March 4, 2019

Cofnodion 4ydd Chwefror 2019

COFNODION CYNGOR CYMUNED HARLECH A GYNHALIWYD YN YR HEN LYFRGELL, HARLECH AM 7.30 O’R GLOCH 4.2.19
Annwen Hughes 23 Chwefror 2019

YMDDIHEURIADAU

Cyng. Judith Strevens (Cadeirydd), Ceri Griffith, ElfynAnwyl.

 

PRESENNOL

Cyng. Huw Jones (Is-Gadeirydd), Gordon Howie. EdwinaEvans, Caerwyn Roberts , Sian Roberts, Thomas Mort, Wendy Williams, Martin Hughes,Freya Bentham.

 

Yn absenoldeb y Cadeirydd cymerwyd y Gadair gan yrIs-Gadeirydd

 

Croesawodd y Cadeirydd Ms Heidi Williams a Mr. GrahamPerch o’r Grwp Harlech yn Weithredol i’r cyfarfod i drafod y cynlluniaudiweddaraf sydd ganddynt. Datganwyd ganddynt mae’r pryder mwyaf sydd gan y Grwpar hyn o bryd bod dim digon o lefydd addas i ymwelwyr aros yn Harlech ag fellyeu bod yn ceisio mynd o gwmpas i wneud rhywbeth am hyn.

 

COFNODION

Derbyniwyd cofnodion o gyfarfod Ionawr 7ed 2019 fel rhaicywir.

 

DATGAN BUDDIANT

Nid oedd neb yn datgan buddiant ar unrhyw fater.

 

MATERION YNCODI        

CynllunCyllideb

Adroddwyd bod £47,489.94 wedi cael ei warioers cychwyn y flwyddyn ariannol newydd a bod hyn yn £15,868.86 o wariant ynllai na oedd wedi cael ei glustnodi yn y gyllideb am y flwyddyn.  ‘Roedd hyn oherwydd bod y Cyngor wediclustnodi £5,000 i’r pwyllgor Parciau Chwarae Cymunedol ar gyfer mis Mai a nidoedd hwn wedi cael ei wario eto ni  fyddy costau o dorri gwair y llwybrau cyhoeddus gymaint a beth oedd wedi eiglustnodi (wedi clustnodi £2,500 ar gwariant yn £1,775), na’r gost o dorrigwair y mynwentydd (wedi clustnodi £2,000 ar gwariant yn £1,550.50) ag hefydnid oes ddim un cost wedi bod gyda’r fynwent (£2,916 wedi ei glustnodi hyd ymaar gwariant yn £400), ddim cost wedi bod gyda’r sedd (£750 wedi ei glustnodi),na gyda cynnal a chadw yn gyffredinol (£410 wedi ei glustnod hyd yma), na gydaLlwybr Natur Bron y Graig (£600 wedi ei glustnodi) a nid yw y £4,000 oedd wedicael ei glustnodi ar gyfer codi wal yn y fynwent heb gael ei wario eto.  

Llwybr Natur Bron y Graig

Adroddodd y Cyng. Huw Jones ei fod wedi gorffen torri y coed oedd eiangen cael eu gwneud ar y llwybr uchod ond bod angen adnewyddu y bordiau syddrhwng Pant Mawr a top y llwybr am ei fod mewn cyflwr gwael, ond oherwydd ytywydd gwlyb nid yw yn bosib gwneud hyn ar hyn o bryd nes bydd y tywydd wedisychu. Hefyd cytunwyd bod angen arwyddion bob pen i’r llwybr cyn gynted aphosib yn datgan bod pawb sydd yn cerdded ar hyd y llwybr hwn yn gwneud ar risceu hunain. Cytunwyd i’w roi ar agenda mis Ebrill.

 

Y Bws Wennol

Adroddodd y Cyng. Freya Bentham bod hi a’r Cadeirydd wedi cael cyfarfodhefo Michelle Clark ynglyn a chael grant i redeg yr uchod tymor nesa ond nidoedd mwy o fanylion ar gael ar hyn o bryd.

 

 

                                                                                               610.....................................Cadeirydd

 

 

 

 

 

Grwp AdfywioHarlech

Adroddodd y Cyng.Freya Bentham bod ddim llawer i’w adrodd arwahan ei bod yn cydweithiogyda’r Cyng. Elfyn Anwyl i drefnu cyfarfod gyda disgyblion o Ysgol Ardudwy ermwyn cael creu Cyngor Ieuenctid. Hefyd datganodd bod problem fach wedi codigyda’r sustem band llydan ag ei fod yn cael ei ddatrys ar hyn o bryd.

 

Cyfarfod BwrddHamdden Harlech ac Ardudwy

Adroddoddy Cyng.Freya Bentham ei bod wedi mynychu cyfarfod o’r uchod ar nos Iau yr 17ego Ionawr  a bod y Cyfarwyddwyr presennolwedi datgan bod yn nawr pump  Cyfarwyddwr gwirfoddol yn bendant yn aelodau o’rBwrdd ag gyda un arall yn ymuno a hwy yn fuan. Hefyd cafwyd wybod bydd y Bwrddyn gwneud datganiad yn dweud yn bendant bydd y pwll ddim yn mynd i gael eichwalu a bod gwesty yn mynd i gael ei adeiladu ar y safle yn lle fel oeddhoniadau wedi cael ei gwneud yn ddiweddar. Hefyd cafwyd wybod eu bod wedicyflogi un gweithiwr newydd ag eu bod yn mynd i adnewydd y cadwynau ar y walddringo.

MATERION CYNGORGWYNEDD

Adroddodd y Cyng. Freya Bentham bod arolwg gyrru wedi cael ei garioallan yn ystod mis Rhagfyr ar Ffordd y Morfa a bod y canlyniadau yn dangos boddim gor-yrru yn cael ei wneud ag o’r canlyniadau bod 23144 o gerbydau wediteithio ar hyd y ffordd adeg yr arolwg a bod cyfartaledd y cyflymder yn 23 mya.hefyd bod Swyddogion Gwynedd yn mynd i gynnal arolwg arall ar ol mis Mehefin yflwyddyn hon er mwyn cael darlun llaw o’r sefyllfa. Hefyd adroddodd ei bod wedicael gwybod bydd canlyniadau yr incwm o’r meusydd parcio ar gael mis Ebrill.Cytunwyd gofyn a fyddai yn bosib rhannu maes parcio Min y Don fel bod un darnyn arhosiad hir a darn arall yn arhosiad byr. Adroddodd ei bod wedi gofyn i’rbordiau cerdded i lawr am y traeth gael eu glanhau oherwydd nid oedd Gwylwyr yGlannau yn gallu cael mynediad gyda cerbydau i lawr i’r traeth os byddai galwadbrys.

 

CEISIADAU CYNLLUNIO

Creu mynediadnewydd a newid gosodiad i alluogi i fwsiau ddefnyddio’r maes parcio – MaesParcio Bron y Graig Uchaf, Harlech (NP5/61/625)

Cefnogi y cais hwn oherwydd byddai galluogi bysiau i ddod i barcio imewn i’r dref yn help i economi y dref wrth denu mwy o ymwelwyr iddi.

 

ADRODDIAD Y TRYSORYDD

Adroddodd y Trysorydd bod £26,401.99 yn y cyfrifrhedegol, £1,022.95 yn y cyfrif cadw, £15.00 yng nghyfrif y Cadeirydd a  £2.82 yn nghyfrif y fynwent.

 

Taliadau ynystod y mis

Mr. Peter Rees        - £935.00   – ailosod cerrig beddi, trwsio bollard a peintio “dim parcio”

Mr. M. J. Kerr          -£400.00   -  agor bedd y diweddar Mr. Trevor Wynne Roberts

Dwr Cymru        -        £21.87    - tap dwr y rhandiroedd

Cyngor Gwynedd -  £121.73   – gwagio biniau ysbwriel cae chwarae Brenin Sior

 

Derbyniadau yn ystod y mis

Ddim wedi dod i law ers cyfarfod diwethaf y Cyngor.

 

 

GOHEBIAETH

Cyngor Gwynedd– Adran Trysorydd

Wedi derbyn e-bost gan yr uchod ynghyd a lincynglyn a llenwi holiadur parthed Arolwg Strategaeth Ariannol y Cyngor.Adroddodd y Clerc ei bod wedi anfon yr e-bost hwn ymlaen i bawb oedd gangyfeiriad e-bost ag ei bod wedi darparu copi papur i rhai oedd heb cyfeiriade-bost. Dywedodd y Clerc bod yr holiadur hwn i fod i gael ei gwblhau erbyn y31ain o mis diwethaf.

 

                                                                                               611............................................Cadeirydd

 

 

 

Cyngor Gwynedd– Adran Trafnidiaeth

Wedi derbyn e-bost gan yr uchod ynghyd a lincynglyn a llenwi holiadur parthed Adolygu Cludiant Cyhoeddus y Cyngor. Adroddoddy Clerc ei bod wedi anfon yr e-bost hwn ymlaen i bawb oedd gan gyfeiriad e-bostag ei bod wedi darparu copi papur i rhai oedd heb cyfeiriad e-bost. Dywedodd yClerc bod yr holiadur hwn i fod i gael ei gwblhau erbyn y30ain o Ebrill.

Cyngor Gwynedd– Adran Amgylchedd

Adroddodd y Clerc ei bod wedi derbyn ateb gan Mr. SteffanJones o’r adran uchod yn datgan ei fod wedi trafod y mater gyda’r timgwasanaethu biniau ynglyn ag ymestyn y gwasanaeth o wagio binniau ysbwriel igynnwys cae chwarae Llyn y Felin a bod ddim problem i hyn gael ei wneud.

 

Ms FrancesKohn-Hollins

Adroddodd y Clerc ei bod wedi derbyn e-bost gan yr uchodfel Cyfarwyddwr Always Aim High Events fel trefnwyr Triathlon Harlech elenisydd yn cael ei chynnal ar y 14eg o Ebrill ag yn gofyn am ganiatad i ddefnyddiocae chwarae Brenin Sior i barcio ceir ag hefyd ei ddefnydio fel man trosnewid ifeicwyr. Cytunwyd rhoi caniatad iddynt ddefnyddio y cae chwarae i barcio ceirag hefyd eisiau tynnu eu sylw bod y Cyngor heb gael cyfraniad gan drefnwyr ytriathlon am ddefnyddio y cae y llynedd fel maen’t wedi ei gael mewn blynyddolblaenorol.

 

Liz SavilleRoberts A.S

Wedi cael e-bost oswyddfa’r uchod yn hysbysu y Cyngor am fuddsoddiad sydd ar gael er mwyn dod ag adeiladausegur sydd ar yr orsaf dren yn nol i ddefnydd.

 

ParcCenedlaethol Eryri

Wedi derbyn llythyr gan yr uchod yn hysbysu y Cyngor bodyr Awdurdod wedi cyhoeddi Adroddiad yr Arolygydd ar yr Archwiliad i GynllunDatblygu Lleol Diwygiedig Eryri (2016-2031) ag ei fod ar gael i’w archwilio ynswyddfa’r Parc.

 

UNRHYW FATER ARALL

Datganwyd pryder bod y peiriant talu ag arddangos wedi cael ei dynnu omaes parcio yr Hen Ysgol a cytunodd y Cyng. Freya Bentham edrych i mewn i hyn.

Cytunwyd rhoi caniatad i’r Cyng. Caerwyn Roberts gysylltu gyda Mr.Harri Pugh er mwyn cychwyn ar y gwaith o adeiladu y wal yn y fynwent.

Cafwyd wybod bod y canllaw ar y llwybr sydd yn mynd i lawr Allt y Morangen sylw a gofynnwyd i’r Clerc gysylltu gyda Ms Liz Haynes ynglyn a hyn.

Datganwyd pryder bod rhai yn parcio ger y tai i fyny yn ystad Parc Brony Graig.

Cafwyd wybod bod y goeden yn gor-dyfu i’r palmant ger ty yn ystad TyCanol unwaith eto a cytunodd y Cyng. Bentham gysylltu gyda’r Adran Priffyrddynglyn a hyn.

 

 

ARWYDDWYD..............................................Cadeirydd  

 

DYDDIAD......................................................                   612.

     

 

View Files