aBwrdeistrefol

Wediderbyn dogfen ynglyn ag Ymgynghoriad Gorchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus(GDMC): Rheoli Cŵn gan yr adran uchod ag yn datgan bod Cyngor Gwynedd yn carioallan ymgynghoriad statudol er mwyn ystyried a ddylid cyflwyno Gorchymyn DiogeluMannau Cyhoeddus (GDMC) ar gyfer rheoli cwn ag yn datgan bod unrhywun yn gallu cynnig sylwadau ar y Gorchymyn arfaethedig wrth lenwi’r holiadur arlein a dyma’r linc i’r fersiwn ar y we sydd yn cynnwys yr holiadur www.gwynedd.llyw.cymru/ymgynghoriadrheolicwn.Hefyd yn datgan ei bod yn bwysig darllen y wybodaeth sydd yn y Pecyn Gwybodaethcyn llenwi’r holiadur. Os oes unrhyw un angen mwy o wybodaeth am yrYmgynghoriad neu unrhyw gwestiynnau mae posib e-bostioRheoliCwn@gwynedd.llyw.cymru neuffonio 01766 771000. Rhaid cyflwyno pob sylw cyn 21ain o Mehefin, 2021 acyna bydd yr ymatebion yn cael eu hystyried yn ofalus cyn y bydd adroddiadpellach yn cael ei gyflwyno i Gabinet y Cyngor am benderfyniad ar y fforddymlaen. Adroddodd y Clerc ei bod wedi anfon y ddogfen hon ymlaen i bob Aeloddrwy e-bost.

 

Cyngor Gwynedd – Adran Priffyrdd

Adroddodd y Clerc ei bod wedi cael gwybod bod ei e-bostynglyn a gor-yrru ar Ffordd y Morfa wedi ei gyfeirio at Iwan Ap Trefor a bodymateb heb ei dderbyn ganddo eto a cytunwyd bod y Clerc yn cysylltu ag ef.

 

UNRHYW FATERARALL

Adroddodd y Cadeirydd ei fod wedi cyfarfod a Ms Natalie Griffiths yn yfynwent a wedi cytuno a lleoliad arall i osod sedd er cof am y diweddar Mr.Phil Griffiths.

Hefyd adroddidd y Cadeirydd bod Mr. Gareth John Williams yn mynd irowlio cae chwarae Brenin Sior lle oedd y moch daear wedi gwneud llanast a bodMr. Geraint Williams yn mynd i arllwys rhwystr i lawr ar y cae.

Cafwyd wybod bod Theatr Ardudwy wedi ei werthu.

 

 

ARWYDDWYD..............................................Cadeirydd  

 

DYDDIAD......................................................                   686.

     

 

 

View Files