October 4, 2021

Cofnodion Cyngor Cymuned Harlech 05.07.21

COFNODION O GYFARFOD CYNGOR CYMUNED HARLECH A GYNHALIWYD YN YSTAFELL Y BAND, HARLECH AM 7.30 O’R GLOCH 05.07.21

YMDDIHEURIADAU

Dim.

 

PRESENNOL

Cyng. Huw Jones (Cadeirydd), Edwina Evans (Is-Gadeirydd),Ceri Griffiths, Sian Roberts, Gordon Howie, Martin Hughes, Rhian Corps, Tegid John, Thomas Mort,Wendy Williams.

 

Croesawodd y Cadeirydd y Cyng. Gwynfor Owen sydd wedicael ei ethol fel y Cynghorydd Sir newydd i Ward Harlech a Talsarnau i’rcyfarfod. Fe roddwyd cyfle i’r Cyng. Owen gyflwyno ei hun ag hefyd cytunwyd iroi materion Cyngor Gwynedd fel item rhif 4 ar yr agenda o hyn ymlaen.

 

COFNODION

Derbyniwyd cofnodion o gyfarfod  Mehefin 7ed 2021 fel rhai cywir.

 

DATGAN BUDDIANT

Nid oedd neb yn datgan buddiant ar unrhyw fater.

 

MATERION YNCODI        

Cynllun Cyllideb

Adroddwyd bod £18,258.88 wedi cael ei warioers cychwyn y flwyddyn ariannol newydd a bod hyn yn £13,209.07 o wariant yn llaina oedd wedi cael ei glustnodi yn y gyllideb am y flwyddyn. ‘Roedd hyn ynbennaf oherwydd bod y swm o £10,000 i Gyngor Gwynedd fel partneriaeth i gadw ytoiledau cyhoeddus yn agored heb gael ei dalu, na ddim taliadau wedi ei gwneudi gynnal a chadw y toiledau ger y Castell yn agored (wedi clustnodi swm hyd ymao £2,001), na ddim gwariant ar y llwybr natur wedi cael ei wneud (wediclustnodi swm hyd yma o £1,000).

EtholCynghorydd

Adroddodd y Clerc bod rhybudd am un sedd wedi dod i benar yr 2il o’r mis hwn a bod dau ymgeisydd wedi rhoi eu heuwau ymlaen i gael eucyfethol ag ar ol pleidlais gudd cyfetholwyd Mr Christopher Braithwaite ynaelod o’r Cyngor. Hefyd adroddodd ymhellach ei bod wedi cael e-bost gan Mr. JoePatton yn hysbysu y Cyngor ei fod yn ymddiswyddo o fod yn Gynghorydd oherwydd eifod angen canolbwyntio ar faterion personol a gofynnwyd i’r Clerc gysylltugyda’r Swyddog Etholiadol ynglyn a hyn.

 

Tir Pen y Graig

Adroddodd y Clerc ei bod wedi derbyn ateb gan Cath Hicks o AddysgOedolion Cymru ynglyn ar e-bost diwethaf a anfonnwyd ati gan y Cyngor hwn misdiwethaf pryd ddatganodd y Cyngor eu bod yn barod i dderbyn y tir fel “anrheg” agofyn iddynt dynnu allan y papurau cyfreithiol ag hefyd datgan ei bod yndibynnu ar y gost gyfreithiol os oedd y Cyngor yn mynd i dalu y costau i gyd.‘Roedd Ms Hicks wedi datgan yn ei ateb i adael popeth yn ei dwylo hi a byddaimewn cysylltiad gyda’r Cyngor eto yn y dyfodol.

 

Toiledau ger y Castell

Adroddodd y Cadeirydd  ei fodwedi derbyn dau bris am uned golchi a sych dwylo ag ei fod yn mynd i archebu uno rhain ag yn disgwyl clywed yn nol gan y cwmni. Cytunwyd gofyn i SwyddogIechyd Amgylchedd gario archwiliad allan o’r toiledau hyn cyn eu hagor i’rcyhoedd.

 

ArchwiliadauMisol

Adroddodd y Clerc arran Mr. Joe Patton ei  fod wedi carioallan archwiliad misol o gaeau chwarae Brenin Sior V a Llyn y Felin ynghyd asafle Penygraig. Adroddodd fel a ganlyn yn dilyn archwiliad mis diwethaf – bodpob safle mewn cyflwr da a bod safle Penygraig yn iawn ag ei fod wedi chwynu oamgylch y plinth pan yn gwneud yr archwiliad. Mae

                                                                                               

687.......................................Cadeirydd

yr ardal chwarae yngnghae chwarae Brenin Sior V mewn cyflwr da ag hefyd yn nawr bod y gwair wedicael ei dorri mae y llanast a wnaeth y mochdaear yn gwella. Mae cae chwaraeLlyn y Felin yn iawn.

 

Parti yn y Parc

Cafwyd wybod gan yr Aelodau oedd yn bresennol bod yruchod wedi bod yn llwyddaint mawr a cytunwyd anfon cerdyn o ddiolch i Mr. JoePatton am neud  y gwaith caled o drefnu ydiwrnod.

 

RHYBUDD  O GYNNIG

Adroddodd y Clerc ei bod wediderbyn Rhybudd o Gynnig gan y Cyng. Martin Hughes yn unol a Rheol Sefydlog 8.1yn gofyn bod Cyngor Cymuned Harlech yn cydnabod bod ei safle Gwarchodfa NaturBron y Graig angen rheolaeth gofalus i’w droi i mewn i ased gwerthfawr er llesy gymuned leol ag i wella a chryfhau yr amrywiaeth o amgylchedd naturiol,ymgymryd a cyfarfod safle yn cynnwys gymaint o Aelodau y Cyngor i’r Gwarchodfagan gynnwys pob llwybr, ystyried eu cyfarfod safle, a chysidro beth ddylaiamcanion y Cyngor fod i’r Gwarchodfa, datblygu cynllun i’r rheolaeth cyfredolo’r Gwarchodfa  gyfarfod ar amcanion agytunwyd ar gan gynnwys unrhyw fusoddiad o adnoddau sydd eu hangen acyhoeddusrwydd, apwyntio panel o fobl gyda’r wybodaeth addas, profiad a diddordeb i gynghori ar gynhyrchu cynllun arrheolaeth cyfredol o’r Warchodfa, cysidro sefydlu grwp i helpu gynnal a chadw yWarchodfa a gohirio unrhyw wariant sylweddol arall ar y Warchodfa nes bydd yset o gynlluniau amcanion rheolaeth wedi eu cytuno. Cytunodd pawb i dderbyn yRhybudd hwn. Hefyd adroddodd y Clerc ei bod wedi derbyn e-bost gan Mrs Collis,Pant Mawr yn hysbysu y Cyngor bod chwynglymwr japaniaidd yn coed llwybr naturBron y Graig. Mae y chwynglymwr hwn wedi ei leoli o’r llwybr newydd ymlaen am ybont ag maen’t wedi ei chwynstrellu ond ddim yn gwybod os oes angen delio hefofo yn broffesiynol cyn iddo ymledu i’r goedwig i gyd. Adroddodd y Cadeirydd eifod wedi gwneud trefniadau i Gwmni proffesiynol o Ddolgellau ddod ichwynstrellu y chwyn hyn ag eu bod yn dod penwythnos nesa.

 

CEISIADAU CYNLLUNIO

Creu agoriad newydd gydadrysau dwbl i’r wal dalcen De. Gwaith allanol arfaethedig i ymestyn uchder yparapet yng nghlwm a balwstrad gwydr ‘modern’ o amgylch to’r storfa lefel llawrcyntaf, i ffurfio teras uwchben storfa gyda drws patio 1.5m x 2.0m oddi ar ytalcen De. Gwaith trwsio blaen siop ar ddrysau, tynnu caeadau allanol ai gosododdi fewn. Tynnu caeadau ffenestri sydd ar lefel y llawr cyntaf drychiadGorllewinol ac ail agor agoriadau ffenestri llawr daear, gosod ffenestri codifertigol traddodiadol cyffelyb a ffenestri gwreiddiol. Gosod 2 flwch adar y tounion dan y bondo. Ffurfio ffenestr gromen to llithrig ar y to ochr Gorllewinolyn ogystal â 2 ffenestr to math cadwraeth nail ochr y to Gorllewinol aDwyreiniol (Cyfanswm o 4) - Siop Spar, Stryd Fawr, Harlech (NP5/61/LB280A)

Gwrthwynebuy cais hwn oherwydd ei fod wedi cael ei restru a byddai tynnu y corn yn gwneudyr adeilad edrych yn rhyfedd. Hefyd angen rhoi amod 106 ar y fflatiau oherwyddos bydd y fflatiau arfaethedig yn cael eu gwerthu mae angen gwneud yn siwr bodpobl lleol yn gallu eu prynnu.

 

Caniatâd Adeilad Rhestredigi dynnu’r grisiau llawr daear, gosod cyfleusterau toiled o fewn gofod grisiau.Newidiadau i gynllyn llawr cyntaf i dynnu’r wal sy’n rhannu’r ystafelloedd wely1 a 2 a rhan o wal y gegin i greu ystafell fyw\ cegin cynllun agored. Cau’rdrws cegin bresennol, cau agoriad llawr tros y grisiau lefel llawr cyntaf,symud drws a ffrâm ystafell wely a chreu mynediad grisiau newydd i’r nenfwd.Creu agoriad newydd i ddrysau dwbl i’r wal dalcen De. Ffurfio mynediad grisiaunewydd i’r nenfwd, paredau newydd i ffurfio ystafell wely ac ystafell gawodnewydd. Gwaith allanol arfaethedig i estyn uchder y parapet yng nghlwm abalwstrad gwydr ‘modern’ o amgylch to’r storfa lefel llawr cyntaf  iffurfio teras uwchben storfa gyda drws patio 1.5m x 2.0m oddi ar  dalcenDe. Gwaith trwsio blaen siop ar ddrysau, tynnu caeadau allanol ai gosod oddifewn. Tynnu caeadau ffenestri sydd ar lefel y llawr cyntaf Drychiad Gorllewinolac ail agor agoriadau ffenestri llawr daear, gosod ffenestri codi fertigoltraddodiadol cyffelyb a ffenestri gwreiddiol. Gosod 2 flwch adar y to union dany bondo. Ffurfio ffenestr gromen to llithrig ar y to ochr Gorllewinol ynogystal â 2 ffenestr to math cadwraeth naill ochr y to Gogledd a Dwyrain(Cyfanswm o 4) - Siop Spar, Stryd Fawr, Harlech (NP5/61/LB280B)

Gwrthwynebuy cais hwn oherwydd ei fod wedi cael ei restru a byddai tynnu y corn yn gwneudyr adeilad edrych yn rhyfedd. Hefyd angen rhoi amod 106 ar y fflatiau oherwyddos bydd y fflatiau arfaethedig yn cael eu gwerthu mae angen gwneud yn siwr bodpobl lleol yn gallu eu prynnu.

 

 

688..........................................Cadeirydd

 

 

ADRODDIAD YTRYSORYDD

Adroddodd y Trysorydd bod £62,704.57 yn y cyfrifrhedegol, £31,093.78 yn y cyfrif cadw, £100.00 yng nghyfrif y Cadeirydd a  £2.82 yn nghyfrif y fynwent.

 

Taliadau ynystod y mis

Cyllid a Thollad      -    £109.80  - treth ar gyflog y Clerc

Mr. G. J. Williams  -    £180.00 – torri gwair cae chwarae BreninSior

 

Derbyniadau yn ystod y mis

Nid oedd unrhywdderbyniadau wedi dod i mewn ers y cyfarfod diwethaf.

 

Fe adroddodd yTrysorydd bod yr Archwiliad Mewnol wedi cael ei gwblhau a bod dim materionarwyddocaol yn codi heblaw am y ffaith bod methiant wedi bod i gynnal cyfarfodblynyddol y Cyngor cyn y 31ain o Ragfyr 2020 yn unol a Rheoliadau Awdurdodau Lleol  (Coronafirws) (Cyfarfodydd) (Cymru) 2020.Eglurwyd bod y Cyngor wedi cytuno, oherwydd COVID 19 bod yr holl Swyddogion ynaros yn eu swyddi tan mis Mai 2021. Hefyd yn datgan nad oedd holl gofnodioncyfarfodydd yn electronig ar y tudalen we. Adroddodd y Clerc ei bod yn anfoncofnodion o gyfarfodydd y Cyngor yn fisol er mwyn iddynt gael eu gosod ar wefany Cyngor ond bod ddim cofnodion ar gael yn ystod y cyfnod oedd y Cyngor ddim yncyfarfod.

 

 

GOHEBIAETH

Gareth a Carys, Tryfar

Adroddodd y Clerc eibod wedi derbyn e-bost gan yr uchod yn diolch i'r Cyngor Cymuned am gael yrhandir am ddim eto eleni, ond yn anffodus mae'r stancyn pren sydd yn dal y tapwrth ymyl y rhandiroedd uchaf wedi pydru ag angen adnewyddu. Hefyd yn gofyn osydi hi yn bosib i'r drain a'r tyfiant gael ei dorri o'r tap dwr hwnnw ar drawsy cae i'r pen draw i greu llwybr i ni fedru ei ddefnyddio i gyrraedd ein plotni, sef rhandir rhif 15 er mwyn arbed gorfod mynd trwy randiroedd pobl eraill.Cytunodd y Cadeirydd gysylltu gyda Mr. Meirion Griffiths ynglyn a hyn.

 

Mr Gordon Robertson

Adroddodd y Clerc ei bod wedi derbyn e-bost gan yr uchodyn datgan eu bod yn falch o weld o’r wefan bod rhan o draeth Harlech yn ddigwn, ond wrth fynd lawr y llwybr darganfyddwyd arwydd bach yn cadarnhau na ddimond y darn chwith o’r traeth oedd i gwn. Serch hynny ‘roedd cwn i’w gweld bobochor i’r traeth a bod hyn wedi amharu ar eu prynhawn. Oherwydd hyn yn gofyn afyddai modd cael arwyddion mwy clir wedi eu gosod. Adroddodd y Clerc ei bodanfon yr e-bost hwn yn syth at Mr. Barry Davies, Swyddog Morwrol ag ei bod wediderbyn copi o ateb yr oedd wedi ei anfon at Mr. Robertson yn datgan y byddantyn adolygu eu arwyddion yn Harlech ag yn cysidro gwellianau i’r arwyddion.

 

Mr. PhillipMills

Wediderbyn e-bost gan yr uchod drwy wefan y Cyngor eisiau codi y mater o reolaethcoedlanau yn yr ardal i’r chwith o Ffordd Isaf wrth fynd i mewn i’r dref ag maeyn ei gerdded bron bob dydd. Mae yn datgan bod y golygfeydd pell o’r pwyntgolygfa wedi cael eu blocio gan ddwy goeden fawr sydd angen eu tocio, hefyd maeamryw o goed bach yn enwedig sycamorwydden a buddleia yn tyfu yn agos i FforddIsa far hyd y ffordd o gychwyn rhiw Dewi Sant hyd at LLys Branwen. Hefyd yndatgan bod y sycamorwydden yn mynd i dyfu yn fawr yn y dyfodol a mae y llecyngyferbyn a LLys Branwen oedd wedi cael ei glerio o chwynglymwr japaneaidd ynnawr wedi tyfu yn wyllt hefo y ddwy math o goeden dan sylw. Yn datgan byddairhaglen o dorri yn nol y tyfiant ifanc hwn ar hyd ochor y ffordd yn ddymunolynghyd a rheolaeth ehanach o’r coedlannau i’r chwith o Ffordd Isaf er mwynteneuo y nifer o goed ag agor allan y golygfa. Datganwyd mae tir danberchnogaeth y Coleg oedd hwn a cytunwyd anfon yr e-bost hwn ymlaen i CathHicks o Addysg Oedolion Cymru.

 

Clwb Rygbi Harlech

Wediderbyn llythyr gan Mr. Graham Perch ar an y Clwb uchod yn gofyn a fyddai yCyngor yn rhoi caniatad i’r Clwb drin y tir a’i ail hadu gan greu cae gwastad,diogel er mwyn cynnal unrhyw chwaraeon oherwydd ar hyn o bryd nid yw’r cae ynaddas yn dilyn y difrod difrifol gan y moch daear. Cytunwyd i roi caniatadiddynt gario y gwaith yma allan.

 

 

689......................................Cadeirydd

 

 

Cyngor Gwynedd – Adran Priffyrdd

Adroddodd y Clerc ei bod wedi cael gwybod bod ei e-bostynglyn a gor-yrru ar Ffordd y Morfa wedi ei gyfeirio at Iwan Ap Trefor a bodymateb heb ei dderbyn ganddo eto a cytunwyd bod y Clerc yn cysylltu ag ef.Adroddodd y Clerc ei bod byth wedi cael ateb ganddo a cytunodd y Cyng. GwynforOwen ddilyn y mater hwn i fyny.

 

UNRHYW FATER ARALL

Adroddodd y Cadeirydd ei fod wedi cyfarfod a Mr. Downs yn y fynwent yndilyn cais gan y teulu i osod sedd er cof yna ag eu bod wedi cytuno  ar leoliad i osod y sedd hon.

Cafwyd wybod bod angen edrych ar gerrig sydd wedi cael eu gadael arochor y ffordd ar Ffordd Uchaf ers blynyddoedd a cytunodd y Cadeirydd ddeliogyda’r mater hwn.

Eisiau gofyn i Gyngor Gwynedd unwaith yn rhagor a fyddai yn bosibrhannu maes parcio Min y Don yn ddau ddarn fel bod un hanner yn arhoshiad hirar llall yn arhoshiad byr a cytunodd y Cyng. Gwynfor Owen ddelio gyda’r materhwn.

Datganwyd pryder bod ateb byth wedi cael ei dderbyn ynglyn a gosodarwydd “plant yn chwarae” yn ystad Cae Gwastad er bod y Clerc wedi cysylltugyda Chyngor Gwynedd ers mis Mai. Cytunodd y Cyng. Gwynfor Owen ddilyn y materhwn i fyny.

 

 

ARWYDDWYD..............................................Cadeirydd  

 

DYDDIAD......................................................                   690.

     

 

 

View Files