June 26, 2023

Agenda Cyngor Cymuned Harlech Nos Lun Mehefin 5ed 2023

Agenda Cyngor Cymuned Harlech Nos Lun Mehefin 5ed 2023

AGENDA


1.   Ymddiheuriadau.

2.   Datgan Diddordeb.

3.   Cadarnhau cofnodion o’r cyfarfod a gynhaliwyd ar Mai 8ed 2023

4.   Materion Cyngor Gwynedd


5.  MATERION YN CODI 

     a)     Cynllun Cyllideb

     b)    Arwyddion Ty Canol

     c)    Cae Chwarae Brenin Sior V

     d)    Cwrt Tenis    

     e)    Llochesi Bws

      f)    HAL

     


6.     Ceisiadau Cynllunio.

7.     Adroddiad y Trysorydd  

8.     Gohebiaeth

9.     Unrhyw Fater Arall.

View Files